Država prodaje zemlju u KO Jelenak

Na sajtu Ministarstva Finansija Crne Gore je objavljen Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Danilovgrad.

 

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore koju čine:
• katastarska parcela broj 35/2, površine 815 m², po kulturi krš, kamenjar, upisana u list nepokretnosti broj 100, KO Jelenak, Opština Danilovgrad i
• katastarska parcela broj 38/3, površine 20.685 m², po kulturi krš, kamenjar,upisana u list nepokretnosti broj 100, KO Jelenak, Opština Danilovgrad.
Početna cijena  nepokretnosti  ovog javnog poziva iznosi 21.500,00 €, odnosno 1,00 €/m².
Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14, dana 15.08.2018. godine, četvrtak, sa početkom u 10:00 časova.
 Uslovi javnog nadmetanja
Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, i to: 1.075,00 €.
Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija 550-5590-94, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.
Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 10.08.2018. godine (od 10-13 časova).
Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.
Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.
U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.
Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.
Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.
Ostali uslovi javnog nadmetanja
Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog nadmetanja.
Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.
Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.
Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.
Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija – kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.
Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/248-512