Naslovna - Novosti - Društvo - Materijalna davanja u Crnoj Gori – procedure
materijalna davanja u crnoj gori procedure

Materijalna davanja u Crnoj Gori – procedure

Socijalna i dječja zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice.

Procedure za dobijanje materijalnih davanja u Crnoj Gori propisane su Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite.

 • Prava iz socijalne i dječje zaštite su:

1) osnovna materijalna davanja;

2) usluge socijalne i dječje zaštite.

 • Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti su:

1) materijalno obezbjeđenje;

2) lična invalidnina;

3) dodatak za njegu i pomoć;

4) zdravstvena zaštita;

5) troškovi sahrane;

6) jednokratna novčana pomoć.

Država može obezbijediti i druga materijalna davanja u socijalnoj zaštiti, u skladu sa materijalnim mogućnostima.

 • Ostvarivanje prava na osnovna materijalna davanja iz socijelne i dječje zaštite pokreće se zahtjevom na obrascima, i to:

– materijalno obezbjeđenje (obrazac Z-MO i Z-MOP);

– lična invalidnina (obrazac Z-LI);

– dodatak za njegu i pomoć (obrazac Z-DNJP);

– zdravstvena zaštita (obrazac Z-ZZ);

– troškovi sahrane (obrazac Z-TS);

– jednokratna novčana pomoć (obrazac Z-JNP).

– naknada za novorođeno dijete (obrazac Z-ND);

– dodatak za djecu (obrazac Z-DD-1 i Z-DD-2);

– refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo (obrazac Z-RNZ);

– naknada po osnovu rođenja djeteta (obrazac Z-NRD);

– refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena (obrazac Z-RNZRP).

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje osnovnih prava na materijalna davanja podnosilac zahtjeva potpisuje izjavu da je saglasan da centar može da izvrši uvid u sve podatke od značaja za ostvarivanje ovih prava u sladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na osnovna materijalna davanja iz socijalne i dječije zaštite ovog pravilnika prilaže se: lična karta, izvod iz knjige rođenih za djecu koja ne posjeduju ličnu kartu, odnosno lične isprave za korisnike koji nijesu državljani Crne Gore, u skladu sa posebim zakonom.

 • MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, prilaže se:

 1. Kopija lične karte – kopija lične karte za strance (za punoljetne članove);
 2. Rješenje o stalnom nastanjenju ili privremenom boravku (za djecu stranaca):
 3. Izvod iz matičnog registra rođenih (za sve članove porodice):
 4. Izvod iz matične knjige umrlih ( za preminulog roditelja, kao i posjedovni list na teritoriji Crne Gore na njegovo ime, kao i ostavinsko rješenje);
 5. Uvjerenje o kućnoj zajednici (Sekretarijat za upravu);
 6. Uvjerenje Sekretarijata za razvoj preduzetništva (za sve punoljetne članove);
 7. Uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda ( za sve članove porodice);
 8. Uvjerenje o posjedu na teritoriji Crne Gore ( za sve članove porodice, izdaje Uprava za nekretnine);
 9. Uvjerenje o posjedu na teritoriji Crne Gore za roditelje oba supružnika (ukoliko je neko preminuo i ostavinsko rješenje, kao i iz matičnog registra umrlih za roditelje);
 10. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (za punoljetne članove porodice, kao i djecu koja su navršila 15 godina, a nisu na redovnom školovanju, odnosno potvrda o studiranju za punoljetne članove koji nijesu prijavljeni na Birou a finansiraju se iz budžeta);
 11. Radne knjižice (na uvid socijalnom radniku I kopije početnih i strana na kojima se evidentira radni staž);
 12. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da ne primaju naknadu za nezaposlene (za lica koja imaju upisan radni staž u radnim knjižicama);
 13. Dokaz o prihodima po osnovu radnog odnosa ili privremenih i povremenih poslova (potvrda od poslodavca);
 14. Dokaz o primanjima preko Fonda PIO (za sve članove porodice ako je u pitanju udovac- udovica ili razvedeni roditelj, a drugi je preminuo, ako je u pitanju potpuna porodica za supružnike koji imaju evidentiran radni staž, za lica kod kojih je utvrđena nesposobnost za rad, kao i za stara lica);
 15. Uvjerenje da li je član porodice korisnik staračke naknade (za žene preko 60 godina I muškarce preko 65 godina – Ministarstvo poljoprivrede);
 16. Uvjerenje o primanjima po osnovu prava iz oblasti Boračko – invalidske zaštite (za udovice i njihovu djecu, za muškarce starije od 40 godina i stara lica – Sekretarijat za socijalno staranje)
 17. Rješenje o prestanku radnog odnosa i isplati otpremnine;
 18. Uvjerenje da ne posjeduju Stočni fond (za supružnike – Veterinarska uprava);
 19. Dokaz o posjedovanju motornog vozila (za punoljetne članove – iz MUP-a );
 20. Školska potvrda za djijete koje je na redovnom školovanju;
 21. Presuda o razvodu braka;
 22. Presuda o povjeravanju, izdržavanju djece i vršenju roditeljskog prava (ako su djeca rođena u vanbračnoj zajednici);
 23. Predlog za prinudno izvršavanje presude u dijelu izdržavanja (ukoliko se alimentacija ne daje);
 24. Rješenje o produženom vršenju roditeljskog prava;
 25. Uvjerenje o završenom školovanju u posebnoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje;
 26. Dokaz o vlasništvu nad imovnom koja se koristi (posjedovni list za kuću koja se koristi, a vodi na drugo lice ili računi za struju, vodu i sl. );
 27. Ugovor o prodaji nepokretne imovine;
 28. Potvrda o vlasništvu nad nepokretnom imovinom (poljoprivredna I građevinska mehanizacija);
 29. Poresko uvjerenje da nije otuđena nepokretna imovina u poslednje 3 godine (dokaz se pribavlja službeno preko Centra, za sve članove porodice);
 30. Za trudnicu nalaz ljekara specijaliste;
 31. Ugovor o zakupu nad stanodavcem (kod korišćenja stana u obimu većem od zakonom predviđenog);
 32. Nalaz, ocjena i mišljenje socijalno ljekarske komisije;
 33. Dokaz o odsutnosti jednog roditelja (od ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, ustanove za smještaj, redovnom studiranju i sl.);
 34. Uvjerenje iz Centra za socijalni rad prema poslednjem mjestu prebivališta da ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje;
 35. Ugovor o doživotnom izdržavanju;
 36. Za nesposobne za rad (starije od 67 godina i one kod kojih je utvrđena nesposobnost za rad) za srodnike koji su dužni da daju izdržavanje dostaviti uvjerenja o prihodima za prethodni kvartal, ili potvrda s biroa kao i uvjerenja o posjedu na teritoriji Crne Gore .

Visina materijalnog obezbjeđenja za pojedinca odnosno porodicu koji nemaju prihod iznosi mjesečno,  i to za:

1) pojedinca                                    63.50 eura;

2) porodicu sa dva člana              76.20 eura;

3) porodicu sa tri člana                 91.50 eura;

4) porodicu  sa četiri člana          108.00 eura;

5) porodicu sa pet i više članova 120.70 eura.

Visina materijalnog obezbjeđenja za lice koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja iznosi mjesečno 120.70 eura.

LIČNA INVALIDNINA

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu prilaže se medicinska dokumentacija, odnosno rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Osim toga, potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih i kopija lične karte roditelja. Nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije, centar obezbjeđuje po službenoj dužnosti. Visina lične invalidnine iznosi 108.80 eura mjesečno.

DODATAK  ZA NJEGU I POMOĆ

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, prilaže se fotokopija lične karte, medicinska dokumentacija, rješenje o pravu na ličnu invalidninu, rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i dokaz da ovo pravo nije ostvareno po drugom osnovu (preko fonda PIO i preko Boračke zaštite iz opštine). Nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije centar obezbjeđuje po službenoj dužnosti.. Visina dodatka za njegu i pomoć iznosi 63 eura mjesečno.

 • ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu prilaže se dokaz da ovo pravo nije ostvareno po drugom osnovu.

 • TROŠKOVI SAHRANE

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na troškove sahrane, lice koje je preuzelo plaćanje troškova sahrane prilaže se izvod iz matične knjige umrlih,  rješenje centra o smještaju; dokaz o plaćenim troškovima sahranedokaz da je lice umrlo van mjesta prebivalištadokaz o plaćenim troškovima prevoza lica koje je umrlo van mjesta prebivališta, kao i dokaz da troškovi sahrane nijesu ostvareni po drugom osnovu. Visina troškova sahrane u slučaju smrti korisnika materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć i smještaja, iznosi 315 eura.

Visina troškova prevoza za gore navedena lica koja su umrla van mjesta prebivališta određuje se u visini iznosa stvarnih troškova prevoza. Visina troškova sahrane za lice nepoznatog prebivališta, koje je umrlo na teritoriji države, obezbjeđuje se kod centra za socijalni rad i utvrđuje u iznosu stvarnih troškova sahrane.

 • JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

– kada se suoče sa okolnostima koje se nijesu mogle predvidjeti i prevazići, a nepovoljno utiču na zadovoljavanje njihovih osnovnih potreba;

– radi pomoći djeci i mladima, čija porodica nema materijalnih mogućnosti da im obezbijedi neophodne uslove za pravilan rast i razvoj, imajući u vidu mjere kojima se sprječava rizik od institucionalizacije, naročito djeteta mlađeg od tri godine života;

– u drugim slučajevima kada, postoje okolnosti i opravdani razlozi za obezbjeđivanje neodložne podrške, i kada je potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosilac zahtjeva dužan je da navede razloge zbog kojih mu je pomoć potrebna i da podnese odgovarajuću dokumentaciju koja te razloge čini osnovanim.

Jednokratnu novčanu pomoć centar može realizovati u robi, uz saglasnost podnosioca zahtjeva, kada ocijeni da je to povoljnije za korisnika ili da se pomoć u novcu ne koristi ili postoji velika vjerojatnoća da se neće koristiti za podmirenje potreba iz zahtjeva. Visinu davanja određuje  centar u skladu sa potrebama pojedinca i porodice i mogućnostima države.

OSNOVNA MATERIJALNA DAVANJA IZ DJEČJE ZAŠTITE

 • Naknada na novorođeno dijete

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete centru za socijalno rad se prilaže dokaz o mjestu prebivališta, odnosno boravišta za oba roditelja, odnosno staraoca ili hranitelja, ili lica kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje.

Potrebna je i kopija izvoda iz matične knjige rođenih djeteta i lični dokument oba roditelja na uvid. Službenici Centra će Vas obavijestiti o tome kada i gdje možete preuzeti novac, a najnovija preocedura podrazumijeva da tu vrstu podrške donosi poštar.

Ukoliko ne dođe do uručenja, naknadu je moguće podići u Podgorici u pošti  81 102 (pošta kod željezničke stanice), I u glavnim gradskim poštama: Bar(85 000), Ulcinj (85 360), Petrovac(85 300), Budva(85 310), Kotor (85 330), Tivat (85 320),  Herceg Novi( 85 340), Cetinje (81 250), Danilovgrad (81 410), Kolašin (81 210), Mojkovac (84 205), Berane (84 300), Petnjica (84 312), Gusinje (84 326), Rožaje ( 84 310), Plav( 84 325), Bijelo Polje (84 000), Nikšić( 81 402), Žabljak(84 220), Pljevlja (84 210).

Naknada iznosi 105 eura.

 • Dodatak za djecu

 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za djecu prilaže se  dokaz o prebivalištu roditelja, staraoca i hranitelja ili lica kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje, rješenje o pravu na materijalno obezbjeđenje ili rješenje o pravu na dodatak za njegu i pomoć ili rješenje o pravu na ličnu invalidninu ili za dijete bez roditeljskog staranja, odluka nadležnog organa, dokaz o radnom odnosu na osnovu sporazuma o aktivaciji i rješenje o prestanku prava na materijalno obezbjeđenje, za dijete do navršene 18 godine života dokaz da je na redovnom školovanju, za dijete koje je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje, dijete od 15 do navršene 18 godine života, koje nije na redovnom školovanju, dokaz da je na evidenciji Zavoda.  Dokaz o redovnom školovanju, dostavlja se do 1. oktobra tekuće godine, a dokaz da je na evidenciji Zavoda na početku svakog kvartala, za prethodni kvartal.

Visina dodatka za djecu iznosi mjesečno za dijete:

1) korisnika materijalnog obezbjeđenja 19 eura;

2) korisnika dodatka za njegu i pomoć 25.50 eura;

3) korisnika lične invalidnine 31.80 eura;

4) bez roditeljskog staranja 31.80 eura;

5) čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije 19 eura.

 • Troškovi ishrane u predškolskoj ustanovi

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na troškove ishrane javna predškolska ustanova prilaže centru ugovor zaključen sa korisnikom i akt kojim se utvrđuje cijena troškova ishrane. Uz mjesečni zahtjev za troškove ishrane, predškolska ustanova dostavlja centru račun o mjesečnim troškovima ishrane djeteta i evidenciju o broju dana boravka djeteta u toku mjeseca.

 • Pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na troškove smještaja, ustanova u kojoj su djeca i mladi smješteni organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja dostavlja račun o troškovima smještaja sa evidencijom korisnika smještaja i dokaz o troškovima smještaja za pratioca korisnika. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na troškove prevoza, korisnik dostavlja centru dokaz o visini troškova cijene javnog prevoza.

 • Refundacija naknade za poroditeljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Uz zahtjev za refundaciju naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, poslodavac centru za socijalno rad prilaže dokaz o radnom odnosu zaposlenog, dokaz o privremenoj spriječenosti za rad, rješenje poslodavca o ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo, odnosno roditeljsko odsustsvo, obrazac IOPPDindividualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesečne IOPPD prijave za period od 12 mjeseci neprekidnog radnog odnosa, obrazac JPR od Poreske uprave, obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije.  Poslodavac mjesečno dostavlja i dokaz o privremenoj spriječenosti za rad (doznake), izvod poslovne bankepreko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje od Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

 • Naknada zarade zaposlenog koji se bavi preduzetničkom djelatnošću za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo

Uz zahtjev za dobijanje naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, preduzetnik prilaže rješenje o registraciji od nadležnog organa lokalne samouprave, dokaz da ne obavlja drugu djelatnost, rješenje Centralnog registra privrednih subjekata o privremenoj obustavi djelatnosti, dokaz o privremenoj spriječenosti za rad, obrazac IOPPD, individualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesečne IOPPD prijave za period od 12 mjeseci neprekidno, obrazac JPR od Poreske uprave, obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Preduzetnik mjesečno dostavlja dokaz o privremenoj spriječenosti za rad. Visina naknade zarade određuje se u skladu sa određenjem visine sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu.

 • Naknada po osnovu rođenja djeteta za nezaposlene roditelje

 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja djeteta prilaže se dokaz o prebivalištu roditelja odnosno dokaz da se jedan od roditelja nalazi na evidenciji Zavoda, odnosno da je student.  Visina ove naknade iznosi 63.50 eura mjesečno.

 Refundacija naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Uz zahtjev za refundaciju naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, poslodavac prilaže dokaz o radnom odnosu zaposlenog, rješenje poslodavca o ostvarivanju prava na rad sa polovinom punog radnog vremena; obrazac IOPPD, individualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesečne IOPPD prijave za period do 12 mjeseci neprekidno, obrazac JPR od Poreske uprave; obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore i izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije.  Nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije centar obezbjeđuje po službenoj dužnosti. Poslodavac mjesečno dostavlja: dokaz o privremenoj spriječenosti za rad; izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje od Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog za  rad sa polovinom punog radnog vremena, koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1)  najmanje 12 mjeseci neprekidno, je 50% prosječne zarade za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena;

2) do 12 mjeseci neprekidno, je 50% prosječne zarade za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena.

 • Naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena zaposlenom koji se bavi preduzetničkom djelatnošću

Uz zahtjev za naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, preduzetnik prilaže rješenje o registraciji pribavljenog od nadležnog organa lokalne samouprave, obrazac IOPPD,  individualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesečne IOPPD prijave za period propisan članom 55 stav 2 Zakona, obrazac JPR od Poreske uprave i obrazac M4 od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije, centar obezbjeđuje po službenoj dužnosti. Preduzetnik mjesečno dostavlja: izvod iz poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje od Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Visina naknade ove zarade određuje se u skladu sa određenjem naknade zarade za rad sa polovinom radnog vremena.

 • Druga materijalna davanja

Pojedinac i porodica mogu ostvariti i pravo na druga materijalna davanja u socijalnoj i dječijoj zaštiti. To su druge novčane pomoći i pomoć u robi. Visina, obim i oblik materijalnog davanja određuje se u zavisnosti od nastale situacije u skladu sa materijalnim mogućnostima države.

Zahtjev za ostvarivanje materijalnih davanja podnosi se organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja. Podnosilac zahtjeva dužan je da u zahtjevu navede razloge zbog kojih mu je pomoć potrebna i da podnese dokumentaciju koja te razloge čini osnovanim. O ovom zahtjevu rješava komisija koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

Komisija koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja cijeni postojanje činjenica i okolnosti istaknutih u zahtjevu i na osnovu toga predlaže visinu, obim i oblik materijalnog davanja pojedincu, odnosno porodici.  Na predlog komisije starješina organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja donosi rješenje.

Napisala: Tanja Ćirović, socijalna radnica, udruženje Roditelji

Takođe pogledajte

Nema panike: Vodostaj Zete na 8 metara

Vodostaj rijeke Zete na hidrološkoj stanici Danilovgrad danas je visok 816 centimetara, na stanici Vranjske …

martinići donje selo

Martinići Donje selo: Da li smo mi građani drugog reda?

Poslednje dvije godine, stanovništvo Pjeskova, upućuje na par gorućih problema koji muče njihovu lokalnu zajednicu. …

Оставите одговор

%d bloggers like this: