Naslovna - Novosti - Ekonomija - PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POLJOPRIVREDE – AGRO BUDŽET

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POLJOPRIVREDE – AGRO BUDŽET

 

 

1. CILJ PROGRAMA

Cilj programa je da se podrže poljoprivredni proizvođači koji koriste grantove iz Agro budžeta.
Preko Agro budžeta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbjeđuje različite grantove koji su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima.

2. NAMJENA KREDITA

Krediti su namijenjeni za podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa Pozivom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

3. KORISNICI KREDITA

Korisnici kredita po ovoj kreditnoj liniji su:

 • Poljoprivredni proizvođači koji su od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja  dobili podršku iz Agro budžeta.
 • Mikro, mala i srednja preduzeća (koja u okviru svojih djelatnosti imaju poljoprivrednu djelatnost).

Krajnji korisnici ovih kreditnih aranžmana mogu biti subjekti koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG A.D. o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.
4. NAČIN KREDITIRANJA

IRF CG A.D. realizuje ovaj Program direktnim kreditiranjem korisnika kredita.

Zahtjevi za odobrenje kredita koji nisu dokumentovani obaveznom propisanom dokumentacijom neće se razmatrati.

5. KREDITNI USLOVI

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sopstvenog kreditnog potencijala.

Uslovi kreditiranja:

 • Maksimalni iznos do 10.000,00 €;
 • Kamatna stopa iznosi 2,50% na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate;
 • Rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period);
 • Grejs period do 4 godine.

Posebni uslovi kreditiranja:

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,00% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

6. NAKNADE

Visina naknade:

 • 0,20% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore;
 • 0,40% na odobreni iznos za projekte koje se realizuju u ostalim opštinama.

7. KORIŠĆENJE KREDITA

Rok korišćenja kredita: u skladu sa potpisanim Ugovorom između Korisnika i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

Krajnji period korišćenja određivaće se za svaki kreditni aranžman pojedinačno u zavisnosti od realnih potreba i dinamike ulaganja sredstava.

Korisnici kredita dužni su kredit koristiti namjenski u skladu sa ovim programom i ugovorom koji se potpiše između IRF CG A.D. i Korisnika.

IRF CG A.D. neće sprovoditi terensku kontrolu namjenskog korišćenja kredita, već će prihvatati stavove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

IRF CG A.D. realizuje odobrene direktne kredite čija je namjena za investicije u poljoprivredna gazdinstva, prenosom sredstava na:

 • račun dobavljača, odnosno izvršioca usluga/radova, ili
 • račun Korisnika kredita po tranšama, fazno.

Prenos sredstava direktno na račun Korisnika kredita po tranšama – fazno, podrazumijeva da se naredni prenos sredstava po pravilu neće vršiti prije nego što Korisnik kredita ne opravda namjensko trošenje ranije realizovanih sredstava po odobrenom kreditu (sredstva po već prenešenim tranšama).

Izuzetno, u slučaju refundacije plaćenih ulaganja, prenos sredstava na račun korisnika kredita se može izvršiti jednokratno, shodno važećem pravilniku IRF CG A.D..
8. INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

Kao instrumente obezbjeđenja kredita IRF CG A.D. će prihvatati mjenice, hipoteke na nepokretnostima, bankarske garancije, garancije jedinica lokalne samouprave, garancije Vlade Crne Gore, administrativne zabrane na primanja, minimum jednog, bonitetnog žiranta (u zavisnosti od iznosa kredita i primanja žiranta), premije, subvencije, grantovi i direktna plaćanja koja obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i druge uobičajene instrumente obezbjeđenja u bankarskom poslovanju u skladu sa politikom kolaterala i odlukama nadležnih organa IRF CG A.D. Procijenjena vrijednost nepokretnosti mora biti najmanje vrijedna koliko i iznos traženog kredita.

Sve troškove u vezi pribavljanja instrumenata obezbjeđenja i sprovođenje poslova oko osiguranja, brisanja i povraćaja realizovanih instrumenata snosi korisnik kredita.

9. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za realizaciju projekta kroz direktan kreditni aranžman:

 • Zahtjev za kredit;
 • Investicioni program u skladu sa metodologijom IRF CG A.D. odnosno investicioni program prihvatljive sadržine;
 • Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;
 • Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
 • Statut društva;
 • Saglasnost za pristup podacima Regulatornog kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (RKR) uključujuci osnivače i povezana lica;
 • Obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i karton deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) – za posljednje dvije godine, kao i presjek gore navedenih izvještaja za tekuću godinu, izuzev kod klijenata koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
 • Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih;
 • Prijedlog instrumenata obezbjeđenja;
 • Profakture (kopija ili original) za nabavku opreme i sitnog inventara, predračune za izvođenje građevinskih radova, predugovore/ugovore o kupoprodaji nekretnina (IRF CG A.D. neće prihvatati ponude/predugovore koji su izdati od fizičkih lica, osim kod kupoprodaje nekretnina, ponude/predugovore od povezanih lica kao ni interne fakture). Predmetna dokumentacija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma predaje zahtjeva za kredit;
 • Za registrovane poljoprivredne proizvodjace potrebno je dostaviti: dokaz da je registrovan u neki od registara Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kopija lične karte, kopija kartice žiro racuna, uvjerenje o kućnoj zajednici i dr.
 • Dokumentacija o korišćenju sredstava iz Agro budžeta;

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju poslovnog objekta:

 • Liste nepokretnosti nekretnine gdje se realizuje predmetna investicija ne stariji od 30 dana;
 • Građevinska dozvola ili urbanističko-tehnički uslovi uz uslov da je podnijet zahtjev za građevinsku dozvolu koja mora biti dostavljena prije potpisivanja ugovora
 • Predmjer, predračun i ponude za izvođenje radova;

Za kupovinu poslovnog prostora:

 • Liste nepokretnosti u kojem je upisana nekretnina koja je predmet kupoprodaje ne stariji od 30 dana
 • Predugovor/ugovor o kupoprodaji nekretnine (ovjeren od strane nadležnog suda-notara)

Sva dokumentacija se po pravilu dostavlja na crnogorskom jeziku;

Stručna služba IRF CG A.D. zadržava pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju.
10. OSTALE ODREDBE

Dodatna pravila koja se primjenjuju na ovaj Program kreditiranja, a koja nisu pomenuta u ovom dokumentu, definisana su posebnim aktima koje donose nadležni organi IRF CG A.D.

11. PERIOD TRAJANJA KREDITNE LINIJE

Kreditna linija traje do 31.12.2017. godine, odnosno do njene promjene ili ukidanja.

 

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D. 
dr Zoran Vukčević

 

Izvor. IRF

Takođe pogledajte

Za otpremnine se prijavilo 1.752 zaposlenih u državnoj upravi

Na javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine ukupno se prijavilo 1.752 …

Prezentacije IPARD javnog poziva za preradu

Prezentacije IPARD javnog poziva za preradu

Privrednici, kooperative i zainteresovane strane sa područja opštine Danilovgrad  biće u prilici da se u …

Оставите одговор

%d bloggers like this: