Danilovgrad Akcija uništavanja korovske biljke ambrozije

APEL: UNIŠTAVANJE AMBROZIJE – biljne vrste sa izuzetno alergenim polenom

Apelujemo na sve građane, da u narednom periodu izvrše uništavanje ambrozije, kako bi se potencijal ove biljke sveo na što je moguće manje prisustvo prije njenog cvjetanja i oslobađanja polena i na taj način spriječilo štetno djelovanje ambrozije na zdravlje ljudi.

Imajući u vidu da je ambrozija biljna vrsta sa izuzetno alergenim polenom i da je veoma štetna za zdravlje ljudi, problemu njenog uništavanja mora se ozbiljno pristupiti.

U toplijim krajeviima klijanci ambrozije počinju da izbijaju već krajem aprila i početkom maja. Vegetativni razvoj biljke traje do kraja juna / početka jula i tada počinju da razvijaju cvjetonosne glavice. Polen se oslobađa od polovine avgusta, tokom septembra i početkom oktobra, tako da je veoma je važno da se ambrozija uništi prije cvjetanja zbog polena koji ugrožava zdravlje ljudi, a najkasnije dok ne pusti sjeme radi sprječavanja njenog širenja.

Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) (“Sl.list CG”, br. 55/13) je jasno propisana obaveza sprovođenja fitosanitarnih mjera uništavanja ambrozije od strane svih subjekata: vlasnika nepokretnosti poljoprivrednog obradivog i neobradivog zemljišta, šuma, lovišta; vlasnika i korisnika građevinskog zemljišta; pravnih lica koja upravljaju vodotocima, javnim putevima, željezničkim prugama, nacionalnim parkovima i zelenim površinama.

U skladu sa navedenim pravilnikom, za suzbijanje i uništavanje ambrozije u toku vegetacione sezone, do početka fenološke faze cvjetanja, sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere:

1) agrotehničke – plodored, obrada zemljišta (oranje, tanjiranje), njega usjeva (okopavanje, kultivisanje, plijevljenje) i sl.;

2) mehaničke – košenje, čupanje biljaka i sl.;

3) hemijske – upotreba herbicida sa kontaktnim i totalnim djelovanjem u skladu sa zakonom kojim su uređena sredstva za zaštitu bilja.