Connect with us

Društvo

Arhus karavan posjetio Danilovgrad, promocija novog Zakona o upravljanju otpadom

Objavljeno

on

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Agencija za zaštitu životne sredine i Fond za zaštitu životne sredine, u saradnji sa 5 Arhus centara, pokrenuli su „Arhus karavan“ sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti uključivanja javnosti u očuvanje i poboljšanje životne sredine. Ključna tema Arhus karavana je promocija novog Zakona o upravljanju otpadom i upoznavanje javnosti sa novinama koje ovaj zakon donosi. Plan je da tokom dvije nedjelje Arhus karavan posjeti svih 25 opština u Crnoj Gori, a juče, 3. jula, posjetili su Danilovgrad.

Zakon o upravljanju otpadom je usvojen u aprilu ove godine. Njime se uređuju načini i uslovi upravljanja otpadom, kao i njegova klasifikacija. Ključni benefit i novina usvojenog zakona jeste stvaranje uslova za primjenu cirkularne ekonomije, što podrazumijeva efikasnije korištenje prirodnih resursa. Principi cirkularne ekonomije se odnose na smanjenje proizvodnje otpada i povećanje reciklaže, što će za posljedicu imati stvaranje sekundarnih sirovina i novih proizvoda. Jedna od velikih novina predviđenih zakonom jeste i sistem produžene odgovornosti proizvođača. Proizvođači, odnosno uvoznici proizvoda biće odgovorniji organizaciono i finansijski za upravljanje otpadom za proizvode koje stavljaju na tržište. Tom sistemu podliježu određeni proizvodi kao što su: električna i elektronska oprema, vozila van upotrebe, gume, ambalaže, baterije, akumulator, ribolovni materijal koji sadži plastiku, kao i plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Planirano je sprovođenje obuka za privredna društva, komunalna preduzeća i druge subjekte koji će biti u sistemu produžene odgovornosti proizvođača. Država će kontrolisati sprovođenje novog sistema preko tržišne i ekološke inspekcije. Još jedna novina odnosi se na zabranu korištenja plastičnih kesa, ali ne u potpunosti, već samo onih kesa koje su najviše u upotrebi. To su kese veće debljine koje se koriste u super marketima i trgovinskim lancima. Ukoliko bi se te kese ipak koristile, distributeri će plaćati određene naknade za njihovu upotrebu i ta naknada će ići Eko-fondu, koji će ta sredstva koristiti isključivo za projekte ekološke prirode. Pored kesa, zabranjeno je i korištenje plastike za jednokratnu upotrebu (plastični pribor za jelo, slamčice, držači za balone…). Zakon je takođe predvidio i posebne naknade za odlaganje miješanog komunalnog otpada, u cilju podsticanja reciklaže i selektivnog prikupljanja otpada. Ključne prednosti ovog sistema jesu smanjenje emisije CO2, ušteda prostora za deponije, korištenje sekundardnih sirovina u proizvodnji i manju eksploataciju nekvalitetnih recikliranih materijala. Značajno je napomenuti da će se valjanim sprovođenjem ovog sistema reciklirati čak 68,650 tona ambalaže u prvih pet godina, što je ekvivalentno smanjenju preko 59.000 tona emisije CO2 i uklanjanju 154,700 automobila sa crnogorskih puteva.

Prikupljeni podaci ukazuju na to da se tokom prethodne godine u Crnoj Gori prikupilo 292,077 tona opštinskog otpada, a procijenjena količina otpada po glavi stanovnika jeste 463,6 kg. U Crnoj Gori trenutno postoje dva regionalna centra za upravljanje otpadom, to su deponije u Baru i Podgorici, privremenih odlagališta otpada je 17, dok je nelegalnih odlagališta čak 346. Predstavnica Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ističe da planeta Zemlja svakodnevno ukazuje na posljedice koje trpi usljed prekomjernog zagađenja životne sredine. Postojanje deponija je od velike važnosti, one predstavljaju najoptimalnije rješenje za odlaganje otpada u našim uslovima, ističu predstavnici Ministarstva. Takođe ističu da postoji niz strogih kriterijuma za izgradnju deponija – ne mogu biti izgrađene blizu naseljenih mjesta, voda, kako podzemnih, tako i tekućih, što ukazuje na to da su deponije uređeni sistemi, te da ne treba da postoji otpor građana prema njima.

Ciljevi Agencije za zaštitu životne sredine su sljedeći – zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije, što predstavlja osnovni princip održivog razvoja; vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine; pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima i organizacijama o stanju životne sredine u Crnoj Gori. Osnivanjem Agencije stvoreni su uslovi za sprovođenje ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine. Njena glavna misija jeste aktivno unapređenje ekološkog statusa Crne Gore na profesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom.
Arhuska konvencija predstavlja sporazum u oblasti zaštite životne sredine, koji eksplicitno povezuje prava zaštite životne sredine i ljudska prava. Prava na kojima Konvencija počiva su – pravo na informaciju o životnoj sredini, pravo javnosti da učestvuje u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu, kao i pravo na zaštitu pred organima uprave i pravosudnim organima. Usluge koje građani dobijaju u okviru Arhuske konvencije su prostor za organizaciju sastanaka, okruglih stolova i svih događaja koji su u vezi sa zaštitom životne sredine; uvid u zakone i propise Crne Gore iz oblasti zaštite životne sredine, kao i uvod u propise lokalnih samouprava. Crna Gora je članica Konvencije od 2. februara 2010. godine.

Eko-fond je osnovan 2020. godine, sa ciljem razvoja vizije Crne Gore kao ekološke države. Sredstva Eko-fonda se koriste za finansiranje projekata, programa i drugih aktivnosti kako na državnom, tako i na opštinskom nivou, koji za cilj imaju očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine. Teme koje Eko-fond usvaja su teme koje su opštine predložile preko Zajednice opština, tako da svaka opština ima mogućnost saradnje sa fondom. Fond se bavi sprovođenjem ciljeva i načela zaštite životne sredine, radi postizanja integralnog i cjelovitog očuvanja kvaliteta životne sredine, očuvanja biološke, geološke raznovrsnosti, kao i racionalnog korištenja prirodnih dobara i energije koji predstavljaju osnovne uslove održivog razvoja. Planirane aktivnosti za 2024. godinu su sljedeće – dodjela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekta uklanjanja divljih deponija, zatim dodjela bespovratnih sredstava za nabavku komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom, a takođe su planirane i subvencije jedinicama lokalne samouprave za projektovanje, uređenje i održavanje zelenih površina.

Advertisement

Društvo

Saopštenje za javnost : Vodosnabdijevanje u Danilovgradu u ljetnjim mjesecima

Objavljeno

on

By

Saopštenje Danilovgradskog Vodovoda prenosimo integralno u nastavku

Povodom sve češćeg akcentovanja teme  vodosnabdijevanja u Danilovgradu u ljetnjem periodu želimo objektivno ukazati na sve njegove uzroke, ali i realno sagledati ko je sve odgovoran za takvo stanje.

Problem slabijeg vodosnabdijevanja u ljetnjem periodu nije problem samo Danilovgrada i on je uslovljen velikim pritiskom na vodne resusrse zbog prekomjerne upotrebe vode usljed sve češćih dugotrajnih toplotnih talasa i suše.

Trenutno se zahvataju višestruko veće količine vode od onih koje su potrebne stanovništvu, privredi i ustanovama u našoj opštini. Nesavjesnim, a često i nasilnim korišćenjem od dijela potrošača ugroženo je vodosnabdijevanje pojedinih djelova opštine, zbog toga i potrošači snose svoj dio odgovornosti za trenutno funkcionisanje vodovoda.

Jedno od takvih područja su upravo Martinići. Ovdje moramo ukazati na podatak da se ovo područje u zimskom periodu stabilno snabdijeva sa 8 – 10 litara vode u sekundi, a u noćnim satima se  nekada čak i pumpa na “Žarića jami” isključuje jer ima dovoljno vode pod pritiskom u sistemu. Ovih dana kada sva vodoizvorišta rade u punom kapacitetu ni 45 l/s sa vodoizvorišta nije dovoljno da pokrije potrebe stanovništva tog područja. Ključni razlog je nenamjenska i neracionalna potrošnja korisnika koji su na nižim kotama, pa do potrošača na visočijim pozicijama dolazi malo ili nimalo vode.

VIK Danilovgrad razumije potrebe potrošača i činjenicu da se u Bjelopavlićima veliki procenat stanovništva bavi poljoprivredom,te da je voda u sušnom periodu vrednija od bilo kog drugog resursa, ali podsjetićemo da je vodosnabdijevanje pojedinih područja na koje se I sada ukazuje višedecenijski problem . Moramo biti svjesni da je naš vodovodni sistem veoma veliki i razuđen, da novo vodoizvorište nije uključeno u sistem još od 2003. da imamo značajno naseljavanje određenih područja, a time i povećanje broja priključaka na postojeću infrastrukturu što utiče na njene kapacitete. Ovo je karakteristično upravo za martinićka sela, Novo Selo, Daljam, Klikovače i sl.

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedilo stabilno i nesmetano vodosnabdijevanje. Prije početka ljetnje sezone uveden je rad terenskih službi u dvije smjene od 7 do 22 časa. Od početka jula stupila je na snagu Odluka o zabrani nenamjenske potrošnje i ekipe VIK-a su svakodnevno na terenu radi kontrole i suzbijanja ovakve potrošnje. U prvoj fazi potrošači koji prekomjerno troše vodu biće opomenuti, a ubrzo će VIK Danilovgrad u saradnji sa Komunalnom policijom početi sa procesuiranjem i kažnjavanjem nesavjesnih potrošača.

Kada je u pitanju brzina intervencija odnosno otklanjanja kvarova ukazujemo da su u ovom periodu angažovani svi raspoloživi ljudski i materijani resursi Društva.  Uveden je i novi telefonski broj na koji građani mogu prijaviti kvar van radnog vremena i  vikendom.

Ekipe Službe vodovod dnevno otklanjaju po više od 10 kvarova na različitim mjestima, a imajući u vidu da VIK ne posjeduje bilo kakvu mehanizaciju, najčešće je potrebno vrijeme kako bi se eksterno obezbijedile mašine neophodne za otklanjanje kvara.

U svakom slučaju radnici VIK-a su na ovim visokim temperaturama stalno na terenu,na više mjesta istovremeno, sve kvarove koji se mogu otkloniti ručno i za kratko vrijeme rješavaju odmah ,a često pomažu i u rješavanu problema na privatnim instalacijama korisnika kako bi svi građani u ovom sušnom periodu imali vodu.

Prethodne nedjelje ugradnjom frekventnog regulatora riješen je problem nedostatika vode u  martinićkim selima Luke i Sige. Takođe je ugradnjom prekidnog ventila riješen problem vodosnbdijevanja u dijelu Novog Sela. Ostali kratkotrajni prekidi vodosnabdijevanja u dijelu  Martinića i Spuža, naselja Burum, Ciglana i ostalih koji gravitiraju martinićkom putu uzrokovani su najčešće oštećenjima infrastrukuture tokom radova na putu i ovi kvarovi se otklanjaju čim dobijemo informaciju o njima.

Voda iz sistema opštinskog vodovoda, u ovom periodu, prvenstveno se mora koristiti za piće, pripremanje hrane, kao i za održavanje lične i higijene domaćinstva.

Vodovod Danilovgrad ima razumijevanja za povećanu potrebu potrošača za vodom tokom ljeta, ali aktivnosti kao što su: navodnjavanje poljoprivrednih i zalivanje zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, predstavljaju nenamjensku i neracionalnu potrošnju vode za piće.

Ukoliko aktuelna kontrola prekomjerne potrošnje ne doprinese poboljšanu stanje VIK Danilovgrad će ne mjestima gdje je to tehnički izvodljivo vršiti ugradnju prekidnih ventila koji smanjuju pritisak i time umanjuju prekomjernu potrošnju. Kao krajnju mjeru planiramo regulacije I preusmjeravanja protoka kako bi voda dolazla I do onih potrošača koji je zbog prekomjerne upotrebe drugih nemaju.

Za dobro finkcionisanje vodovodnog sistema neophodna je saradnja građana i preduzeća koje njime upravlja, odnosno Opštine, jer jedna strana kolike god napore da uloži ne mogu biti dovoljni. Iz ovog razloga još jednom apelujem na građane da namjenski i umjereno troše vodu kako bi njihove komšije i sugrađani, u ovim vrelim ljetnjim danima, imali dovoljno vode za osnovne potrebe.

„Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad

Nastavite čitanje

Društvo

Opština Danilovgrad: Aktivno radimo na rješavanju problema vodosnabdijevanja

Objavljeno

on

By

Opština Danilovgrad prepoznala je ozbiljnost problema vodosnabdijevanja koji pogađa mnoge stanovnike naše opštine. U cilju rješavanja ovog višedecenijskog problema, lokalne vlasti su preduzele konkretne korake, uspostavljajući blisku saradnju sa preduzećem Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, kao i sa brojnim partnerima koji mogu olakšati ovaj višedecenijski problem, stoji u objavi na zvaničnoj facebook stranici Opštine Danilovgrad iako nije tačno navedeno koji su to koraci preduzeti.

Uvidjevši složenost situacije, kako dalje stoji u objavi, Opština je hitno organizovala neprestano snabdijevanje vodom. Vatrogasna služba i Komunalno preduzeće angažovani su u dostavljanju vode cistjernama, čime se, kako ističu, osigurava da svi građani imaju pristup neophodnim količinama vode, naročito u ovim najtoplijim danima.

Zahvaljujući ovim naporima, situacija je znatno poboljšana u odnosu na prethodne dane ističu iz Opštine naglašavajući da ulažu dodatne  napore kako bi se stanje dodatno stabilizovalo i olakšalo građanima.

Posebno je istaknuto rješenje problema prašine na Martinićkom putu, koji je uspješno riješen. Građanima se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju tokom perioda rekonstrukcije puta, koji je neophodan za dugoročno poboljšanje infrastrukture.

Opština Danilovgrad, kako ističu, ostaje posvećena kontinuiranom radu na unapređenju kvaliteta života svih svojih stanovnika i apeluje na građane da i dalje budu strpljivi i saradljivi dok traju radovi na unapređenju vodosnabdijevanja.

 

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije