rok za legalizaciju danilovgrad

Deset dana ostalo je do isteka roka u kojem građani mogu započeti legalizaciju bespravno sagrađenih objekta, a nadležne opštinske službe su zatrpane zahtjevima kojih poslednjih dana primaju i po stotinu dnevno.

Geodetske agencije prestale su da primaju zahtjeve za izradu elaborata o premjeru nelegalnog imanja i objekta, jer usljed njihovog povećanog broja u poslednjih 20-ak dana, ne mogu stizati da ih obrade. I građanima je skraćen rok za dobijanje elaborata, jer je nedavno izmijenjen Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji je promijenio način njegove izrade.

Cijena komunalnih troškova legalizacije nalazi se u odluci opštine u kojoj se zoni nalazi Vaša nekretnina – pomnožite cijenu za zonu sa površinom nekretnine – da li bruto ili neto, provjerite u opštinskoj odluci. Budva i Rožaje, recimo, naplaćuju bruto površinu.

Formule su preuzete sa sajta Legalizacija.me, a kompletnu dokumentaciju za legalizaciju možete preuzeti ovdje. Odluka Opštine Danilovgrad o o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se može preuzeti ovdje

Cijena će zavisiti i od toga u kojem je reonu države Vaša nekretnina, a ako je na primorju, provjerite i Zakon o regionalnom snabdijevanju – član 22 (+1 predračunske vrijednosti investicije utvrđene na bazi tržišnih cijena). Označite tu vrijednost sa B, a ukoliko Vaša nekretnina nije na primorju, ostavite vrijednost B na nuli.

Nadležna komisija za procjenu imovine že procijeniti zemljište, što možete otplatiti u 240 mjesečnih rata za objekte primarnog stanovanja, odnosno ako tamo boravite, ili 120 rata za ostale objekte. Tu vrijednost označite sa C. Ukoliko ste nelegalni objekat izgradili na vlastitom zemljištu, vrijednost C je nula.

Geodetski elaborat u obračunu vrijednosti legalizacije označite sa D.

Cijenu ovjere izjave vlasnika objekta stanovanjaa neto površine do 200 kvadratnih metara, ovjerenu kod notara, da je odgovoran za stabilnost i sigurnost objekta, kao i za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta, označite sa E.

Projekat izvedenog stanja za bespravni objekat neto površine veće od 200 kvadratnih metara urađen od institucije licencirane za abavljanje djelatnosti izrade tehnične dokumentacije i građana, označite sa F.

Izvještaj i izjavu revidenta o pozitivnoj reviziji projekta izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine do 500 kvadratnih metara, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu te izjavu revidenta, označite sa H, dok izjavu privrednog društva koje je uutvrdilo statičku i seizmičnu stabilnost bespravnog objekta neto površine veće od 500 metara kvadratnih i revidenta, označite sa I.

Ukoliko nemate neku od gore navedenih stavki u formuli, stavite 0

KONAČNI PRORAČUN ZA LEGALIZACIJU:

Ukoliko je Vaš nelegalni objekat do 200 metara kvadratnih i služi kao objekat osnovnog stanovanja, formula glasi:

(A + A x 0.025) + B + C + D + E       (A x 0,025) – uvećanje 2,5 odsto za nelegalni objekat osnovnog stanovanja kada naknadu plaćate jednokratno, odnosno, sve odjednom.

Ukoliko odlučite da platite na rate, iznos za legalizaciju možete podmiriti u 240 mjesečnih rata, ili na 20 godina.

Ukoliko želite da komunalije otplatite na 240 rata, za objekat osnovnog stanovanja formula je sljedeća:

(A + A x 0,2) + B + C + D + G         (A x 0,2) – uvećanje 20 odsto kada plaćate u 240 rata

Ukoliko Vaša nekretnina ne spada u kategoriju objekta osnovnog stanovanja, formula za utvrđivanje cijene legalizacije je sljedeća:

(A + A x 0,05) + B + C + D + G         (A x 0,2) – uvećanje pet odsto za sekundarni objekat kada naknadu plaćate jednokratno

Ukoliko Vaš nelegalni objekat ne služi kao objekat osnovnog stanovanja, primijenite sljedeću formulu:

(A + A x 0,05) + B + C + D + G         (A x 0,2) – uvećanje 20 odsto za sekundarni objekat kada plaćate u 120 rata (deset godina)

Ukoliko je Vaš objekat površine veće od 200 kvadratnih metara, tada na gornje formule dodajte + E + F + G

Ukoliko je Vaš objekat do 500 kvadratnih metara, na formule dodajte + E + H

Ukoliko objekat koji legalizujete leži na površini većoj od 500 kvadratnih metara, na formule dodajte + E + I

Datim proračunom dobićete gro troškova za legalizaciju objekta.

OSTALE POTVRDE KOJE SU VAM POTREBNE:

Uz dokumentaciju za legalizaciju, potrebno vam je uvjerenje o broju članova porodičnog domaćinstva, prebivalištvu u mjestu u kojem je bespravni objekat izgrađen te potvrda da vlasnik i članovi porodičnog domaćinstva na teritoriji Crne Gore ne posjeduju drugi stambeni objekat odnosno stambenu jedinicu podobnu za upotrebu.

Ukoliko je zemljište na kojem se nalazi Vaša nekretnina dio veće opštinske ili državne parcele, potrebno je da Vam ovlašćena geodetska organizacija odvoji dio te parcele. Taj trošak je u formulama označen sa D.