Opština Danilovgrad objavila je spisak januarskih bruto zarada trideset troje čelnih ljudi u opštini, koji imaju status javnih funkcionera.

Prema tom spisku, najveću januarsku bruto zaradu je imao Goran Radulović Komandir Službe zaštite i spašavanja 2.285,02 , potom predsjednica opštine Zorica Kovačević, bruto 2.155,95  eura, a najmanju Milanka Kaluđerović, Pomoćnica sekretarke Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj , bruto 1.212,81  eura.

Gore navedene podatke objavila je opština Danilovgrad na svom sajtu na sledećem LINKU

Pristupom informacijama obezbjeđuje se transparentnost rada, podstiče efikasnost, djelotvornost, odgovornost i afirmiše integritet i legitimnost organa vlasti.

Pristupom informacijama obezbjeđuje se da javnost zna informacije koje su u posjedu organa vlasti, u cilju vršenja demokratske kontrole vlasti i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

Organi vlasti dužni su da svakom fizičkom i pravnom licu omoguće pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi i pod jednakim uslovima, ako zakonom nije drukčije određeno.