Rok za hiljadu plus

Na osnovu člana 17 Odluke o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 37/19), Komisija za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje utvrdila je  rang listu

Rang lista sta se može pogledati na sledećem LINKU