Dan otvorenih vrata

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE DANILOVGRAD

OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

  1. Pozivaju se preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor preduzeća mora biti žena (u daljem tekstu: društvo/preduzetnica) sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Danilovgrad, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.
  1. Sredstva predviđena Budžetom Opštine Danilovgrad za 2019. godinu raspodjeljuju se za bisnis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

-podstiče ekonomski razvoj opštine;

-podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja;

-podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje;

-stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma;

-podstiče razvoj lova i ribolova;

-doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine;

-razvoj fizičke kulture i sporta;

-doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

VISINA PODRŠKE

Za sve nabrojane podsticaje, Odlukom o budžetu opštine Danilovgrad za 2019. godinu predviđeno je ukupno 10.000,00€.

Maksimalna visina podrške u okviru jednog  biznis plana ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je dato naznači.

  1. Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 30 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Opštine Danilovgradwww.danilovgrad.me, odnosno od petka 01.03.2019. godine do ponedjeljka 01.04.2019. godine do 12 časova.
  1. Prijava na konkurs se podnosi Komisiji na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Danilovgrad.
  1. U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis , prilažu:

– prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

– izrađen biznis plan (Obrazac 2);

– ovjerena kopija lične karte;

– potvrda o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;

– pismo preporuka ili namjera;

– tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje planiraju razvoj poslovanja prilažu:

– prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

– izrađen biznis plan (Obrazac 2);

– ovjerena kopija lične karte;

– potvrda o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;

– pismo preporuka ili namjera;

– tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u;

– rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;

– rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

– važeći Statut društva;

– original ili ovjerena kopija obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

– potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

– komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

– odgovarajući obrazac za poslednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

Biznis planovi koji se neće podržati su:

– Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade Crne Gore, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl;

– Biznis planovi kojima se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

– Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

– Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

– Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

  1. Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članom 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 43/18 od 28.11.2018. godine).
  1. Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba je:

Nataša Čović, sekretarka Komisije

+382 20 816 140 I 812 151

e-mail: natasa.covic@danilovgrad.me

LINK KONKURSA – PREUZIMANJE FORMULARA