Sportsko-rekreativni kompleks planiran je na lokaciji koja obuhvata prostor površine 1,92 hektara. Na 2.000 kvadrata biće izgrađeni konjički klub, glavna zgrada, recepcija i hol, suvenirnica, restoran za oko 220 osoba, kafe terasa, kancelarija i sala za sastanke, te zatvoreni bazen. Istu površinu će zauzimati 10 bungalova/vila

Kompanija “APEX-Capital partners” konjički klub u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa. Uslovi za to stekli su se nakon što je Vlada usvojila odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade Spuž.

Važećim Prostorno urbanističkim planom iz 2014. godine i Izmjenama i dopunama iz 2018. godine lokacija predviđena za izgradnju sportskog kompleksa ima namjenu poljoprivredne površine.

Izmjene

Opština je 2017. godine, predložila prenamjenu lokacije iz poljoprivrednih površina u zonu sporta i rekreacije jer je ,,na osnovu karakteristika predloženog projekta za formiranje konjičkog kluba, moguće ukazati na kompatibilnost postojeće i planirane namjene, zato što se predlaže specifično korišćenje poljoprivrednog zemljišta (za ergelu) u kombinaciji sa pratećim sadržajima koji upotpunjuju novu zonu sporta i rekreacije“.

Lokacija obuhvata prostor površine 1,92 hektara, u KO Grbe uz meandar Zete, sjeverozapadno od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Većim dijelom sastoji se od livade treće klase koja je prema rijeci oivičena prirodnim rastinjem (drveće i žbunje), po kulturi šuma četvrte klase. U granicama zahvata izmjena i dopuna nema izgrađenih objekata niti naseljenog stanovništva. Centar za razvoj konjičkog sporta sadržaće, navedeno je, sve potrebne objekte i programe za samostalno funkcionisanje, kao i za održavanje nacionalnih i međunarodnih konjičkih manifestacija.

Osnovni objekti kompleska su otkriveni i pokriveni poligoni, štale, manježi, bazeni za vodeni tretman i servisni objekti. Osim tih sadržaja, centar bi trebalo da ima manji broj bungalova za smještaj gostujućih sportista, kao i centar za posjetioce i publiku sa restoranom, kafe barom, dječjom igraonicom itd. kao i kancelarijama za upravu i salom za sastanke. Konjički klub, glavna zgrada / recepcija i hol, suvenirnica, restoran za oko 220 osoba, kafe terasa za oko 60 osoba, kancelarija i sala za sastanke, te zatvoreni bazen dimenzija 13 x 25 m sa svlačionicama zauzimaće ukupno 2.000 m² BGP. Istu površinu će zauzimati 10 bungalova/vila.

Studija

U studiji procjene uticaja budućeg sportsko-rekretivnog centra na životnu sredinu navedeni su uslovi i smjernice, između ostalog, za zaštitu prirode i zaštitu životne sredine. – Parcela se nalazi u obuhvatu Studije zaštite doline rijeke Zete koja će uskoro dobiti status zaštićenog prirodnog dobra. U okviru konjičkog kluba su planirani montažni objekti te nema smetnji za njihovu izgradnju. Neophodno je voditi računa da se otpadne vode i stajnjak koji će se formirati u toku njegovog rada tretiraju u skladu sa zakonom, kako ne bi došlo do izlivanja u rijeku Zetu – piše u studiji zaštite.

Na parcelama koje su predviđene za gradnju, kao i u njihovoj okolini nijesu locirana kult u r n a d o b r a , o d n o s n o kulturno istorijski objekti i cjeline, kao ni lokaliteti ili područja za koje se pouzdano vjeruje da posjeduju izražene kulturne i ambijentalne vrijednosti. Preporuka obrađivača je da se mjere zaštite koje je potrebno propisati odnose na potrebu poštovanja odredbi Zakona za zaštitu kulturnih dobara. Zato je potrebno u planski dokument unijeti potrebu poštovanja člana član 87 Zakona (slučajna otkrića), koji obrađuje obaveze pronalazača ako se prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja. D. Š.