VIII  SJEDNICA SKUPŠTINE: 28.06.2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad sa početkom u 10,00 časova.

D N E V N I     R E D

1. Predlog završnog računa Budžeta opštine Danilovgrad za 2018. godinu.

2. Izvještaj o radu i poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad za 2018. godinu.

3. Finansijski izvještaj o  radu Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2018.godinu.

4. Finansijski izvještaj o radu  Javne ustanove Centar za kulturu za 2018. godinu.

5. Finansijski izvještaj o radu  Javne ustanove ”Umjetnička kolonija” za 2018. godinu.

6. Finansijski izvještaj o radu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad za 2018. godinu.

7. Finansijski izvještaj o  radu Turističke organizacije Danilovgrad za 2018.godinu.

8. Finansijski izvještaj o  radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2018.godinu.

9. Informacija o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i DOO Lokalnog javnog emitera ,,Radio Danilovgrad“.

10. Informacija o aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području opštine Danilovgrad u 2018. godini sa Programom rada za 2019. godinu.

11. Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Danilovgrad za 2018.  godinu.

12. Informacija Crnogorskog elektrodistributivnog sistema o realizovanim investicijama na području opštine Danilovgrad u 2018. godini i planiranim investicijama za 2019. godinu.

13. Izvještaj o sprovođenju lokalnog plana upravljanja otpadom.

14. Predlog odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

15. Predlog odluke o pijacama na području opštine Danilovgrad.

16. Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad.

17. Predlog odluke o javnoj kanalizaciji na području opštine Danilovgrad.

18. Predlog odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika.

19. Predlog odluke o načinu i postuku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

20. Predlog odluke o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Danilovgrad.

21. Predlog odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima.

22. Predlog odluke o obrazovanju Službe Skupštine.

23. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja objekta Autobuske stanice na Društvo sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad.

24. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu.

25. Izvještaj o radu Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu.

26. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Vodovod i kanalizacija,, Danilovgrad.

27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalno,, Danilovgrad.

28. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove ,,Umjetnička kolonija“ Danilovgrad.

29. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad.

30. Predlog odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji opštine Danilovgrad.

31. Predlog odluke o usvajanju Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Danilovgrad za period 2019.-2023. godina.

32. Predlog odluke o  vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji opštine Danilovgrad.

33. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine opštine Danilovgrad

34. Predlog odluke o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije.

SLUŽBA SKUPŠTINE