Vlada je na današnjem zasijedanju usvojila Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta „Komunica“, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, s Nacrtom ugovora o koncesiji i Izvještajem s javne rasprave.

Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.

Ovaj dokument definiše aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje treba da ispunjava koncesionar za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti.

Primjenom zakonskih propisa pristup u sprovođenju procedure davanja koncesija zasniva se na jednakim, transparentnim i nediskriminatorskim uslovima. Pored toga, koncesije se daju radi obezbjeđenja odgovarajućeg javnog interesa, unaprjeđenja vodnih sistema, obezbjeđenja održivog korišćenja voda zasnovanog na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, veće zaposlenosti, kao i racionalnog, ekonomičnog, pravilnog i efikasnog korišćenja prirodnih bogatstava, tehničko-tehnološkog unaprjeđenja i očuvanja životne sredine.

Ilustracija

Koncesije se daju na osnovu javnog oglasa putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (u daljem tekstu: otvoreni postupak).

Otvoreni postupak obuhvata:

 • Javno oglašavanje;
 • Otkup tenderske dokumentacije;
 • Dostavljanje ponuda od strane ponuđača u ostavljenom roku;
 • Otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda, po redosljedu prijema;
 • Vrednovanje i rangiranje ponuda od strane Tenderske Komisije;
 • Utvrđivanje obrazloženog predloga za davanje koncesije i izbor ponuđača za koncesionara.

Cilj javnog nadmetanja je uspostavljanje ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata, odnosno učesnika u postupku dodjele predmetne koncesija, izbor kvalitetnog ponuđača, kao i stvaranje uslova za rješavanje otvorenih pitanja od značaja za ostvarivanje prava na koncesiju.

Na značaj davanja koncesija u oblasti flaširanja vode, ukazuje činjenice da se radi o izgradnji objekata čiste tehnologije, što je izuzetno značajno sa ekološkog aspekta, zatim, o korišćenju voda kao obnovljivog prirodnog resursa, izvozno orjentisanim programima u smislu smanjenja spoljno-trgovinskog deficita, zapošljavanju i ubrzanom razvoju, najčešće manje razvijenih područja Crne Gore, kao i plaćanju koncesionih naknada za korišćenje voda, čime se na najbolji mogući način valorizuje ovaj prirodni resurs.

   Veoma bitan činilac koji utiče na realizaciju flaširane, odnosno pakovane vode je  tržište voda za piće koje obuhvata ponudu i tražnju tih voda. Tražnja za pakovanom vodom za piće uslovljena je brojnim činiocima: brojem stanovnika, starosnom strukturom, školskom spremom, stepenom urbanizacije, kupovnom moći potrošača, kvalitetom vode za piće iz vodovoda, kvalitetom života potrošača i brige o zdravlju i dr.

Dosadašnja iskorišćenost vodnih resursa i realna mogućnost njihovog daljeg i sveobuhvatnog korišćenja nameću potrebu za, njihovim daljim istraživanjima, eksploatacijom i korišćenjem u skladu sa dostignućima nauke, tehnike i tehnologije i racionalnim upravljanjem prema međunarodnim standardima. – stoji u koncesionom aktu.

Zainteresovano lice može nadležnom organu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka davanja koncesije koja nije sadržana u Planu davanja koncesija u oblasti voda za 2019. godinu.

Dana 20.05.2019. godine pokrenuta je inicijativa od strane zainteresovanog lica za postupak davanja koncesije za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe sa izvorišta (bušeni bunar) „Komunica“, Opština Danilovgrad. Shodno predmetnom zahtjevu, kako bi se ispitala opravdanost inicijative, Uprava za vode je donijela rješenje o obrazovanju komisije za ocjenu inicijative br.11/19-0101-547/2 od 27.06.2019. godine. Komisija je u skladu sa zadatkom iz rješenja izvršila analizu dostavljene inicijative, dostupnih podataka  o izvorištu (bušeni bunar) „Komunica“, terenski obilazak eksploatacionog prostora “Komunice“ u cilju utvrđivanja stanja i granica na prostoru ležišta i procijenila uslove za eksploatacione radove. Komisija je o svom radu sačinila Izvještaj i isti dostavila nadležnom organu, dana 04.07.2019. godine, sa predlogom da se navedena inicijativa prihvati.

Nakon dostavljenog Izvještaja komisije, Uprava za vode je donijela rješenje br.11/19-0101-547/4 od 18.07.2019. godine o prihvatanju inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za flaširanje vode u komercijalne svrhe na lokalitetu „Komunica“ KO Donji Zagarač, Opština Danilovgrad.

Članom 41 stav 3 Zakona o koncesijama predviđeno je da ako je inicijativa prihvatljiva nadležni organ je dužan da odredi rok podnosiocu inicijative za deponovanje procijenjenih sredstava za izradu koncesionog akta, uključujući izradu tenderske dokumentacije i nacrta ugovora o koncesiji, troškove rada tenderske komisije i troškove sprovođenja javne rasprave.

Shodno pozitivnoj ocjeni inicijative, a u vezi člana 19 tačka 1 Zakona o koncesijama, obrađen je ovaj osnovni dokumenta na osnovu koga se pokreće postupak dodjele koncesija za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa izvorišta „Komunica“, Opština Danilovgrad.

Izvorište (bušeni bunar) „Komunica“ pripada slivnom području Garča gdje su podzemne izdani izuzetno velikog kapaciteta i gdje su rađeni istražni radovi na području Donjeg Zagarča koji su pokazali izuzetan kvalitet vode i veliku izdašnost. Na području ovog sliva je veoma mala naseljenost, tako da je lako izvršiti sanitarnu zaštitu. Izvor se sastoji od 1 bušenog bunara, dubine 150 metara sa zacjevljenjem od 180 mm i kapacitetom od 5 l/s. Za koncesiju je potrebna količina od 1 l/s. Mikrolokacije bunara su u mjestu „Komunica“ udaljeni od magistralnog puta Nikšić Podgorica 1800 metara. Do bunara se dolazi lokalnim putem koji je asfaltiran. Put je  širine 4 metra i lokacija se graniči sa putem u dužini od 170 metara. Bunar se nalazi na području opštine Danilovgrad, list nepokretnosti br. 97 KO Donji Zagarač, opština Danilovgrad, katastarske parcele br. 896, 897 i 898, na skici označen sa tačkom B1 6593226.92, 4706709.47 126.75, svojina 1/1 Janković Zorana i ne postoje tereti i ograničenja.

Analiza vode sa predmetnog bunara pokazala je dobar kvalitet. Voda ima izvjesnu tvrdoću, odnosno  povišenu  mineralizaciju, gdje preovlađuju jon kalcijuma i bikarbonata. pH vrijednost  je slabo alkalna, sadržaj azota je mali kao i fosfata, što govori da nema uticaja đubriva, kao i sadržaj TOC-a (totalni organski ugljenik) i HPK govori da je sadržaj organskih materija mali. Mikrobiološki  kvalitet je odličan, nije nađeno prisustvo fekalnih bakterija a i broj ukupnih coli bakterija je mali.

Prema dosadašnjim raspoloživim podacima i urađenim analizama iz bušenog bunara konstatovano je da su ove vode veoma dobrog kvaliteta.Temperatura vode je na izlazu iz bunara 12°C i konstantna je tokom godine. Varijacije nivoa vode u odnosu na vrijeme sa obilnim padavinama (period novembar-maj u odnosu na period jul-oktobar) su oko 7 metara. Vodeni stub u bunaru je oko 50 metara ( bušeno 150 metara, nivo vode od 90 do 100 metara) Vode izvorišta „Komunica“ su sa suvim ostatkom 150-250 mg/l, malomineralizovane, hidrokarbonatno-kalcijske. Na osnovu dosada urađenih analiza u svim parametrima ove vode su znatno ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). Dakle, kvalitet vode je izuzetno dobar jer pripada području na kojem gravitiraju i vode koje su u javnoj funkciji (Mareza i Oraška jama).

Osnovni parametri za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije

 

Namjera investitora je da na ovom području izgradi fabriku za flaširanje vode. Prilikom odabira opreme investitor je vodio računa da bude zastupljeno pakovanje PVC zapremine 0,5l, 0,75l, 1,5, 2l, 5l i 10l dok bi komercijalno pakovanje u staklenkama bilo od 0,25l, 0,75l i 1l. U drugoj fazi planirana je i proizvodnja vode sa dodatkom CO₂ kao i proizvodnja sokova.

Potrebe za flaširanom vodom će znatno rasti u narednom periodu kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Ovo je uzrokovano globalnim problemom sve većeg zagađenja voda dok porast potrošnje vode na domaćem tržištu je uzrokovan razvojem turizma koji iz godine u godinu raste pa samim tim se povećava i potreba za vodom.

Planirana je izgradnja fabrike u ruralnom području, investicija je tehničko-tehnološki zaokružena cjelina i investiciono ulaganje u realizaciju predmetne investije ekonomski opravdano kako za investitora tako i za širu društvenu zajednicu. Zapošljavanjem novih 25 radnika u okviru fabrike djelimično se rješava pitanje zaposlenosti u ovom kraju. Osnivanjem novog privrednog subjekta podiže se nivo ekonomske aktivnosti koji bi neminovno uticao na lokalne ekonomske prilike, pa je s tog aspekta predmetna investicija jako važna i za lokalnu zajednicu ali i za državu, imajući u vidu spoljnotrgovinski deficit koji se ostvaruje u sektoru hrane tj. konretno za oblast flaširane vode.

Pored benefita koji su navedeni, otvaranjem fabrike može se ostvariti i drugi značaj koji se ogleda u sljedećem:

– smanjenje trgovinskog deficita kroz smanjenje uvoza flaširanih voda,

– otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje broja nezaposlenih u ruralnom području,

– prihodi budžeta po osnovu koncesione i ostalih naknada i prihodi po osnovu poreza.

Rok trajanja koncesije ne može biti duži od 30 godina

 

Maksimalni rok na koji se daje koncesija, određen je na osnovu javnog interesa, predmeta koncesije, obostranog interesa koncedenta i koncesionara u pogledu ostvarivanja prihoda, kao i optimalno korišćenje dijela voda sa predmetnog izvorišta za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe.

Maksimalni rok trajanja koncesije za flaširanje odnosno pakovanje vode ili dopremanje vode u komercijalne svrhe ne može biti duži od trideset (30) godina.

 

Zaštita životne sredine

 

Zakonom o životnoj sredini utvrđeno je da Crna Gora usklađuje svoj privredni i društveni razvoj sa principima zaštite životne sredine koji se odnose na očuvanje prirodnih vrijednosti, biološku raznolikost, smanjenje rizika, procjenu uticaja na životnu sredinu, alternativna rješenja, supstituciju hemikalija, ponovnu upotrebu i reciklažu, odgovornosti zagađivača za zagađivanje i plaćanje štete, naknadu za korišćenje prirodnih bogatstava, obavezu osiguranja za odgovornost od mogućeg zagađenja, javnost podataka o stanju životne sredine i blagovremeno i potpuno obavještavanje.

Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu uređen je postupak procjene uticaja za planirane projekte, koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, sadržaj elaborata procjene uticaja, učešće organa, organizacija i javnosti u donošenju odluka, postupak ocjene i izdavanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja, prekogranično obavještavanje i druga pitanja iz te oblasti.

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu utvrđene su dvije liste, i to:

 • Lista I – projekti za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i
 • Lista II – projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu.
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •