centralna javna rasprava o nacrtu izmjena i dopunama DUP-a “SPUŽ”

Danas, sa početkom u 13h u Velikoj sali opštine Danilovgrad, će se održati centralna javna rasprava o nacrtu izmjena i dopunama DUP-a “SPUŽ”. Obrađivač plana će davati potrebne informacije i obrazloženja.

Izmjenom i dopunom Detaljnog urbanističkog plana obuhvaćen je prostor u ukupnoj površini od 3015m2. koji se nalazi u okviru urbanističke zone 2, u južnom delu zahvata DUP-a čija se izmjena vrši. Oivičen je „starim putem“ Podgorica-Danilovgrad, dok sa istočne strane granicu zahvata čini put Stologlav-Spuž.

Predmet Izmjene i dopune se nalazi na ulasku u samo naselje, kod skretanja sa „starog puta “Podgorica-Danilovgrad ka putu Stolglav-Spuž“.

Predviđeno uređeno zelenilo javne namjene

Kako se navodi u obrazloženju izmjena plana, važećim Planom predviđeno uređeno zelenilo javne namjene nalazi se na privatnim parcelama i teško je očekivati adekvatno uredjenje i privodjenje namjeni tog prostora.

U obrazloženju se dalje navodi da je karakteristika ove zone pored starog puta za Danilovgrad (R23) nedovoljna organizovanost i prepoznatljivost prostora na samom ulazu u Spuž.

Urbani komunalni red ili ti beton

Na prostoru od 1,83 ha planiraju se objekti mješovite namjene, koja podrazumijeva izgradnju objekata porodičnog i kolektivnog stanovanja, turizma, poslovnih i uslužnih djelatnosti. Izmjenama plana se navodi da izgradnja objekata, uređenje i korišćenje prostora će se odvijati u skladu sa pravilima za mješovitu namjenu kako je predvidjeno u osnovnom Planu. Odnosno da treba obratiti pažnju na pejzažno oblikovanje prostora.

Da li su to investicije koje stižu?

Generalnim urbanističkim rješenjem za Spuž, odnosno Planom je predviđen tretman ovog prostora kroz dopunu centralnih, javnih i stambenih sadržaja u okviru Mješovite namjene, poboljšanje uslova i dalji razvoj postojećih javnih sadržaja i uspostavljanje urbanog i komunalnog reda i stvaranje slike kompaktnog i organizovanog naselja. Mješovite namjene locirane uz put Podgorica-Danilovgrad, podrazumijevaju kombinovanje namjena Stanovanja, Poslovanja i Industrije i proizvodnje.

Razlozi za donošenje Odluke nalaze se u činjenici da je Sekretarijatu za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad Kompanija Domaća trgovina d.o.o. Podgorica