Connect with us

Društvo

Uvećanje troškova uzrokovalo i povećanje računa za odvoz otpada

Objavljeno

on

Many crumpled receipts from stores. The concept of shopping, taxes and budget

Više građana, čitalaca portala “Volim Danilovgrad”, obratilo se našoj redakciji sa žalbama da dobijaju visoke račune za komunalne usluge, ili, popularno rečeno, visoke račune za smeće. Cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada za fizička lica iznosila je ranije 0,08 eura po m2 stambenog prostora, dok je novim cjenovnikom usluga od 13.10.2023. godine utvrđena cijena od 0,10 eura po m2 stambenog prostora. Ovo znači da, ukoliko građanin ima nekretninu od 100 m2, račun za komunalne usluge iznosi 10€ na mjesečnom nivou.

Dio građana nezadovoljan je, kako su nam naveli, time što, kako kažu, oni dobijaju račune, a njihovi komšije, prijatelji i kumovi ne, a podjednako odlažu otpad.

Iz Komunalnog preduzeća Danilovgrad kazali su nam da je pravni osnov za donošenje Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO „Komunalno“ Danilovgrad, kao vršilac komunalnih djelatnosti na području opštine Danilovgrad sadržan je u članu 54 Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim je propisano da  Cijenu komunalne usluge utvrđuje vršilac komunalne djelatnosti po prethodno pribavljenoj saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave, a bliže elemente i metodologiju za određivanje cijene komunalne usluge utvrđuje Vlada- Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijene komunalnih usluga.

Komunalno sanira divlju deponiju na Orjoj Luci, mart 2022.

Veći troškovi preduzeća – veći računi za građane

Iz ovog danilovgradskog preduzeća su nam kazali da prema članu 53 Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da se cijena komunalnih usluga utvrđuje na osnovu: troškova angažovanja potrebne radne snage; troškova tekućeg održavanja;troškova investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme; troškova nabavku pripadajuće opreme i dr.

U Konkretnom slučaju do povećanja cijena je došlo usljed povećanja  troškova Društva prema Deponiji (povećani za oko 60%), jer se  vozi mnogo više tura otpada na Deponiju uključujući i komunalni i kabasti otpad što ranije nije bio slučaj, već se odvozio samo komunalni otpad, što samim tim iziskuje veće troškove goriva pogotovo imajući u vidu povećanje cijena goriva u zadnje dvije godine , povećane troškove održavanja kamiona, povećanje troškova za angažovanje radne snage primjenom programa zarada “Evropa sad”.

Iz sredstava naplaćenih od pruženih komunalnih usluga obezbjeđuje se obavljanje komunalnih djelatnosti, tekuće i investiciono održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Takođe sredstva za zamjenu i održavanje posuda za sakupljanje komunalnog otpada obezbjeđuju se od naknade za odvoz komunalnog otpada.

Skupština opštine Danilovgrad dala saglasnost

Odlukom o uvtrđivanju cijena komunalnih usluga- Cjenovnikom Društva br.1772 od 08.12.2021.godine , na koji je saglasnost dala Skupština opštine Danilovgrad cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada za fizička lica iznosila je 0,08 eura po m2 stambenog prostora, dok je novim  Cjenovnikom usluga br.2439/1 od 13.10.2023.godine utvrđena cijena od 0,10 eura po m2 stambenog prostora. Navedeni Cjenovnik je stupio na snagu objavljivanjem Odluke o davanju saglasnosti od strane Skupštine opštine Danilovgrad u “Sl. listu Crne Gore-opštinski propisi br.55/23” dana 24.11.2023.godine, a po novom cjenovniku počelo se fakturisati od 01.decembra 2023.godine.

Što se tiče cijena za pravna lica, ista  su podijeljena po kategorijama djelatnosti kojima se bave, i za svaku kategoriju je propisana cijena komunalnih usluga po m2 poslovnog prostora. Cijene za pravna lica nijesu mijenjane novim Cjenovnikom usluga od 13.10.2023.godine  iz razloga što su Odlukom Ustavnog suda Crne Gore ( „Sl.list CG“ br.117/22) ukinute odredbe člana 6 stav 2 i 3 Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga („Sl.list Crne Gore“ br. 055/20),a koje odredbe se odnose na cijene usluga za pravna lica, pa će predlog za izmjenu cijena prema korisnicima iz kategorije pravnih lica, Odbor direktora razmatrati nakon što Vlada donese novu Uredbu o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga.

Komunalno Danilovgrad, Foto: Jelena Jovanović

Svakodnevno se vrši evidencija novih korisnika

Dio stanovništa iskazuje nezadovoljstvo povodom visokih cijena usluga ukazujući da osjećaju da nije pravedno što, na primjer, njihove komšije ne dobijaju račune. U tom kontekstu pitali smo Komunalno preduzeće Danilovgrad koliko ima pretplatnika komunalnih usluga u Danilovgradu, da li se planira da ovaj broj raste i koji faktori utiču na to da postoji dinamika po kojoj građani dobijaju račune odnosno postaju i platiše.

Iz ovog preduzeća su nam kazali da samim pružanjem usluge po Zakonu o komunalnim djelatnostima nastaje ugovorni odnos između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika, pa samim početkom pružanja usluge korisniku se ispostavlja račun i isti je dužan plaćati naknadu za odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Svakodnevno se vrši evidencija novih korisnika, koju sprovode inkasanti na terenu. Iz Komunalnog preduzeća ističu da će svi kojima se pruža usluga biti upisani kao korisnici, ali je tehnički nemoguće da to bude istovremeno. Takođe, reevidenciju i evidenciju korisnika otežavaju stalne migracije stanovništva sa teritorije opštine Danilovgrad, prodaje nekretnina, davanje istih u zakup u smislu utvrđivanja korisnika , a što je i sama zakonska obaveza korisnika da vršioca komunalne djelatnosti obavijesti o svakoj promjeni u korišćenju, pa se ovim putem iz Komunalnog preduzeća zahvaljuju savjesnim građanima koji prijavljuju promjene u korišćenju nepokretnosti. Trenutno se usluge fakturišu na oko 400 adresa kada su u pitanju pravna lica, a taj broj za fizička lica je trenutno oko 3500 korisnika, koji broj varira iz dana u dan popisivanjem novih korisnika usluga.

Nedostatak svijest među većinom

Od vrata do vrata

Obzirom da ima područja u kojima ne postoji mogućnost postavljanja kontejnera jer isti mogu biti postavljeni samo na javnoj površini, iz razloga što se radi o privatnim posjedima čiji vlasnici nisu saglasni da se kontejneri postave na nekoj od njihovih parcela, u takvim područjima ( preko 400 domaćinstava) usluga se pruža po principu odvoza „od vrata do vrata“ po ustaljenoj dinamici , o čemu su građani obaviješteni i istom su zadovoljni.

Prinudna naplata za neredovne platiše

Što se tiče naplate potraživanja od strane korisnika usluga, Komunalno preduzeće je za neredovne platiše pokrenulo postupke prinudne naplate putem izvršenja. Značajan dio je naplaćen preko izvršenja ili u toku sudskog postupka. Pored svih problema i naslijeđenih dugova, ovo preduzeće će za 2023.godinu imati pozitivan poslovni rezultat, navodi se dalje u odgovorima.

Cilj pokriti cijelu teritoriju

Iz Komunalnog preduzeća Danilovgrad su nam kazali da je dugoročni cilj je da se u naredne tri godine ostvari pružanje usluga na cijeloj teritoriji opštine Danilovgrad i da se kvalitet usluga podigne na viši nivo počev od edukacije stanovništva da se otpad odlaže selektivno – „suva“ – „mokra“ frakcija, kako bi zajedničkim snagama očuvali životnu okolinu i dali doprinos statusu ekološke države.

Društvo

Saopštenje za javnost : Vodosnabdijevanje u Danilovgradu u ljetnjim mjesecima

Objavljeno

on

By

Saopštenje Danilovgradskog Vodovoda prenosimo integralno u nastavku

Povodom sve češćeg akcentovanja teme  vodosnabdijevanja u Danilovgradu u ljetnjem periodu želimo objektivno ukazati na sve njegove uzroke, ali i realno sagledati ko je sve odgovoran za takvo stanje.

Problem slabijeg vodosnabdijevanja u ljetnjem periodu nije problem samo Danilovgrada i on je uslovljen velikim pritiskom na vodne resusrse zbog prekomjerne upotrebe vode usljed sve češćih dugotrajnih toplotnih talasa i suše.

Trenutno se zahvataju višestruko veće količine vode od onih koje su potrebne stanovništvu, privredi i ustanovama u našoj opštini. Nesavjesnim, a često i nasilnim korišćenjem od dijela potrošača ugroženo je vodosnabdijevanje pojedinih djelova opštine, zbog toga i potrošači snose svoj dio odgovornosti za trenutno funkcionisanje vodovoda.

Jedno od takvih područja su upravo Martinići. Ovdje moramo ukazati na podatak da se ovo područje u zimskom periodu stabilno snabdijeva sa 8 – 10 litara vode u sekundi, a u noćnim satima se  nekada čak i pumpa na “Žarića jami” isključuje jer ima dovoljno vode pod pritiskom u sistemu. Ovih dana kada sva vodoizvorišta rade u punom kapacitetu ni 45 l/s sa vodoizvorišta nije dovoljno da pokrije potrebe stanovništva tog područja. Ključni razlog je nenamjenska i neracionalna potrošnja korisnika koji su na nižim kotama, pa do potrošača na visočijim pozicijama dolazi malo ili nimalo vode.

VIK Danilovgrad razumije potrebe potrošača i činjenicu da se u Bjelopavlićima veliki procenat stanovništva bavi poljoprivredom,te da je voda u sušnom periodu vrednija od bilo kog drugog resursa, ali podsjetićemo da je vodosnabdijevanje pojedinih područja na koje se I sada ukazuje višedecenijski problem . Moramo biti svjesni da je naš vodovodni sistem veoma veliki i razuđen, da novo vodoizvorište nije uključeno u sistem još od 2003. da imamo značajno naseljavanje određenih područja, a time i povećanje broja priključaka na postojeću infrastrukturu što utiče na njene kapacitete. Ovo je karakteristično upravo za martinićka sela, Novo Selo, Daljam, Klikovače i sl.

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedilo stabilno i nesmetano vodosnabdijevanje. Prije početka ljetnje sezone uveden je rad terenskih službi u dvije smjene od 7 do 22 časa. Od početka jula stupila je na snagu Odluka o zabrani nenamjenske potrošnje i ekipe VIK-a su svakodnevno na terenu radi kontrole i suzbijanja ovakve potrošnje. U prvoj fazi potrošači koji prekomjerno troše vodu biće opomenuti, a ubrzo će VIK Danilovgrad u saradnji sa Komunalnom policijom početi sa procesuiranjem i kažnjavanjem nesavjesnih potrošača.

Kada je u pitanju brzina intervencija odnosno otklanjanja kvarova ukazujemo da su u ovom periodu angažovani svi raspoloživi ljudski i materijani resursi Društva.  Uveden je i novi telefonski broj na koji građani mogu prijaviti kvar van radnog vremena i  vikendom.

Ekipe Službe vodovod dnevno otklanjaju po više od 10 kvarova na različitim mjestima, a imajući u vidu da VIK ne posjeduje bilo kakvu mehanizaciju, najčešće je potrebno vrijeme kako bi se eksterno obezbijedile mašine neophodne za otklanjanje kvara.

U svakom slučaju radnici VIK-a su na ovim visokim temperaturama stalno na terenu,na više mjesta istovremeno, sve kvarove koji se mogu otkloniti ručno i za kratko vrijeme rješavaju odmah ,a često pomažu i u rješavanu problema na privatnim instalacijama korisnika kako bi svi građani u ovom sušnom periodu imali vodu.

Prethodne nedjelje ugradnjom frekventnog regulatora riješen je problem nedostatika vode u  martinićkim selima Luke i Sige. Takođe je ugradnjom prekidnog ventila riješen problem vodosnbdijevanja u dijelu Novog Sela. Ostali kratkotrajni prekidi vodosnabdijevanja u dijelu  Martinića i Spuža, naselja Burum, Ciglana i ostalih koji gravitiraju martinićkom putu uzrokovani su najčešće oštećenjima infrastrukuture tokom radova na putu i ovi kvarovi se otklanjaju čim dobijemo informaciju o njima.

Voda iz sistema opštinskog vodovoda, u ovom periodu, prvenstveno se mora koristiti za piće, pripremanje hrane, kao i za održavanje lične i higijene domaćinstva.

Vodovod Danilovgrad ima razumijevanja za povećanu potrebu potrošača za vodom tokom ljeta, ali aktivnosti kao što su: navodnjavanje poljoprivrednih i zalivanje zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, predstavljaju nenamjensku i neracionalnu potrošnju vode za piće.

Ukoliko aktuelna kontrola prekomjerne potrošnje ne doprinese poboljšanu stanje VIK Danilovgrad će ne mjestima gdje je to tehnički izvodljivo vršiti ugradnju prekidnih ventila koji smanjuju pritisak i time umanjuju prekomjernu potrošnju. Kao krajnju mjeru planiramo regulacije I preusmjeravanja protoka kako bi voda dolazla I do onih potrošača koji je zbog prekomjerne upotrebe drugih nemaju.

Za dobro finkcionisanje vodovodnog sistema neophodna je saradnja građana i preduzeća koje njime upravlja, odnosno Opštine, jer jedna strana kolike god napore da uloži ne mogu biti dovoljni. Iz ovog razloga još jednom apelujem na građane da namjenski i umjereno troše vodu kako bi njihove komšije i sugrađani, u ovim vrelim ljetnjim danima, imali dovoljno vode za osnovne potrebe.

„Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad

Nastavite čitanje

Društvo

Opština Danilovgrad: Aktivno radimo na rješavanju problema vodosnabdijevanja

Objavljeno

on

By

Opština Danilovgrad prepoznala je ozbiljnost problema vodosnabdijevanja koji pogađa mnoge stanovnike naše opštine. U cilju rješavanja ovog višedecenijskog problema, lokalne vlasti su preduzele konkretne korake, uspostavljajući blisku saradnju sa preduzećem Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, kao i sa brojnim partnerima koji mogu olakšati ovaj višedecenijski problem, stoji u objavi na zvaničnoj facebook stranici Opštine Danilovgrad iako nije tačno navedeno koji su to koraci preduzeti.

Uvidjevši složenost situacije, kako dalje stoji u objavi, Opština je hitno organizovala neprestano snabdijevanje vodom. Vatrogasna služba i Komunalno preduzeće angažovani su u dostavljanju vode cistjernama, čime se, kako ističu, osigurava da svi građani imaju pristup neophodnim količinama vode, naročito u ovim najtoplijim danima.

Zahvaljujući ovim naporima, situacija je znatno poboljšana u odnosu na prethodne dane ističu iz Opštine naglašavajući da ulažu dodatne  napore kako bi se stanje dodatno stabilizovalo i olakšalo građanima.

Posebno je istaknuto rješenje problema prašine na Martinićkom putu, koji je uspješno riješen. Građanima se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju tokom perioda rekonstrukcije puta, koji je neophodan za dugoročno poboljšanje infrastrukture.

Opština Danilovgrad, kako ističu, ostaje posvećena kontinuiranom radu na unapređenju kvaliteta života svih svojih stanovnika i apeluje na građane da i dalje budu strpljivi i saradljivi dok traju radovi na unapređenju vodosnabdijevanja.

 

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije