Danas počinje upis u srednje škole u Crnoj Gori. Pravo na upis u prvi razred školske 2020/2021. godine imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina.

Prijava na Konkurs podnosi se elektronskim putem na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

Prijava na konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24h) i 2. jula 2020. godine (do 15h). Komisija će svakog dana u 16h objavljivati ažuriranu rang listu kandidata prijavljenih do 15h tog dana. Rang lista će biti istaknuta na ulazu u Školu, a biće dostupna i na školskom sajtu i Facebook stranici Škole. Konačna rang lista biće objavljena najkasnije 4. jula 2020. godine.

Nakon objavljivanja konačne rang liste, učenici podnose Školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja 6. i 7. jula 2020. godine od 8 do 13h. Prilikom predaje dokumentacije kandidati treba da nose maske.

Učenici koji se upisuju u prvi razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama (“Službeni list RCG”, br. 18/19).

JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” u školsku 2020/2021. godinu upisuje 140 učenika raspoređenih u 4 odjeljnja opšte i 1 odjeljenje filološke gimnazije.

Upis učenika vršiće se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju („Službeni list RCG“, broj 21/05 i „Službeni list CG“, br. 28/16 i 18/18) i Rješenja o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2020/2021. godinu, broj 1050201-604/20-2112 od 14. maja 2020. godine.

Minimalan broj bodova potrebnih za upis u gimnaziju za školsku 2020/2021. godinu je 60.

ŠTA I KAKO SE BODUJE?

• OPŠTI USPJEH U POSLJEDNJEM CIKLUSU OSNOVNE ŠKOLE

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

• USPJEH IZ CRNOGORSKOG – SRPSKOG, BOSANSKOG, HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ODNOSNO MATERNJEG JEZIKA, MATEMATIKE I NASTAVNIH PREDMETA ZNAČAJNIH ZA STICANJE OBRAZOVANJA U POSLJEDNJEM CIKLUSU OSNOVNE ŠKOLE

Uspjeh iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskiog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti, Matematike i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz tih nastavnih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa brojem dva (2).
Nastavni predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred gimnazije su strani jezik i Fizika.

• USPJEH NA EKSTERNOJ PROVJERI ZNANJA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Za upis u opštu gimnaziju i odjeljenja specijalističke gimnazije vrednuje se uspjeh na eksternoj provjeri znanja iz nastavnog predmeta Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik odnosno maternji jezik i književnost, Matematike i jednog predmeta koji učenik izabere, tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Kao poseban uslov za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije – filološke, potrebno je da kandidat na eksternoj provjeri znanja iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti odnosno maternjeg jezika i književnosti ostvari ocjenu odličan (5) i iz stranog jezika, kao nastavnog predmeta koji je izabrao, ostvari ocjenu odličan (5).

• REZULTATI SA DRŽAVNIH I MEĐUNARODNIH TAKMIČENJA, ODNOSNO DODIJELJENOG PRIZNANJA

Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje dodjeljuju sljedeći bodovi:
a) međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja – 18 bodova; treće mjesto, treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova;
b) državno takmičenje: prvo mjesto, odnosno prva nagrada – 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada – 10 bodova.
U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.
U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavna predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

Diploma ,,Luča“ vrednuje se sa 12 bodova.

*Pripadnik romske i egipćanske populacije ostvaruje dodatnih šest (6) bodova po principu afirmativne akcije.

Kandidati za upis u gimnaziju rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za upis na jedinstvenoj rang listi.
Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova:

1. na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
2. po osnovu opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
3. po osnovu ocjena iz nastavnih predmeta Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski odnosno maternji jezik i književnost, Matematika i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole.

Na utvrđenu rang listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću gimnazije u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Po prigovoru, nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke nastavničkog vijeća može se pokrenuti upravni spor.

DOBRODOŠLI!