Connect with us

Spuž

Ko zastupa interese Spuža u lokalnom parlamentu?

Mjesto Spuž u Bjelopavlićkoj ravnici, nalazi se na meandru rijeke Zete. Nekada fortifikacijski centar Otomanskog carstva, danas zaboravljen od lokalne samouprave.

Published

on

Instagram stranica The Stronghold of Spuž, koju za sada vodi potpuni anonimus, pokušava zadnjih mjeseci, kroz zanimljiv i kritički sadržaj doprijeti do uha lokalne samouprave i ukazati na probleme ovog nadaleko poznatog i nezasluženo zaboravljenog mjesta.

Uz promociju skrivenih kutaka i potencijala ove lokalne zajednice, na Instagramu je potpuno osvježenje koje ujedno ukazuje i na buđenje ovog dijela opštine Danilovgrad – iako bi se Spužani najradije smatrali samostalnom i izdvojenom cjelinom.

Spuška tvrđava, spuško ljeto, prelijepe plaže uz obale rijeke Zete dio su šire slike Spuža ali i nedovoljno iskorišteni potencijali ove lokalne zajednice.

Sinoć otvorena manifestacija Spuško ljeto

Sa jednog od poslednjih Spuških ljeta, Manifestacija na kojoj su gostovale neke od najvećih zvijezda jugoslovenske muzičke scene

Mještani Spuža, naselja udaljenog od Danilovgrada deset kilometara, Podgorice 13.3 kilometara, zatražili su od lokalne uprave i državnih institucija da preduzmu mjere čiji bi cilj bio puna turistička valorizacija tvrđave koja se nalazi iznad ovog mjesta.

Spuška tvrđava sa tabljom se nalazi u Spužu. Turci su pod nadzorom Hodaverdi paše prvih godina XVIII vijeka podigli utvrđenje, grad na površini od 1400m2, sa kulama, jakim bedemskim zidovima, prilaznim putevima, kapijama, kućama za dizdara, boravak straže itd. Utvrđenje je nastalo zbog dugih i upornih nastojanja Crnogoraca da se, prekidajući ratničke turske kolone, plijeneći njihove trgovačke kanale i diplomsku poštu otrgnu od okupacije.

U podnožju glavice i na granicama naselja izgrađene su jake gradske kapije: Adska, Burumska, i Alijagića kapija, kao i zaštitne kuće sjevernim obodom spuškog polja. Spuž je poslije mnogih bitaka, sukoba, vojevanja, napada i upada u utvrđeni grad oslobođen 1879. godine nakon 400 godina.

Spuška tvrđava predstavlja turistički dragulj i lako može postati turistička atrakcija.

Tome se nadaju i mještani. Ukoliko opština i država, uz uređenje prilaznih puteva i staza, ljudima približe vrijednosti ovog jedinstvenog istorijskog kompleksa.

Ugašene fabrike

Ka­da se kre­ne od Spu­ža pre­ko Mar­ti­ni­ća po­red pu­ta se ni­žu ru­še­vi­na do ru­še­vi­ne. Već de­ce­ni­ja­ma one sto­je kao ni­je­mi svje­do­ci eko­nom­skog su­no­vra­ta ovo­ga kra­ja, ali i Cr­ne Go­re. Ne­ka­da su u ovom kra­ju ra­di­li ve­li­ki pri­vred­ni gi­gan­ti, od ko­jih su da­nas osta­le sa­mo ru­še­vi­ne i oče­ru­pa­ne ha­le. Iako se vi­še ni­ko na njih ne okre­će one su ide­al­na sce­no­gra­fi­ja za ne­ki rat­ni ili na­uč­no­fan­ta­stič­ni film o pri­rod­nim ka­ta­stro­fa­ma.

Od Fa­bri­ke sta­no­va u Spu­žu osta­li su sa­mo stu­bo­vi ne­ka­da­šnje ha­le. Bez kro­va, ogo­lje­ni, pred­sta­vljaju opasnost za lokalno stanovništvo.

Ci­gla­na je po­seb­na pri­ča. Na­kon što je ne­dav­no osta­la bez glav­ne zgra­de, jer su ci­gle iz zi­do­va od­ne­se­ne i pro­da­te za ne­ke dru­ge ku­će, na red je do­šla ha­la pre­kri­ve­na li­mom. Za krat­ko vri­je­me lim je ne­stao, krov je od­ne­sen. Još je osta­la sta­ra kon­struk­ci­ja, ali ni ona ne­će du­go.

Sta­ri­ji mje­šta­ni pri­sje­ća­ju se da su u ova dva ne­ka­da­šnja pred­u­ze­ća ra­di­le na sto­ti­ne rad­ni­ka. Do­sta zgra­da u glav­no­m gra­du iz­gra­đe­na je od gra­đe­vin­skih blo­ko­va ko­ji su se iz­li­va­li u Spu­žu, a iz po­go­na Ci­gla­ne iz­la­zi­la je gra­đe­vin­ska i osta­la ro­ba ko­ja je sti­za­la i pro­da­va­la se na tr­ži­štu o­nda­šnje ve­li­ke Ju­go­sla­vi­je.

Ne­što vi­so­či­je iz­nad Fa­bri­ke sta­no­va i Ci­gla­ne na­la­ze se ru­še­vi­ne sta­rog do­ma u Lju­tu­tu­ku. On je još pri­je dva­de­se­tak go­di­na na­pu­šten i od ta­da u nje­go­vu ob­no­vu ni­ko ni­šta ni­je ula­gao. Dom je da­nas sko­ro bez kro­va i tu sa­da sa­mo bo­ra­ve psi lu­ta­li­ce. A mje­šta­ni ovo­ga se­la u Mar­ti­ni­ći­ma pam­te da su se ne­ka­da ov­dje pri­ka­zi­va­li fil­mo­vi.

Jed­no vri­je­me dom je bio vla­sni­štvo lo­kal­ne upra­ve, ali na­kon do­no­še­nja no­vih pro­pi­sa i lo­kal­na upra­va od ovo­ga objek­ta di­gla je ru­ke.

Uglav­nom, od Spu­ža pre­ko Mar­ti­ni­ća ni­žu se sli­ke vi­še­de­ce­nij­skog za­bo­ra­va i pro­pa­da­nja ovo­ga kra­ja. U nju se sa­vr­šnje­no ukla­pa­ju i neo­bra­đe­ne nji­ve oko sta­rog pu­ta, ko­je su za­bo­ra­vi­le ka­da su zad­nji put ob­ra­đe­ne.

Mjesna zajednica

Administrator Instagram stranice The Stronghold of Spuž ka­že da je vi­še pu­ta putem društvenih mreža nad­le­žne upo­zo­ra­vao na pri­vred­no i sva­ko dru­go pro­pa­da­nje Spu­ža.

-Vri­je­me je da pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve po­ve­du vi­še ra­ču­na o Spu­žu i već jed­nom poč­nu da rje­ša­va­ju na­go­mi­la­ne ko­mu­nal­ne i osta­le pro­ble­me. Pra­vi po­če­tak bio bi iz­bor pred­stav­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce. Iako su svi ro­ko­vi za for­mi­ra­nje MZ pro­šli nad­le­žni­ma u Da­ni­lov­gra­du ni na pa­met ne pa­da da or­ga­ni­zu­ju mje­sne iz­bo­re i do­zvo­le gra­đa­ni­ma da iza­be­ru svo­je pred­stav­ni­ke. Pre­ko njih bi­smo lo­kal­noj upra­vi mo­gli da do­sta­vi­mo li­stu na­ših za­htje­va i da se na­da­mo da će se ba­rem dio re­a­li­zo­va­ti, zaključio je Administrator stranice The Stronghold of Spuž.

Lokalni parlament kao da je zaboravio na postojanje svih krajeva opštine Danilovgrad  prvobitno stanovnika koji žive u njima. Spuž je samo jedan od primjera nebrige. Možemo se okrenuti ka svim Danilovgradskim selima o čijoj putnoj infrastrukturi niko ne brine dok kompanije koje su degradirale puteve ne preduzimaju korake na sanaciji onog što su devastirale. Primjer su putevi u Mijokusovićima, Potočilu, Požaru i Mandićima ka Poviji. Više ih se ne sjete ni u predizbornim obećanjima. Ona su ipak rezervisana za put preko Martinića od Spuža do Danilovgrada. I tako u nedogled. Ili ipak ne?

Vratićemo se na pitanje iz naslova Ko zastupa interese Spuža u lokalnom parlamentu?

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Spuž

OFK Spužu prvo mjesto na “Serdar kup” u Mojkovcu

Published

on

By

OFK Spuž osvojio prvo mjesto na fudbalskom turniru “Serdar kup” u Mojkovcu.

Generacija 2013 godište bez primljenog gola osvojila turnir i tako na najljepši način ostvarili ogroman uspjeh.

Nastavite čitanje

Spuž

Obilježen 145. rođendan Osnovne škole Njegoš

Published

on

By

Uz prigodan program juče je obilježeno 145 godina Osnovne škole “Njegoš” u Spužu.

Tim povodom školu su posjetili predsjednik Skupštine opštine, Predrag Pajović, i potpredsjednici Opštine Danilovgrad Bojan Pavićević i Marija Radonjić Ćupić.

Đaci i nastavnici pripremili su bogat kulturno-umjetnički program kojim su obradovali sve prisutne ali i čestitali svojoj školi ovaj važan jubilej.

“Uz pomoć prijatelja, djeci na dar”

Ovjenčana starinom, mudrošću i iskustvom, kao i energijom mladog naraštaja, korača odlučno i sa osmijehom novim stazama, u novo vrijeme ka svjetioniku znanja. Kroz Osnovne škole “Njegoš” u Spužu, stare i nove, prošle su silne vojske naučnika, umjetnika, ekonomista, pravnika, doktora, vojnih lica, političara, zlatnih zanatlija svih vrsta, ali su svi, što je najvažnije, nosili kaput dobrih ljudi i rado se vraćali školi.

Prethodnog dana, 14. maja u 18.00 časova je održano donatorsko veče na kojem je priređena aukcijska prodaja umjetničkih slika, koje su poklonili bivši učenici, ljudi koji su radili u školi, priznati umjetnici, prijatelji škole.

“U jedinstvu mnoštva, gdje svaki pojedinac daje svoj trud, je snaga koja vodi ka pobjedi ideje”.  To je ovo veče upravo i pokazalo. Bilo je mnogo prijatelja škole, nekadašnjih đaka, a svaka prodata slika je korak ka ostvarenju zacrtanih ciljeva. Mnogo je obnovljenog u školi, a sada slijedi promjena podova. Direktorica Tatjana Jokić se ne miri sa riječju NE, zato svi združeni daju svoj doprinos. Ta ideja je motivisala sve učenike, roditelje, nastavnike, osoblje u školi, prijatelje.

Program koji je bio splet svih snaga, od učenika nižih razreda do starijih, bio je fascinirajući. Posebno mjesto zauzela je himna školi koju je autorski odradila Tina Janković, nastavnica muzičke kulture. Bilo je mnogo zdravica, što ličnih stihova učenika, što recitatorskih, igara, kola, ritmičkih ostvarenja. Kroz prostor je sijala energija i ponos, sa velikim razlogom, u prethodnom periiodu osvajali smo brojne nagrade, priznanja i medalje. Skoro svakog dana zasijala je neka zvijezda ili više njih. To je snaga i veliki motiv, to su naši učenici. O svim uspjesima obavještavali smo na Fejsbuk stranici naše škole. Veličanstveno, raskošno, za pamćenje, kako i priliči proslavi ovog velikog jubileja.

Neka bude srećan, a da u još boljoj snazi, jedinstvu, radosti dočekamo sljedeći!, stoji na zvaničnoj Facebook stranici škole.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije