Connect with us

Spuž

Ko zastupa interese Spuža u lokalnom parlamentu?

Mjesto Spuž u Bjelopavlićkoj ravnici, nalazi se na meandru rijeke Zete. Nekada fortifikacijski centar Otomanskog carstva, danas zaboravljen od lokalne samouprave.

Instagram stranica The Stronghold of Spuž, koju za sada vodi potpuni anonimus, pokušava zadnjih mjeseci, kroz zanimljiv i kritički sadržaj doprijeti do uha lokalne samouprave i ukazati na probleme ovog nadaleko poznatog i nezasluženo zaboravljenog mjesta.

Uz promociju skrivenih kutaka i potencijala ove lokalne zajednice, na Instagramu je potpuno osvježenje koje ujedno ukazuje i na buđenje ovog dijela opštine Danilovgrad – iako bi se Spužani najradije smatrali samostalnom i izdvojenom cjelinom.

Spuška tvrđava, spuško ljeto, prelijepe plaže uz obale rijeke Zete dio su šire slike Spuža ali i nedovoljno iskorišteni potencijali ove lokalne zajednice.

Sinoć otvorena manifestacija Spuško ljeto

Sa jednog od poslednjih Spuških ljeta, Manifestacija na kojoj su gostovale neke od najvećih zvijezda jugoslovenske muzičke scene

Mještani Spuža, naselja udaljenog od Danilovgrada deset kilometara, Podgorice 13.3 kilometara, zatražili su od lokalne uprave i državnih institucija da preduzmu mjere čiji bi cilj bio puna turistička valorizacija tvrđave koja se nalazi iznad ovog mjesta.

Spuška tvrđava sa tabljom se nalazi u Spužu. Turci su pod nadzorom Hodaverdi paše prvih godina XVIII vijeka podigli utvrđenje, grad na površini od 1400m2, sa kulama, jakim bedemskim zidovima, prilaznim putevima, kapijama, kućama za dizdara, boravak straže itd. Utvrđenje je nastalo zbog dugih i upornih nastojanja Crnogoraca da se, prekidajući ratničke turske kolone, plijeneći njihove trgovačke kanale i diplomsku poštu otrgnu od okupacije.

U podnožju glavice i na granicama naselja izgrađene su jake gradske kapije: Adska, Burumska, i Alijagića kapija, kao i zaštitne kuće sjevernim obodom spuškog polja. Spuž je poslije mnogih bitaka, sukoba, vojevanja, napada i upada u utvrđeni grad oslobođen 1879. godine nakon 400 godina.

Spuška tvrđava predstavlja turistički dragulj i lako može postati turistička atrakcija.

Tome se nadaju i mještani. Ukoliko opština i država, uz uređenje prilaznih puteva i staza, ljudima približe vrijednosti ovog jedinstvenog istorijskog kompleksa.

Ugašene fabrike

Ka­da se kre­ne od Spu­ža pre­ko Mar­ti­ni­ća po­red pu­ta se ni­žu ru­še­vi­na do ru­še­vi­ne. Već de­ce­ni­ja­ma one sto­je kao ni­je­mi svje­do­ci eko­nom­skog su­no­vra­ta ovo­ga kra­ja, ali i Cr­ne Go­re. Ne­ka­da su u ovom kra­ju ra­di­li ve­li­ki pri­vred­ni gi­gan­ti, od ko­jih su da­nas osta­le sa­mo ru­še­vi­ne i oče­ru­pa­ne ha­le. Iako se vi­še ni­ko na njih ne okre­će one su ide­al­na sce­no­gra­fi­ja za ne­ki rat­ni ili na­uč­no­fan­ta­stič­ni film o pri­rod­nim ka­ta­stro­fa­ma.

Od Fa­bri­ke sta­no­va u Spu­žu osta­li su sa­mo stu­bo­vi ne­ka­da­šnje ha­le. Bez kro­va, ogo­lje­ni, pred­sta­vljaju opasnost za lokalno stanovništvo.

Ci­gla­na je po­seb­na pri­ča. Na­kon što je ne­dav­no osta­la bez glav­ne zgra­de, jer su ci­gle iz zi­do­va od­ne­se­ne i pro­da­te za ne­ke dru­ge ku­će, na red je do­šla ha­la pre­kri­ve­na li­mom. Za krat­ko vri­je­me lim je ne­stao, krov je od­ne­sen. Još je osta­la sta­ra kon­struk­ci­ja, ali ni ona ne­će du­go.

Sta­ri­ji mje­šta­ni pri­sje­ća­ju se da su u ova dva ne­ka­da­šnja pred­u­ze­ća ra­di­le na sto­ti­ne rad­ni­ka. Do­sta zgra­da u glav­no­m gra­du iz­gra­đe­na je od gra­đe­vin­skih blo­ko­va ko­ji su se iz­li­va­li u Spu­žu, a iz po­go­na Ci­gla­ne iz­la­zi­la je gra­đe­vin­ska i osta­la ro­ba ko­ja je sti­za­la i pro­da­va­la se na tr­ži­štu o­nda­šnje ve­li­ke Ju­go­sla­vi­je.

Ne­što vi­so­či­je iz­nad Fa­bri­ke sta­no­va i Ci­gla­ne na­la­ze se ru­še­vi­ne sta­rog do­ma u Lju­tu­tu­ku. On je još pri­je dva­de­se­tak go­di­na na­pu­šten i od ta­da u nje­go­vu ob­no­vu ni­ko ni­šta ni­je ula­gao. Dom je da­nas sko­ro bez kro­va i tu sa­da sa­mo bo­ra­ve psi lu­ta­li­ce. A mje­šta­ni ovo­ga se­la u Mar­ti­ni­ći­ma pam­te da su se ne­ka­da ov­dje pri­ka­zi­va­li fil­mo­vi.

Jed­no vri­je­me dom je bio vla­sni­štvo lo­kal­ne upra­ve, ali na­kon do­no­še­nja no­vih pro­pi­sa i lo­kal­na upra­va od ovo­ga objek­ta di­gla je ru­ke.

Uglav­nom, od Spu­ža pre­ko Mar­ti­ni­ća ni­žu se sli­ke vi­še­de­ce­nij­skog za­bo­ra­va i pro­pa­da­nja ovo­ga kra­ja. U nju se sa­vr­šnje­no ukla­pa­ju i neo­bra­đe­ne nji­ve oko sta­rog pu­ta, ko­je su za­bo­ra­vi­le ka­da su zad­nji put ob­ra­đe­ne.

Mjesna zajednica

Administrator Instagram stranice The Stronghold of Spuž ka­že da je vi­še pu­ta putem društvenih mreža nad­le­žne upo­zo­ra­vao na pri­vred­no i sva­ko dru­go pro­pa­da­nje Spu­ža.

-Vri­je­me je da pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve po­ve­du vi­še ra­ču­na o Spu­žu i već jed­nom poč­nu da rje­ša­va­ju na­go­mi­la­ne ko­mu­nal­ne i osta­le pro­ble­me. Pra­vi po­če­tak bio bi iz­bor pred­stav­ni­ka mje­sne za­jed­ni­ce. Iako su svi ro­ko­vi za for­mi­ra­nje MZ pro­šli nad­le­žni­ma u Da­ni­lov­gra­du ni na pa­met ne pa­da da or­ga­ni­zu­ju mje­sne iz­bo­re i do­zvo­le gra­đa­ni­ma da iza­be­ru svo­je pred­stav­ni­ke. Pre­ko njih bi­smo lo­kal­noj upra­vi mo­gli da do­sta­vi­mo li­stu na­ših za­htje­va i da se na­da­mo da će se ba­rem dio re­a­li­zo­va­ti, zaključio je Administrator stranice The Stronghold of Spuž.

Lokalni parlament kao da je zaboravio na postojanje svih krajeva opštine Danilovgrad  prvobitno stanovnika koji žive u njima. Spuž je samo jedan od primjera nebrige. Možemo se okrenuti ka svim Danilovgradskim selima o čijoj putnoj infrastrukturi niko ne brine dok kompanije koje su degradirale puteve ne preduzimaju korake na sanaciji onog što su devastirale. Primjer su putevi u Mijokusovićima, Potočilu, Požaru i Mandićima ka Poviji. Više ih se ne sjete ni u predizbornim obećanjima. Ona su ipak rezervisana za put preko Martinića od Spuža do Danilovgrada. I tako u nedogled. Ili ipak ne?

Vratićemo se na pitanje iz naslova Ko zastupa interese Spuža u lokalnom parlamentu?

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Spuž

Proslavljena slava crkve Svetog Petra Cetinjskog u Spužu

Danas je u crkvi Svetog Petra Cetinjskog u Spužu, povodom hramovne slave, služena Liturgija.

-Nakon svetog sabranja, sveštenstvo i vjerni narod u parohijskom domu ugostili su domaćin ovogodišnje slave g. Novak Radulović sa porodicom, kao i članovi bratstva Sv. Petra Cetinjskog, a tom prilikom je i priređen kulturno-umjetnički program u kom su učestvovali polaznici škole vjeronauke “Sveti Petar Cetinjski” predvođeni vjeroučiteljicom popadijom Sofijom Tatić, stoji u objavi Crkvene opštine Danilovgrad.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

U mjestu Grbe gradiće se solarna elektrana snage 1,8 MW

solar plant

U Grbama, Spužu, planirana je gradnja solarne elektrane snage 1,8 MW.

Agencija za zaštitu životne sredine obavjestila je javnost da je investitor Boban Šaranović iz Danilovgrada podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovog projekta.

Kako se vidi iz dokumenta koji je izradio Institut Sigurnost iz Podgorice, planira gradnju solarne elektrane na površini od 23.989m², a površina koju će zauzeti objekat je 9396.8m².

Fotonaponski on-grid sistem uključuje fotonaponske panele (module), montažnu podkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela, invertore, kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema, zaštitnu
opremu i sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije