Opština Danilovgrad i ove godine raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija za studijsku 2019/2020. godinu.

Opština Danilovgrad u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za stipendiranje talentovanih studenata u opštini Danilovgrad dodjeljuje stipendije za studijsku 2019/2020. godinu studentima:
– osnovnih studija;
– specijalističkih studija;
– master (postdiplomskih) studija.

Svi izrazi koji se u ovom Konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji su:
– prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 9;
– crnogorski državljani;
– imaju prebivalište u opštini Danilovgrad duže od godinu dana;
– prvi put upisali semestar studijske godine;
– nijesu gubili nijednu godinu tokom studija;
– nijesu u radnom odnosu.

Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset mjeseci studijske godine.

Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendija prilažu:
– prijavu na Konkurs;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– ovjerenu kopiju lične karte;
– dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za dobijanje stipendije (originali ili ovjerene kopije).

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana, počev od 19.09.2019. godine, zaključno sa 18.10.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs (koja se može preuzeti na pisarnici ili sa sajta Opštine Danilovgrad) i tražena dokumenta potrebno je, u zatvorenoj koverti sa naznakom “KONKURS ZA STIPENDIJE”, predati neposredno na pisarnici Opštine Danilovgrad ili poslati poštom na adresu: Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djeatnosti, Trg 9. decembar, 81410 Danilovgrad.

Konkurs će biti objavljen na web sajtu, oglasnoj tabli Opštine Danilovgrad i preko lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad.

PRILOG – Obrazac za prijavu

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •