kasni projekat hiljadu plus

J A V N O   O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Danilovgrad, kojima dostavljanje poreskih rješenja poreza na nepokretnosti za 2019. godinu nije bilo moguće izvršiti na način propisan zakonom, da ista mogu preuzeti u Upravi lokalnih javnih prihoda opštine Danilovgrad, u periodu od 08. 10. do 20. 11. 2019. godine svakog radnog dana od 07:00 h – 15:00 h.

Istekom navedenog roka, ista će se smatrati uručenim, shodno članu 87 Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Direktor
Zdravko Bogetić, s.r.