Primjena finansijskih kompenzacija u slučajevima neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja električnom energijom utvrđenih Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom počinje danas, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog pravilima predviđena je kompenzacija od 20 eura za kupce koji su priključeni na distributivni sistem – pretežno domaćinstva, odnosno 200 eura za kupce koji su priključeni na prenosni sistem.

Iz RAE su rekli Pobjedi da mehanizam finansijskih kompenzacija predstavlja dodatni stepen zaštite kupaca, koji je ujedno nov za region.

„RAE je, po uzoru na najbolju praksu u EU, definisala standarde kvaliteta i usvojila Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom i prvo je regulatorno tijelo u regionu koje je aktiviralo ovaj regulatorni mehanizam“, naveli su predstavnici RAE.

Oni su dodali da je Hrvatska najavila početak primjene finansijskih kompenzacija za početak naredne godine.

„Prema tematskom izvještaju Savjeta evropskih regulatora u oblasti energetike koji se odnosi na države članice EU, Norvešku i Švedsku, dvije trećine ispitanih država primjenjuje finansijske kompenzacije, poput Holandije, Švedske, Velike Britanije i Slovenije“, kazali su iz RAE.

„Predmet prigovora kupaca mogu biti svi događaji koji nastanu od danas i to u roku od 30 dana od događaja koji je za posljedicu imao eventualno neispunjavanje minimuma kvaliteta“, saopšteno je iz RAE.

Iz RAE su objasnili da potrošač podnosi prigovor snabdjevaču sa kojim ima zaključen ugovor o snabdijevanju, odnosno Elektroprivredi, ako nije promijenio snabdjevača.

Predmet prigovora može biti neispunjavanje minimuma kvaliteta utvrđenog Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, a koje se odnosi na vrijeme u toku kog operator sistema mora otkloniti prekid u napajanju, ali i rokove koje moraju ispoštovati u najavi planiranih prekida, izdavanju saglasnosti za priključenje, (ponovnom) priključenju kupca, dostavljanju odgovora na prijavu o neispravnosti funkcionisanja mjernog uređaja, obilasku objekta kupca, dostavljanju odgovora na prigovor o naponu i otklanjanju odstupanja napona.

Ali i neispunjavanje minimuma kvaliteta koje se odnosi na rokove koje moraju ispuniti snabdjevači, a koji se odnose na dostavljanje odgovora na zahtjev za provjeru obračuna ili mjernih veličina iskazanih na računu, zahtjev za izvršenje finansijske kompenzacije, zahtjev za ponovno priključenje kupca i zahtjev za kontrolu ispravnosti funkcionisanja mjernog mjesta.

Iz RAE su saopštili da je snabdjevač dužan da u roku od 15 dana odluči po prigovoru kupca. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem snabdjevača, može se žaliti RAE.

„Nakon donošenja odluke snabdjevača ili RAE kojom se udovoljava zahtjevu stranke, snabdjevač je dužan da izvrši finansijsku kompenzaciju u roku od 30 dana“, naveli su iz RAE.

Iz RAE je saopšteno da pravila unapređuju poziciju kako postojećih tako i budućih kupaca