Danilovgrad Oglasi za posao

ZASTITAR BILJA

“SANITACIJA” DOO SPUŽ –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 13-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 10 dan/a
Naziv zanimanja: Stepen bachelor – biljna proizvodnja,
Stepen specijaliste – Zaštita bilja,
Stepen magistra – Zaštita bilja
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: 
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 068/739-334; 068/439-751
Fax:
e-mail: sanitacijapodgorica@gmail.com


POSLUŽILAC/TELJKA UREDJAJA VEZE

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: Elektrotehničar za telekomunikacije (IV SSS)
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


DEKONTAMINATOR/KA

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SSS opšteg, tehničkog ili društvenog smjera
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: Vozački ispit za “C” kategoriju
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


Ostale oglase pogledajte na sledećem linku