Naslovna - Novosti - Društvo - Oglasi za posao
Danilovgrad Oglasi za posao

Oglasi za posao

ZASTITAR BILJA

“SANITACIJA” DOO SPUŽ –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 13-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 10 dan/a
Naziv zanimanja: Stepen bachelor – biljna proizvodnja,
Stepen specijaliste – Zaštita bilja,
Stepen magistra – Zaštita bilja
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: 
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 068/739-334; 068/439-751
Fax:
e-mail: [email protected]


POSLUŽILAC/TELJKA UREDJAJA VEZE

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: Elektrotehničar za telekomunikacije (IV SSS)
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


DEKONTAMINATOR/KA

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SSS opšteg, tehničkog ili društvenog smjera
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: Vozački ispit za “C” kategoriju
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


Ostale oglase pogledajte na sledećem linku

Takođe pogledajte

Poljoprivredni proizvođač Veselin Popović donirao sadnice gradu

Poljoprivredni proizvođač Veselin Popović iz Gornjih Martinića, donirao lokalnoj upravi oko 350 komada lavande, muškatli …

Kovačević: Manifestaciju “Rijekom Zetom” obilježiće raznovrstan i bogat program

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, istakla je da je pripremljen bogat cjelodnevni program tokom manifestacije …

Оставите одговор

%d bloggers like this: