Connect with us

Društvo

Oglasi za posao

Danilovgrad Oglasi za posao

ZASTITAR BILJA

“SANITACIJA” DOO SPUŽ –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 13-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 10 dan/a
Naziv zanimanja: Stepen bachelor – biljna proizvodnja,
Stepen specijaliste – Zaštita bilja,
Stepen magistra – Zaštita bilja
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: 
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 068/739-334; 068/439-751
Fax:
e-mail: [email protected]


POSLUŽILAC/TELJKA UREDJAJA VEZE

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: Elektrotehničar za telekomunikacije (IV SSS)
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


DEKONTAMINATOR/KA

MINISTARSTO ODBRANE –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 09-07-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SSS opšteg, tehničkog ili društvenog smjera
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 12
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: Vozački ispit za “C” kategoriju
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu ?lana 49 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 051/17), Ministarstvo odbrane raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem 60 lica u službu u Vojsci Crne Gore, u svojstvu vojnika/kinja po ugovoru, na odre?eno vrijeme u trajanju od jedne godine na sljede?a formacijska mjesta:

U Pješadijski bataljon:

1.,2. Poslužilac/teljka ure?aja veze, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
3. Dekontaminator/ka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
4. Izvi?a?/ica ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Danilovgrad,
5.,6.,7. Voza?/ica, tri izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
8.,9., Poslužilac/teljka, dva izvršioca, mjesto službovanja Danilovgrad,
10.,11. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
12., Strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
13.,14. Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
15.,16. Pomo?nik/ica puškomitraljesca/kinje, dva izvršioca, mjesto službovanja Kolašin,
17. Voza?/ica ujedno stijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
18. Snajperista/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
19. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
20. Poslužilac/teljka ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Kolašin,
21. Poslužilac/teljka ure?aja veze, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
22. Voza?/ica ujedno strijelac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
23.,24.,25. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
26.,27., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
28.,29.,30. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, tri izvršioca, mjesto službovanja Nikši?,
31. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
32. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
33. Poslužilac/teljka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
34. Poslužilac/teljka ujedno Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Nikši?,
35.,36. Strijelac/kinja ujedno vo?a tima, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
37.,38.,39. Strijelac/kinja, tri izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
40.,41., Strijelac/kinja ujedno voza?/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
42. Puškomitraljezac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja,
43.,44. Snajperista/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Pljevlja,
45. Snajperista/kinja ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja i
46. Pomo?nik/ca operatora/ke-nišandžije/ke ujedno voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Pljevlja.

U Mornarici Vojske Crne Gore:

47.,48. Kuvar/ica, dva izvršioca, mjesto službovanja Bar,
49. Signalist/kinja (RH izvi?a?), jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
50. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
51. Signalist/kinja, ujedno bolni?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
52. Voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
53. Motorista/inja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
54. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Bar,
55. Poslužilac/teljka KIS – radarista, ujedno ?uvar/?uvarka, voza?/ica, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
56. Brodarac/kinja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
57. Elektri?ar/ka, ujedno dizali?ar/ka, jedan izvršioc, mjesto službovanja Herceg Novi,
58. Poslužilac/teljka navigacijskih ure?aja, jedan izvršioc, mjesto službovanja Tivat,
59.,60. Brodarac/kinja, dva izvršioca, mjesto službovanja Tivat.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM LICA

-da je crnogorski državljanin i da nema državljanstvo druge države,
-da nije mla?e od 18 godina a starije od 25 godina,
-da je zdravstveno sposobno za službu u Vojsci,
-da zadovoljava kriterijume u pogledu fizi?ke sposobnosti,
-da ima odgovaraju?e obrazovanje, u skladu sa ovim zakonom,
-da nije osu?ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,odnosno da nije pravosnažno osu?eno za krivi?no djelo protiv: ustavnog ure?enja i bezbjednosti Crne Gore; ?ovje?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom, života i tijela, slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi, zaštite na radu, opšte sigurnosti ljudi i imovine, pravnog saobra?aja, službene dužnosti, pravosu?a, javnog reda i mira, ?asti i ugleda, Vojske Crne Gore, imovine i državnih organa,
-da se protiv njega ne vodi krivi?ni postupak za krivi?no djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
-da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje odre?ene djelatnosti, odnosno dužnosti,
-da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti i
-da ne postoje bezbjednosne smetnje za prijem u službu u Vojsci.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM LICA

I Posebni uslovi za vršenje poslova formacijskih mjesta:

1) za formacijska mjesta pod br.: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 59 i 60 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

2) za formacijska mjesta pod br.: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 45, 46, 52, 54 i 55 lice treba da ima završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja), i položen ispit za voza?a “C” kategorije,

3) za formacijska mjesta pod br.: 47 i 48 lice treba da ima završeno srednje stru?no obrazovanje, smjer kuvar, u obimu od najmanje 180 kredita CSPK-a (III nivo kvalifikacije obrazovanja) ili srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

4) za formacijska mjesta pod br.: 1, 2, 21, 57 i 58 lice treba da ima završenu srednju elektrotehni?ku školu u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),

II Za lica koja ispune uslove oglasa, Ministarstvo odbrane ?e organizovati provjeru fizi?kih i zdravstvenih sposobnosti kandidata, bezbjednosnu provjeru i intervju.
UGOVOR O SLUŽBI U VOJSCI I OBAVEZE NAKON PRIJEMA U SLUŽBU

I Ugovor o službi u Vojsci zaklju?uje se na period od jedne godine, sa mogu?noš?u da se naredni ugovor može zaklju?iti na period od tri godine.

II Kandidati koji budu primljeni u službu u Vojsci su u obavezi da uspješno završe osnovnu vojni?ku i obuku za samostalno vršenje formacijske dužnosti.

NA?IN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Lica koja se prijavljuju na javni oglas, mogu da konkurišu na tri formacijska mjesta istovremeno što navode u prijavnom formularu, a prijavnu dokumentaciju treba da šalju na adresu: Ministarstvo odbrane ulica Jovana Tomaševi?a br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem u službu u Vojsci Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru.

ZAINTERESOVANA LICA PRILAŽU SLJEDE?U DOKUMENTACIJU :

– prijavni formular ( www.gov.me/odbrana – na link Konkursi);
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
– izvod iz mati?ne knjige rodjenih;
– fotokopiju li?ne karte (kandidati koji posjeduju novu li?nu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i izvod iz mati?ne knjige rodjenih, ve? kopiju nove li?ne karte);
– ovjerenu izjavu da nemaju državljanstvo druge države;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivi?ni postupak;
– ovjerenu fotokopiju svjedo?anstava svih razreda srednje škole i diplome;
– ovjerenu kopiju voza?ke dozvole (iz koje se vidi da kandidat posjeduje “B” ili “C” kategoriju), za formacijska mjesta gdje je to predvi?eno kao poseban uslov;
– nalaz od izabranog doktora o nepostojanju psihi?kih, zaraznih i hroni?nih bolesti koji nije stariji od mjesec dana;
– lica ženskog pola koja se javljaju na zdravstveni pregled, donose nalaz i mišljenje izabranog doktora za žene, koji nije stariji od mjesec dana;
– ovjerenu fotokopiju radne knjižice i
– biografiju (CV).

NAPOMENA: Prijave, uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (originali ili ovjerene fotokopije), kao i nepotpune i neblagovremene prijave, bi?e odba?ene.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija u vezi javnog oglasa možete dobiti putem telefona, broj 020/483-405, radnim danima od 07,00 do 15,00 ?asova.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 224652


Ostale oglase pogledajte na sledećem linku

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Iković: Obezbijediti novčanu nadoknadu za predstavnike mjesnih zajednica

Nadoknada može da bude u visni odborničke isplate ili u visini polovine minimalne zarade u Crnoj Gori. U tom slučaju bi lice koje zastupa mjesnu zajednicu imalo primanja za svoj dnevni četvoročasovni rad. Sredstva za nadoknadu predstavnika mjesnih zajednica Opštine Danilovgrad bi na godišnjem nivou iznosila oko 50.000 eura što je manje od 10 % nadoknada koje Opština prihoduje od korišćenja prirodnih resursa. Ovo znači da je ovo više nego izvodljivo, naveo je Iković.

Iković je takođe inicirao da Opština uvede mjesečnu elektronsku karta koja će važiti kod svakog prevoznika na relaciji Danilovgrad – Podgorica kao i da posljednji polasci iz Podgorice za Danilovgrad i obrnuto budu u 24:00 sata. Ovo treba uraditi izmjenama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika.

Jedan od trenutno najvećih komunalnih problema u opštini Danilovgrad jesu atmosferski kanali za koje ne postoji urađena evidencija. Njihovo neodržavanje, nesavjesno zatvaranje i nestručno odobravanje gradnje uzrokuje sve veće poplave i štete i sve veći broj poziva građana ka komunalnoj inspekciji i komunalnim službama Opštine. Ovo je samo jedan od razloga zašto Odluka o komunalnom redu mora biti što prije izmijenjena kako bi rad komunalne inspekcije bio opravdan, a kvalitet života bolji.

Iković je ponovio da je potrebno osnovati sportsko-rekreativni kajak klub koji bi bio u vlasništvu Opštine, a za koji je Preoret već obezbijedio potrebnu kajak opremu. Danilovgrad ima izvrsne potenijale za ovakav klub i treba u tom pravcu promovisati i koristiti svoje vode. Kajak klub bi se koristio za organizovanje rekreativnih tura, izleta u prirodi, oporavak rijeke Zete, pecanje kao i sportska takmičenja na vodi.

Donošenjem novih i dopunom postojećih odluka će se unaprijediti rad Opštine Danilovgrad i kvalitet života njenih građana, zato je potrebno krenuti što prije u njihovu realizaciju, naveo je Iković..

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Šest godina rada portala Volim Danilovgrad

Kancelarije portala Volim Danilovgrad

Portal Volim Danilovgrad prvu vijest objavio je u novembru 2017. godine, tačnije 28. novembra u 19:45h.

“Zahvaljući predanom i kontinuiranom radu, okupljanju mladih novinara i fotografa sa već stečenim iskustvom na raznim medijima, portal Volim Danilovgrad, prema ocjeni javnosti za kratko vrijeme ispunio je svoj primarni cilj – postati drugačiji; a postao je i omiljeno štivo u svijetu internet medija.

Pokazujući originalnost tokom ovih šest godina, radeći nezavisnoobjektivno i politički izolovano, a prije svega društveno angažovano, svakodnevno dobijamo sve veću podršku što za rezultat ima više od 200 000 čitanja na mjesečnom nivou.

Milan Mijajlović, Osnivač portala Volim Danilovgrad

Širok spektar vijesti iz Danilovgrada, njegove istorije, kulture i muzike ali i konkretnih aktivnosti na terenu, doveli su portal Volim Danilovgrad na sami vrh ljestvice lokalnih internet portala, koji pored domaćih, ima i pratioce širom globusa.”

U okviru portala Volim Danilovgrad funkcioniše i podsajt dgnet.volimdanilovgrad.me koji za cilj ima promociju turističkih ljepota opštine Danilovgrad.

Portal Volim Danilovgrad je do sada zabilježio preko sedam miliona čitanja većinom se fokusirajući na lokalnu zbilju.

Vijesti iz Spuža

U okviru portala Volim Danilovgrad kreirana je i posebna sekcija sa aktuelnostima iz Spuža kao još jedne istaknute urbane cjeline opštine Danilovgrad. Iako zanemaren od lokalnih institucija na portalu Volim Danilovgrad zavrijedio je posebnu pažnju kroz istaknutu kategoriju.

Lokalni mediji pružaju potrebne informacije i bave se temama relevantnim za zajednicu u kojoj rade. Pravo na informisanost jedno je od osnovnih ljudskih prava, a kroz svoj rad lokalni mediji upravo preuzimaju na sebe odgovornost da svojim sugrađanima obezbijede ostvarenje ovog prava.

Ono što mora da karakteriše kvalitetne lokalne medije jeste da su u službi građana i same zajednice, kao i da predstavljaju zaštitnike interesa i glasnogovornike stanovništva svoje zajednice pred svim nosiocima političkih i društvenih funkcija.

Iako se šest godina većina  rada bazira na volonterskoj osnovi i uz podršku par kompanija, Volim Danilovgrad očekuje blistava budućnost.

Zašto pratiti lokalne medije?

Iskomunicirajte svoju poruku direktno donosiocima odluka:

Donosioci odluka i kreatori politika na lokalnom nivou, prvo gledaju lokalne vijesti da bi utvrdili šta im je najvažnije.

Praćenjem i podrškom lokalnim novinskim publikacijama, bilo one štampane ili elektronske, oblikujete pitanja koja zanimaju i glasače i političare.

Pažnja nacionalnih novinskih publikacija:

Uz stalno aktuelni ciklus vijesti, teško je steći dovoljno pažnje da se  poruka uvijek proslijedi nacionalnim izvještačima. Dok se nacionalne publikacije prebacuju između različitih izdanja i tema, uglavnom pokrivajući širu sliku, lokalne novinske publikacije su u stanju da se udube dalje u priču i revidiraju  iznova problem ako je potrebno.

Pokrivenost lokalnih medija može se potom koristiti za privlačenje pažnje većih nacionalnih publikacija.

Održivost lokalnih medija. Često se dešava da lokalni privrednici u potpunosti ne razumiju značaj koje lokalni mediji imaju u predstavljanju njihove ponude, pa se obično odlučuju za marketinške kampanje u okviru društvenih mreža. Niska cijena ovakvih kampanja im omogućava manje budžete za marketing a poruka se dosta dobro distribuira. Ipak, ad blindness ili ti oglasno slijepilo procentualno raste pa se ova vrsta marketinških kampanja polako zamjenjuje zanimljivim video sadržajem ali i sve popularnijim native i content marketingom (ova vrsta oglašavanja je na zapadu prisutna jako dugo).

Kako bi opstali, lokalni mediji tj. oni koji isključivo pokrivaju lokalne teme, dolaze u situaciju da biraju: da li će se zadržati isključivo u okviru lokalnih tema i aktuelnosti; da li će svoje izvještavanje proširiti na širi region ili će početi primjenjivati click bait naslove i catchy teme kako bi popravili statistiku i privukli nove čitaoce – statistika je ono što prodaje oglasni prostor i dovodi do održivosti, unapređenja i dalje profesionalizacije lokalnih medija.

Ukoliko želite podržati naš rad, to možete učiniti donacijom na žiro račun NVO Volim Danilovgrad: 510 – 156301 – 35  , CKB banka. A više detalja na linku klikom OVDJE.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije