Fond za zdravstveno osiguranje je 2015. godine, sa stomatološkim ordinacijama zaključio ugovore o pružanju usluga izabranog doktora stomatologa i usluga ortodoncije, u cilju sprovođenja utvrđenog obima zdravstvene zaštite iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktora stomatologa građani mogu izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje u svim opštinama ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj žele da izaberu doktora stomatologa, sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Stomatološka komora Crne Gore i Udruženje Roditelji

Dvije hiljade sedamnaeste godine Stomatološka komora Crne Gore  i tadašnji predsjednik Komore, dr. Borislav Ćalović, pokrenuli su inicijativu da se obnove dječije stomatološke ambulante u školama, najprije u Podgorici a zatim i u ostalim gradovima države.

Upućen je niz dopisa prema: Ministarstvu zdravlja, prema Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gora (FZOCG) i njegovom predsjedniku Seadu Čirgiću, prema Domu zdravlja Podgorica i Asocijaciji za preventivnu pedijatriju Crne Gore i doc. dr Nebojši Kavariću. Vođeni su razgovori sa predstavnicima nadležnih institucija.

Inicijativa Komore je propraćena u medijima i prihvaćena je sa odobravanjem u javnosti.

Udruženje Roditelji  prepoznalo je značaj realizacije programa revitalizuje dječijih stomatoloških  ambulanti i svojim aktivnostima se pridružilo  nastojanjima Komore da unaprijedi stanje u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

U Danilovgradu svega tri stomatološke ordinacije

Roditelji, čija djeca imaju pravo ostvarivanja stomatološke zdravstvene zaštite, odnosno do navršenih 18 godina života, u našoj opštini mogu odabrati jednu od tri dostupne ordinacije.

Ipak, ranije su se Udruženju Roditelji, za pomoć obratili roditelji iz opštine Danilovgrad, sa molbom da se djeci omogući da ovaj vid zdravstvene zaštite ostvaruju u Podgorici.

Ova inicijativa je imala pozitivan odgovor od strane Fonda za zdravstvenu zaštitu Crne Gore, tako da roditelji, za svoju djecu, zubara mogu odabrati i u Podgorici.

“Imajući u obzir činjenicu da je riječ o djeci i njihovom pravu na blagovremenu preventivui “zdrave zube”, spremni smo da kroz evidenciju Fonda omogućimo izbor doktora stomatologa u opštini Podgorica, zainteresovanim roditeljima iz opštine Danilovgrad obzirom na malu udaljenosst između dvije opštine, kao i da se filijala Danilovgrad nalazi u okviru Područne jedinice Podgorica. Potrebno je da se svaki zainteresovan roditelj obrati pojedinačno na mail Fonda: kabinet@rfzcg.co.me sa molbom da se omogući izbor doktora u nekoj od stomatoloških ambulanti u Podgorici, uz navođenje jedinstvenog matičnog broja djeteta.”

Izbor stomatologa:

Postupak izbora je jednostavan:

 • Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
 • Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
 • Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
 • Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to  njegovo isključivo pravo.
 • Doktor stomatolog bira se na najmanje godinu dana.
 • U propisanim slučajevima osigurana lica mogu promijeniti izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
 • Doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, bira roditelj ili staratelj.
 • Izuzetno, studenti, žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim  propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)

Koju vrstu stomatoloških mjera mogu da dobiju djeca do 18 godina starosti

Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su propisane preventivne stomatološke mjere za djecu do 18. godina života u oblasti zaštite oralnog zdravlja:

– fluor tablete;
– jedan preventivni stomatološki pregled svake školske godine;
– fluorisanje sa premazima, želeima, ili drugim fluomim preparatima do dva puta mjesečno kod djece u vrtićima i školama ili kombinacija fluorisanja sa uzimanjem tableta fluora za djecu mlađu od 6 godina života;
– zalivanje fisura mliječnih molara i prvih i drugih stalnih molara kod djece do 18. godine života i to najviše jedanput u dvije godine;
– učešće u grupnim zdravstveno vaspitnim i obrazovnim aktivnostima sa djecom do šest godina života i roditeljima (učenje o: redovnom i pravilnomčišćenju zuba, pravilnoj
nekarijesnoj ishrani, značaju pravilnog disanja na nos, odvikavanja od sisanja prsta i cucle,očuvanju mliječnih zuba, ulozi mliječnih zuba u ishrani, govoru i estetskom izgledu, očuvanju prostora za stalne zube);
– kontrola plaka sa bojom, određivanje Plak indeksa i uklanjanje plaka sa zuba.

Pored preventivnih usluga predškolska i školska djecu do 18. godina života mogu dobiti:

– usluge liječenja zuba i usne šupljine kod izabranih stomatologa za djecu do navršene 18. godine života;
– usluge Rtg snimanja zuba i ortopan prema indikacijama;
– intraceptivne ortodontske usluge, koje se mogu obaviti do navršene 18. godine života (preventivne ekstrakcije, selektivna brušenja, pokretne ploče i aparati);
– usluge hitne stomatološke pomoći kod lica od navršene 18. do 65. godine života, koje obuhvataju usluge: trepanacije, incizije i ekstrakcije, uključujući i lokalnu anesteziju,
– liječenje akutnih lokalnih infekcija usne šupljine i zbrinjavanje povreda vilica i usne šupljine.

Na Stomatološkoj poliklinici KCCG djeca do 18 godina, sa uputom od izabranog stomatologa, mogu uraditi snimanje zuba (ortopan).

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •