U Spužu, nadomak Podgorice, planirana je izgradnja modernog hipodroma i centra za razvoj konjičkog sporta. Za izgradnju konjičkog kompleksa postoji interesovanje jedne kompanije, a u toku je procedura za izmjenu PUP-a Danilovgrad, koja će to zakonski omogućiti.

Konjički sport preferiraju izuzetno bogati ljudi, mahom u Francuskoj, Engleskoj i arapskim zemljama, i kao takav podstiče turistički razvoj.

U Crnoj Gori postoje registrovani konjički klubovi, ali niko se nikad nije bavio ozbiljno ovim skupim olimpijskim sportom.

Izmjene PUP-a Danilovgrad: Izgradnja hipodroma i centra za razvoj konjičkog sporta predviđena je izmjenama i dopunama Prostornog urbanističkog plana (PUPOpštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž“.

Zbog toga je Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT), u cilju upoznavanja javnosti s ciljevima i svrhom izrade izmjena i dopuna organizovalo prethodno učešće javnosti, koje će trajati od 25. marta do 25. aprila.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me, u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva.

APEX zainteresovan: Inicijativu za izradu izmjena i dopuna PUP-a Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade „Spuž” podnijela je Opština Danilovgrad na osnovu zahtjeva kompanije „APEX–Capital Partners“ kojom su inicirali realizaciju projekta izgradnje sportsko-rekrativnog kompleksa.

hipodrom2

Centralni dio kompleksa bi, prema dokumentu koji objavljujemo, predstavljao konjički klub na zemljištu koje je važećim planskim dokumentom predviđeno kao poljoprivredno zemljište.

Površina budućeg hipodroma i centra za razvoj konjičkog sporta je 19.546 kvadrata.

Kompanija „APEX–Capital Partners“ nije poznata crnogorskoj javnosti, a njena djelatnost su konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Prema podacima Centralnog registra, izvršni direktor kompanije je Ivan Petrović, dok se kao osnivači pojavljuju Laszlo Kiss iLarissa Katz.

Sadržaj hipodroma i Centra: Na lokaciji predviđenoj izmjenama i dopunama GUR-a Spuža planiran je centar za razvoj konjičkog sporta.

„Centar bi sadržao sve potrebne objekte i programe za samostalno funkcionisanje, kao i za održavanje nacionalnih i međunarodnih konjičkih manifestacija. Osnovni objekti ovakvog kompleska su otkriveni i pokriveni poligoni, štale, manježi, bazeni za vodeni tretman i servisni objekti”, navodi se u dokumentu Ministasrtva održivog razvoja i turizma.

Osim ovih sadržaja, centar bi trebalo da ima manji broj bungalova za smještaj gostujućih sportista, kao i centar za posjetioce i publiku sa restoranom, kafe barom, dječjom igraonicom, kao i kancelarijama za upravu i salom za sastanke.

Izmjene u pogledu primjene: Na parcelama namijenjenim za centar za razvoj konjičkog sporta moguća je izgradnja objekata osnovne djelatnosti, pratećih objekata u funkciji boravka sportista i gostiju i objekata tehničke infrastrukture.

Prema dokumentu, broj objekata i njihov razmještaj na parceli zavisi od vrste sportske aktivnosti, kao i specifičnih potreba konkretne namjene.

„Raspored i međusobnu udaljenost objekata definisati u odnosu na potreban broj korisnika. Maksimalna spratnost je P+1. Minimalno rastojanje objekata iznosi 1.3 visine višeg objekta. Zbog visokog nivoa podzemnih voda nije dozvoljena izgradnja podzemnih i suterenskih etaža. U oblikovnom smislu preporučuje se savremen, funkcionalan arhitektonski izraz i obrada prirodnim materijalima u skladu sa ambijentom. Krovovi objekata mogu biti ravni ili kosi, nagiba do 25 stepeni”, preporučuje se u dokumentu.

Prema dokumentu, površine pod otvorenim terenima, bazenima i sl. u nivou partera ne ulaze u proračun indeksa zauzetosti.

„Minimalna ozelenjenost lokacija namijenjenih sportu i rekreaciji iznosi 60 odsto. Parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u okviru parcele, kao i na javnim parkirnim površinama prema standardima”, navodi se u dokumentu.

Lokacija: Lokacija obuhvata prostor uz meandar Zete, sjeverozapadno od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Lokacija se većim dijelom sastoji od livade treće klase, koja je prema rijeci oivičena prirodnim rastinjem (drveće i žbunje), po kulturi šuma četvrte  klase. U granicama zahvata izmjena i dopuna PUP-a nema izgrađenih struktura niti naseljenog stanovništva.

„Nakon usvajanja osnovnog koncepta planskog dokumenta pristupa se izradi nacrta planskog dokumenta. Izmjene i dopune PUP-a opštine Danilovgrad rade se za period do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore”, zaključuje se u dokumentu MORT-a.

Opština Danilovgrad, tokom prošle godine, kako je već objavio Portal Analitika, nije izdala ni jednu građevinsku dozvolu, pa bi izgradnja ovog kompleksa mogla predstavljati javni interes jer bi podstakla razvoj turizma u ovoj opštini. Naročito što se konjičkim sportom bave izuzetno bogati ljudi.