Vlada Crne Gore danas je odlučila da dolinu rijeke Zete proglasi Parkom prirode.

Predsjednica opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, čestitala je građanima proglašenje doline Zete Parkom prirode.

„Ovaj grad je bazirao svoj razvoj u prošlosti upravo na prirodnim dobrima rijeke Zete i upravo njegov dalji razvoj treba da bude takav da ne umanjuje, nego podiže vrijednost Rijeke Zete i Danilovgrada. Zato, da bi se Danilovgrad razvijao, Rijeka Zeta treba biti zaštićena, a to znači da čovjek treba da služi rijeci, ništa manje nego rijeka čovjeku“, istakla je ranije Kovačević.

Zona zaštite I – strogi režim zaštite

Strogi režim zaštite obuhvata Zetu i njene pritoke sa obalnom vegetacijom. P=15,2 km2. Dio rijeke Zete koji ulazi u strogi režim zaštite odnosni se na njeni donji tok tj. od Glave Zete do njenog ušća u rijeku Moraču. Pritoke koje ulaze u strogi režim zaštite su Sušica koja protiče kroz Novo Selo, Gračanica, Sušica koja protiče kroz Mijokusoviće, Rimanić , Brestica sa močvarom Moromiš, Vranjak, Ljutotuk i Morava.

U ovoj zoni su dozvoljene rekreativne, sportske, edukativne i naučno-istraživačke aktivnosti. U pvoj zoni nije dozvoljena gradnja i lov.

Zona zaštite II – aktivni režim zaštite

Aktivni režim zaštite je servis zona strogoj zoni zaštite. P=30,44 km2. Ovo je zona koju većinom čine kanali, povremeni potoci, povremen-plavne livade, šume, šumo-livade i livade. Najvećio dio Zone II se nalazi uz rijeku Zetu i njene pritoke. Lokliteti koji najvećim dijelom ulaze u aktivni režim zaštite su: Zagorak, Kujavam Viš, Frutak, Velje Polje, Frutak, Velje Polje, Jastreb, Sladojevo Kopito, Kosić, Kopito Petrovića, Šabov Krug i Mareza.

Aktivna zona zaštite je zona koja predstavlja hranilište i reproduktivni prostor za brojne osjetljive i vrijedne vrste a svojim biološkim procesima garantuje kvalitet stanja vodenih ekosistema prve zone zaštite. U ovoj zoni je dozvoljena gradnja samo u svrhu ekstenzivne poljoprivrede i očuvanja prirodnih resursa. U drugoj zoni takođe nije dozvoljen lov.

Zona zaštite III – režim održivog korišćenja

Zona održivog korišćenja je površine 73,13 km2. Ova zona obuhvata ekosistemski najmanje vrijedne cjeline i predstavlja prostor koji je urbanizovan. Upravljanje je regulisano najvećim dijelom Prostorno urabnističkim planom opštine  Danilovgrad (2014 – 2020.) na način koji neće remetiti segmente životne sredine i pogoršavati stanje ekosistema.

U istraživanjima provednim ove godine, od oko 3500 biljnih vrsta, koliko ih imamo u Crnoj Gori, u dolini Zete registrovano je 774 ili nešto više od 20%. U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosinih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od 430 zaštićenih biljnih vrsta, u dolini rijeke Zete živi 273 vrste.

Uprkos urbanizaciji i neregulisanim otpadnim vodama naselja i velikih zagađivača, kvalitet vode i dalje u zadovoljavajućim okvirima. To potvrđuje prisustvo 19 različitih vrsta riba, od čega 3 vrsta pastrmki.

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima pa u njoj živi oko 70% ukupnog broja vrsta registrovanih na teritoriji države.

U dolini rijeke Zete registrovano je 265 vrsta ptica. Ako se uzme da dva najznačajnija staništa u državi za ptice Ulcinjska solana ima 252 a Skadarsko jezero oko 280, vidi se koliki je značaj doline za ptice.

Zone zaštite u Parku prirode Rijeka Zeta