U seriji članaka ćemo se osvrnuti na prava i načine učešća građana u procesima donošenja i sprovođenja odluka na lokalnom nivou. 

Pravo građana na učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou predstavlja princip demokratskog uređenja države i osnovni preduslov za odgovoran i transparentan rad lokalnih samouprava.

U oblike neposrednog /direktnog učešća građana svrstavaju se: inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana, referendum Kao što smo prethodno pomenuli, ovi oblici su najpreciznije uređeni statutom jedinice lokalne samouprave i odlukom o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

INICIJATIVA

Inicijativa je akt kojim građani kod organa lokalne samouprave pokreću rješavanje određenih pitanja za koja su zainteresovani. Građani imaju pravo da pokrenu inicijativu radi razmatranja i odlučivanja o određenim pitanjima koja su od interesa za lokalno stanovništvo. Pitanja povodom kojih građani imaju pravo da pokrenu inicijativu su sljedeća:

– utvrđivanje linija u gradskom i prigradskom saobraćaju;
– izgradnja, proširenje i uređenje groblja;
– asfaltiranje puteva;
– pružanje komunalnih usluga;
– razvoj i zaštite životne sredine;
– bolje informisanje;
– utvrđivanje dužine radnog vremena u ugostiteljskim objektima;
– zaštita spomenika i spomen obilježja;
– razvoj sporta;

– razvoj kulture i umjetnosti;
– zaštita od buke;
– izgradnja infrastrukturnih objekata;
– i druga pitanja za koja se može podnijeti građanska žalba i peticija.

Inicijativu može pokrenuti jedan građanin – pojedinac. Opštinske službe (sekretarijati) su obavezni da o podnijetoj inicijativi zauzmu stav i u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative, obavijeste  podnosioca inicijative o tome. Ukoliko nadležni organ ne postupi po inicijativi, podnosilac inicijative može da se obrati predsjedniku opštine ili skupštini.

GRAĐANSKA INICIJATIVA

Građanskom inicijativom, kao oblikom učešća građana u radu lokalnih samouprava, predlaže se donošenje novog akta ili promjena postojećeg akta kojim se uređuju značajna pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pitanja o kojima se može pokrenuti građanska inicijativa utvrđuju se statutom jedinice lokalne samouprave. Građani imaju pravo da pokrenu građansku inicijativu zbog:

• utvrđivanja poreza;
• planiranja i uređenja prostora;
• uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta;
• javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;
• socijalne i dječje zaštite;
• postavljanja privremenih objekata;
• drugih pitanja čije uređenje je u nadležnosti opštine.

Broj potpisa koji je potreban za pokretanje građanske inicijative definisan je statutom jedinice lokalne samouprave ili odlukom o učešću stanovništva u vršenju javnih poslova. Za opštinu Danilovgrad, po statutu, Građansku inicijativu može podnijeti najmanje 2% birača upisanih u birački spisak opštine, prema podacima o broju birača sa poslednjih izbora.

Građanska inicijativa mora biti svojeručno potpisana od strane podnosilaca sa podacima: ime i prezime, broj lične karte ili broj pasoša, i adresa stanovanja Nadležni organ za odlučivanje o građanskoj inicijativi je skupština opštine. Građani koji pokreću inicijativu moraju imati prebivalište na teritoriji opštine u kojoj pokreću inicijativu.

Broj potpisnika i tačnost podataka kontrolišu službe za poslove uprave, a njenu sadržinu ocjenjuje radno tijelo skupštine nadležno za pitanja koja su predmet inicijative. Ukoliko je građanska inicijativa neuredna, vraća se podnosiocu na dopunu, koji je dužan da je dopuni u roku od 30 dana. Skupština će odbaciti građansku inicijativu,
u slučaju da podnosilac građanske inicijative, u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •