Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 21.01.2020. godine donijela Predlog odluke o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe s Predlogom ugovora

U predlogu ugovora se navodi da su ugovorne strane saglasne da je predmet ugovora prenošenje prava korišćenja dijela voda sa izvorišta (bušeni bunar) „Komunica“, Opština Danilovgrad sa koncedenta na koncesionara, u količini od 1 l/s, posjedovni list br. 97 K.O. Donji Zagarač, Opština Danilovgrad, na katastarskim parcelama br. 896, 897 i 898, bunar označen na skici sa tačkom 6593226.92, 4706709.47 i 126.75 radi flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, na način i pod uslovima predviđenim  ugovorom.

U cilju realizacije ovog ugovora, koncesionar će po osnovu ugovora steći  pravo da izvodi radove na izgradnji  bjekata i postrojenja koji su u funkciji koncesije.

Investitor je dužan da na lokaciji i u površini odredjenoj tehničkom dokumentacijom za koju pribavi vodnu  saglasnost, s tim da prethodno ispuni i druge uslove u skladu sa propisima.

Korišćenje vode za flaširanje po ovoj koncesiji investitor će vršiti u skladu sa vodnom dozvolom.

Koncesija po ovom ugovoru traje 30  godina.

 

Ograničavanje obima korišćenja vode

Ako u toku trajanja roka koncesije  nastanu promjene u režimu voda  u javnom interesu koncedent je dužan da koncesionaru ograniči obim korišćenja koncesije na koju je pribavljena vodna dozvola, koncesionar je dužan da izvrši radnje i mjere koje mu je u vezi s tim naložio koncedent.

Koncesionar je dužan da po osnovu ugovora o koncesiji za flaširanje, odnosno pakovanje vode u budžet Crne Gore plaća:

-naknadu za korišćenje voda za flaširanje odnosno pakovanje mineralnih i prirodnih voda u iznosu od 0,003 €/l  flaširane ili pakovane vode, shodno članu 2 stav 1 alineja 4 Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda („Službeni list CG”, br. 29/09).
-naknadu za sticanje vodnog prava po osnovu dodijeljenje koncesije shodno odredbama člana 21 Zakona o finansiranju upravljanja vodama („Službeni list CG“, br.65/08, 74/10 i 40/11), čija visina naknade iznosi 3 % od prodajne cijene 1 litra flaširane vode. Koncesiona naknada za korišćenje voda obračunava se množenjem količine (prema jedinici mjere) sa visinom naknade za korišćenje

Cijeli predlog odluke i ugovora se može pogledati OVDJE

“Planirana je izgradnja fabrike u ruralnom području, investicija je tehničko-tehnološki zaokružena cjelina i investiciono ulaganje u realizaciju predmetne investije ekonomski je opravdano. Zapošljavanjem novih 25 radnika u okviru fabrike djelimično se rješava pitanje zaposlenosti u ovom kraju”, definisano je aktom koji je Vlada Crne Gore usvojila prošle godine.

“Izvorište Komunica pripada slivnom području Garča gdje su podzemne izdani izuzetno velikog kapaciteta i gdje su rađeni istražni radovi na području Donjeg Zagarča koji su pokazali izuzetan kvalitet vode i veliku izdašnost. Na području ovog sliva je veoma mala naseljenost, tako da je lako izvršiti sanitarnu zaštitu. Izvor se sastoji od jednog bušenog bunara, dubine 150 metara. Analiza vode sa predmetnog bunara pokazala je dobar kvalitet. Voda ima izvjesnu tvrdoću, odnosno povišenu mineralizaciju. Prema dosadašnjim raspoloživim podacima i urađenim analizama iz bušenog bunara konstatovano je da su ove vode veoma dobrog kvaliteta. Temperatura je na izlazu iz bunara 12 stepeni i konstantna je tokom godine”, precizirano je koncesionim aktom.

 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •