Nedostatak kalcijuma kod usjeva paprike i paradajza je česta pojava pa je kvalitetna i dobro izbalansirana ishrana jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa ovih usjeva. Osnova zdrave biljke je njena fiziološka ravnoteža. Ukoliko dođe do poremećaja ravnoteže, biljke to pokažu određenim simptomima.

Može se desiti da je količina jednog hranljivog elementa ispod granica minimuma i zbog toga biljka neće napredovati bez obzira što su svi ostali elementi u optimalnoj količini.

Nedostatak kalcijuma kod paprike

Usjevi paprike i paradajza su osjetljivi na nedostatak kalcijuma pa se često na plodovima pojavljuje suva trulež kao tipičan simptom nedostatka kalcijuma. Obzirom da se kalcijum veoma sporo kreće kroz biljku preporuka je da se po obrazovanju plodova primjenjuje folijarno u intervalu od 7-10 dana.

Do pojave simptoma nedostatka kalcijuma može doći i zbog nepravilnog navodnjavanja na visokim temperaturama, blokade zbog viška azota, kalijuma ili magnezijuma ili zbog nedovoljno brzog transporta u plodove.

Prije pojave simptoma preporučuje se folijarna primena preparata FOLIGAL KALCIJUM u dozi 2-3 l/ha, a ukoliko ima simptoma na plodovima paprike ili paradajza preporučuje se folijarna primjena preparata FERTIGAL Ca B ORGANO 2-3 l/ha. Bor u ovom proizvodu potpomaže usvajanje kalcijuma, a aminokiseline ubrzavaju transport do plodova.

FOLIGAL KALCIJUM je neorgansko tečno đubrivo. Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta koje imaju povećane potrebe za kalcijumom (povrće – paprika, paradajz, voće – jabuka, ratarstvo – krompir) na različitim tipovima zemljišta.

Kalcijum je vrlo bitan element koji doprinosi strukturi ćelijskih membrana i daje strukturnu čvrstoću plodova i same biljke. Biljne vrste imaju teškoća za usvajanjem kalcijuma iz zemljišta zbog česte blokade od drugih elemenata i kao posljedica nepravilnog đubrenja.

Zbog poremećaja u vodnom režimu javljaju se simptomi nedostatka kalcijuma poznatija kao gorke pjege. Nedostatak i blokada kalcijuma u zemljištu može se nadomjestiti samo folijarnim tretmanom i potrebno je tokom cijele vegetacione sezone u kontinuitetu vršiti prihranu kalcijumom preko lista.

FERTIGAL CaB Organo je tečno đubrivo koje sadrži kalcijum u obliku kalcijum oksida(CaO). U simbiozi sa borom, kalcijum iz preparata Fertigal CaB Organo se olakšano usvaja preko korjena i lista. Ova specifična formulacija sadrži i azot u amidnom obliku sa kontrolisanim otpuštanjem koji povoljno utiče na optimalan vegetativni porast.

Visok sadržaj organske materije poboljša usvajanje mineralnih elemenata i njihovu pokretljivost kroz biljna tkiva. Može se upotrebiti više puta tokom vegetacije u zavisnosti od potrebe biljne kulture.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor Agromedia.rs