Naslovna - Novosti - Društvo - Posjeta Ambasadorke Francuske Danilovgradu
nagrada za najbolje policajce

Posjeta Ambasadorke Francuske Danilovgradu

Am­ba­sa­dor­ka Fran­cu­ske Kri­sti­na To­dik bo­ra­vi­la je u Da­ni­lov­gra­du. Go­spo­đa To­dik je raz­go­va­ra­la sa Bra­ni­sla­vom Đu­ra­no­vi­ćem, pred­sjed­ni­kom op­šti­ne, i nje­go­vim sa­rad­ni­ci­ma. Ona je po­hva­li­la pred­stav­ni­ke lo­kal­ne upra­ve za stva­ra­nje po­volj­nog am­bi­jen­ta za pred­u­zet­ni­ke i na­ja­vi­la šan­su da Da­ni­lov­grad sklo­pi spo­ra­zum o sa­rad­nji sa ne­kim fran­cu­skim gra­dom.

“Mo­že­mo sa­ra­đi­va­ti u pred­sta­vlja­nju fran­cu­ske kul­tu­re to­kom odr­ža­va­nja Da­na fran­ko­fo­ni­je” – re­kla je go­spo­đa To­dik.

Đu­ra­no­vić je go­sta upo­znao sa raz­vo­jem ovo­ga kra­ja, a po­seb­no va­lja­nim ur­ba­ni­stič­kim do­ku­men­ti­ma ko­ji omo­gu­ća­va­ju da pri­vat­ni­ci u po­volj­nim uslo­vi­ka po­kre­nu pro­iz­vod­nju. Go­vo­rio je i o pro­jek­ti­ma ko­ji su na­ja­vlje­ni za 2018. go­di­nu.
Đu­ra­no­vić je na­gla­sio da će se u sa­rad­nju Cr­ne Go­re i Fran­cu­ske uklju­či­ti i uče­ni­ci ov­da­šnjih ško­la ko­ji uče fran­cu­ski je­zik.

Izvor: Dan

Takođe pogledajte

Spremite kišobrane

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. …

Kovačević: Manifestaciju “Rijekom Zetom” obilježiće raznovrstan i bogat program

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, istakla je da je pripremljen bogat cjelodnevni program tokom manifestacije …

Оставите одговор

%d bloggers like this: