Aktivni mulj nastaje kao nusproizvod biološkog tretmana otpadnih voda u prečistaču te zahtijeva posebnu tehnologiju obrade i stabilizacije. Skupom tehnoloških postupaka aktivni mulj se može pretvoriti u oblik prihvatljiv za okolinu, no takvi postupci su finansijski često vrlo zahtjevni.

KARAKTERISTIKE AKTIVNOG MULJA

Biološki postupci prečišćavanja otpadnih voda na uređajima za biološko čišćenje identični su procesima autopurifikacije koji se odvijaju u prirodnim vodama. Razlika je u tome što se u slučaju biološkog pročišćavanja voda čitav postupak  se odvija u ograničenim prostorima, u kraćem vremenu i uz kontrolu uslova koji utču na odvijanje postupka.

Postupci se mogu odvijati uz pomoć aktivnog mulja u aerobnim uslovima (prozračena laguna, prokapnici, biološke cjediljke, okretni biološki nosači) ili u anaerobnim uslovima (npr. anaerobne stabilizacione bare, anaerobne cjediljke).

Mikroorganizmi

Mikroorganizmi u uređajima za biološko čišćenje voda mogu biti raspršeni u pahuljicama (flokulama) u vodi (aktivni mulj) ili pričvršćeni na čvrsta tijela.

Najvažniji i najzastupljeniji mikroorganizmi aktivnog mulja su bakterije. Uglavnom se radi o gram-negativnim bakterijama rodova Pseudomonas, Zooglea, Achroniubiiaer Flavobacterium, Nocardia, Mycobacterium, kao i nitrifikacionim bakterijama Nitrosomonas i Nitrobacter. Javljaju se i filamentozne bakterije, rodovi Sphaergttius, Thiothrix, Lecicothrix, Geomchum i slične.

Pseudomonas

Rodu Pseudomonas pripadaju otporne, Gram-negativne, nefermentujuće bakterije. Ove bakterije ne pripadaju tzv. crijevnim bakterijama.

 

Najčešće su prisutne u slobodnoj prirodi, a u oko 10% ljudi se mogu naći u sastavu fiziološke mikroflore. Za medicinu je najznačajniji Pseudomonas aeruginosa, uzročnik raznovrsnih infekcija ljudi i čest etiološki agens intrahospitalnih infekcija. Pored fluorescentne grupe pseudomonasa u kojoj je P. aeruginosa, važni su izazivači specifičnih sindroma: maleusa – P. mallei i meloidoze – P. pseudomollei.

Pseudomonas je štetan za?

Rod Pseudomonas čini više vrsta od kojih su neki uzročnici bolesti kod ljudi, a drugi patogeni za životinje ili za biljke. Rašireni su u prirodi, ali mogu da kontaminiraju bolničku sredinu ili su uzročnik oportunističkih infekcija.

Klasifikacija bakterija

Klasifikacija Pseudomonas-a je zasnovana na homolognosti ribozomalne ribonukleinske kiseline (rRNK) u vrste koje pripadaju grupama ili sekrecijama (I-V). Unutar grupa postoje brojni biotipovi sa svojim osobinama što upućuje na multigenetsku prirodu ove bakterije.

Udisanje ovih mikroorganizma dovodi do primarne pneumonije. Oboljenje se rijetko javlja.

Poslednjih godina je u porastu broj epidemija izazvanih patogenima na svježem povrću i voću.

Kontaminirana voda je efikasan vektor prenosa patogena na biljke, pa mikrobiološki ispravna voda ima poseban značaj u proizvodnji zdrastveno bezbjedne hrane.

Kontaminacija svježeg povrća patogenim bakterijama zavisi od sposobnosti ovih bakterija da kolonizuju biljku. U slučaju pojave mikrobiološke kontaminacije svježeg povrća i voća, teško je izvršiti dekontaminaciju proizvoda, jer je bakterije nemoguće potpuno ukloniti samo pranjem vodom.

 

Nastaviće se…

Kolektor u Landži: U radijusu od 500 metara koncentracija mikrogranizama biti i do hiljadu puta veća