Dan otvorenih vrata

Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad 23.02.2018. godine sa početkom u 10,00 časova.

D N E V N I   R E D

1. Izvještaj o radu i poslovanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad za 2017. godinu.
2. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu za 2017. godinu.
3. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove ”Umjetnička kolonija” za 2017. godinu.
4. Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba za 2017.godinu.
5. Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizacije Danilovgrad za 2017. godinu.
6. Informacija o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i DOO Lokalnog javnog emitera ,,Radio Danilovgrad“.
7. Izvještaj o radu i poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta Danilovgrad za 2017. godinu sa Programom rada za 2018. godinu.
8. Izvještaj o realizaciji sredstava Budžeta opštine Danilovgrad opredijeljenih za projekte nevladinim organizacijama po konkursu za 2017. godinu.
9. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2017. godinu.
10. Izvještaj o sprovođenju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.
11. Izvještaj o radu Fudbalskog kluba ,,Iskra“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.
12. Izvještaj o radu Košarkaškog kluba ,,Danilovgrad“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.
13. Izvještaj o radu Muškog rukometnog kluba ,,Danilovgrad“ sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu.
14. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
15. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte.
16. Predlog odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Danilovgrad.
17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad o izboru direktora.
18. Predlog odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Danilovgrad.

Izvor: SLUŽBA SKUPŠTINE