„Zeta” prodata i zaboravljena

Hotel je i dalje ruina u centru grada koju sada posjećuju skitnice i psi lutalice, pa će po svemu sudeći proći još jedno ljeto da će Danilovgrađani moći da se „pohvale” da su jedini grad u Crnoj Gori koji nema hotel.

Ho­tel „Ze­ta” u Da­ni­lov­gra­du pro­dat je pri­je vi­še od pet i po go­di­na, ali na ovom objek­tu ne­ma ra­do­va. Zda­nje ho­te­la je i da­lje ru­i­na u cen­tru Da­ni­lov­gra­da ko­ju sa­da po­sje­ću­ju skit­ni­ce i psi lu­ta­li­ce. Po sve­mu su­de­ći, pro­ći će još jed­no lje­to da će Da­ni­lov­gra­đa­ni mo­ći da se „po­hva­le” da su je­di­ni grad u Cr­noj Go­ri ko­ji ne­ma ho­tel.
Pod­sje­ća­mo, kra­jem lje­ta 2013. go­di­ne ho­tel „Ze­ta” je za 233.000 eura pro­dat Mi­lo­ra­du Skro­ba­no­vi­ću, ame­rič­kom dr­ža­vlja­ni­nu po­ri­je­klom iz Bje­lo­pa­vli­ća. Iz lo­kal­ne upra­ve su ta­da na­ja­vlji­va­li da će ovaj obje­kat usko­ro bi­ti u no­vom ru­hu i da vi­še ne­će bi­ti tu­ri­stič­ka i eko­lo­ška cr­na tač­ka Da­ni­lov­gra­da.
Ho­tel je za­tvo­ren 2005. go­di­ne, ali ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je je pri­va­ti­zo­van. Me­đu­tim, u pred­u­ze­će ko­je je ku­pi­lo ho­tel ubr­zo je uve­den ste­čaj, a ste­čaj­ne su­di­je su tek na­kon vi­še go­di­na uspje­li da pro­da­ju obje­kat Skro­ba­no­vi­ću.
„Ze­ta” je po­dig­nu­ta 1976. go­di­ne i ra­di­la je do 2005. Ge­ne­ra­ci­je iz še­zde­set i ne­ke do­bro se sje­ća­ju ovog ho­te­la za ko­ji se zna­lo i van gra­ni­ca Da­ni­lov­gra­da, pa i Cr­ne Go­re. Pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve su već go­di­na­ma una­zad na­ja­vlji­va­li nje­go­vu ob­no­vu, ali od to­ga ni­je bi­lo ni­šta. „Ze­ta” je bi­la na­pu­šte­na i za­pu­šte­na, osta­vlje­na na mi­lost i ne­mi­lost (ne)vre­me­na.
Ka­da je ho­tel pro­dat u ok­to­bru 2013. go­di­ne odr­žan je i sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća i nje­go­vih sa­rad­ni­ka. Đu­ra­no­vić je ta­da re­kao da su se ras­pi­si­va­njem jav­nog ogla­sa za pro­da­ju ho­te­la stvo­ri­li uslo­vi za rje­ša­va­nje ovog ve­o­ma zna­čaj­nog pi­ta­nja.
– Po­što se ra­di o objek­tu ko­ji je ne­ka­da ras­po­la­gao zna­čaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma za ugo­sti­telj­sku i tu­ri­stič­ku po­nu­du u naj­u­žem grad­skom je­zgru, oče­ki­va­nja su da će no­vi in­ve­sti­tor ulo­ži­ti zna­čaj­na sred­stva za re­no­vi­ra­nje i otva­ra­nje ho­te­la – iz­ja­vio je tada Đu­ra­no­vić.

Nova uprava, novi planovi

Danilovgrad ima sa čime da se pohvali a turistima nude razne sadržaje. Kovačević je naglasila da su ulaganja u turizam biće takođe jedan od prioriteta u narednom periodu.

“Imamo dvije velike svetinje manastir Ostrog i manastir Ždrebaonik, imamo Martinićku gradinu, imamo Spušku tvrđavu, imamo čime da se pohvalimo, ali smo tražili od turističke organizacije da na strategiji turizma radimo zajednički sa svim odbornicima i svim NVO i svim ljudima dobre volje kako bismo smislili na koji način i kako naredne godine da ponudimo turistima, da svrate u naš grad, da imaju mogućnost da pogledaju našu umjetničku koloniju, da pogledaju obalu rijeke Zete”, rekla je ona.

Osim izgradnje stanova za socijalno ugrožene i penzionere, u narednom periodu, prema riječima predsjednice Opštine, planirana je i rekonstrukcija hotela „Zeta“ po kojem je Danilovgrad nekad bio i poznat.

Danilovgrad Predsjednica Opstine Zorica Kovacevic o hotelu Zeta

Takođe pogledajte

Risto Lakić direktor Iskre

Danilovgradski klub jača organizaciono i polako se sprema za vjerovatni nastup u Evropi tokom ljeta …

Pružiti adekvatnu pomoć žrtvama trgovine ljudima

Izvršni direktor Instituta – mr Mitar Radonjić sa saradnicama informisao je predstavnike organa državne uprave …

Оставите одговор

%d bloggers like this: