Connect with us

Društvo

Danilovgradske fatamorgane: Hotel Zeta se obnavlja 20 godina

Published

on

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Piše Ivan Milošević, Urednik portala srpska24.me


Danas je šef DPS u pratnji partijske svite obišao Danilovgrad i ispričao dobro poznate bajke. Otvorio je market „Volija“, odšetao do predsjednika opštine, popio kafu i izgleda nešto jače i najavio obnovu hotela „Zeta“! Nepristojno i do zla Boga bezobrazno!

Pa i danilovgradske gliste znaju da o obnovi ovoga hotela republička i opštinska vlast pričaju decenijama, najmanje 20 godina i nikome ništa. Pred svake izbore najavi se procvat danilovgradskog turizma, obećaju se vjerske i ostale turističke posjete manastirima Ostrog i Ždrebaonik, a kada se birališta zatvore u „Zetu“ se ponovo usele psi lutalice, slegne se prašina tobož započetih radova i sve se ostavi u tom stanju naredne četiri godine. Tako je barem bilo prethodne dvije decenije, a ne vidim razloga zašto tako ne bi bilo i nakon 30. avgusta. Hotel „Zeta“ je vjerovatno najtrajnije i najdugovječnije neispunjeno obećanje DPS-a i skoro je bez konkurencije u Crnoj Gori!

Ruina pomenutog hotela u prethodne dvije decenije prelazila je iz ruku u ruku. Kupovali su je razni privatnici, predstavljali vizije novog zdanja sa jednom i kusur zvjezdica i nikome ništa. Padali su projekti, vlasnici su prodavali u bescijenje ono što su samo prije koji mjesec ili godinu kupili, lokalna uprava je kukala na vlast, a republičke službe su optuživali opštinare i sve tako redom i godinom za godinom. I sada dođe Milo sa svitom i kaže da se danas okreće novi list, nova budućnost, novi hotel i novi život! Ko mu vjeruje stvarno mora da ima podeblje Migove koverte u džepu ili su mu sive ćelije nešto previše usporene, pa ne spajaju kako treba elektromagnetne i ostale talase u glavi!

Doći u Danilovgrad i obećati brda i doline je takav šamar običnim građanima od kojeg moraju taman četiri godine da se oporavljaju. Pa i zetske pastrmke znaju da je u Bjelopavlićima preko 10.000 hektara obradivog zemljišta, a već 30 godina obrađuje se samo 500 hektara! Danilovgrad u eri „Odlučno za Cg“ nema sopstvenu kanalizaciju, nego se sve fekalije iz ovoga grada ulivaju se direktno u Zetu! Danilovgrad je opština u kojoj se do brdskih sela i dan danas dolazi teškom mukom, a prelijepa izletišta na Ponikvici i Vukotici za lokalnu vlast kao i da ne postoje! Ima toga i još, ali ovo je dovoljno da se neko u ovom gradu, a posebno šef DPS-a, zastidi što priča nebuloze o razvoju ovoga kraja. Pa, lokalna uprava je i dalje na teretu Egalizacionog fonda i da nema pomoći države u opštinskim kancelarijama bi bila prava pustoš! O bivšim privrednim gigantima u ovom gradu i Spužu i da ne govorimo. Sve je to propalo i uraslo u korov, ali zato je tu sjaj „Volija“ i šefa DPS-a! Hoće li oni zasjeniti sunovrat ovoga kraja zavisi od grama ili kilograma mozga. Nadam se da je sve više onih kojima mozak postaje pouzdaniji svjedok stvarnosti od onoga što o njoj priča DPS i njen šef!

P.S. Prije više od pet godina u „Danu“ sam napisao tekst o hotelu „Zeta“. Mislim da je aktuelan i danas:

DANI­LOV­GRAD – Pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve u Da­ni­lov­gra­du još u ok­to­bru 2013. go­di­ne sa­op­šti­li su da je ho­tel „Ze­ta“ po dru­gi put pro­dat i to ame­rič­kom bi­zni­sme­nu na­šeg po­ri­je­kla, Mi­lo­ra­du Skro­ba­no­vi­ću. Ipak od re­no­vi­ra­nja ovog objek­ta za­sad ni­šta ne­ma.

Obje­kat ho­te­la „Ze­ta” već go­di­na­ma naj­ve­će je ru­glo gra­da, a iz Op­šti­ne već du­že ne sa­op­šta­va­ju šta je sa no­vim vla­sni­kom i ka­kve su nje­go­ve ide­je o ob­no­vi ho­te­la. Od ku­po­vi­ne u jav­no­sti se ni­je ogla­ša­vao ni Skro­ba­no­vić. Ko­li­ko je po­zna­to, on od ok­to­bra 2013. go­di­ne ni­je do­la­zio u Da­ni­lov­grad, a mejl ko­ji je „Dan“ ne­dav­no po­slao na nje­go­vu adre­su još je bez od­go­vo­ra.

A pri­je sko­ro dvi­je go­di­ne pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve su odr­ža­li sa­sta­nak užeg ko­le­gi­ju­ma i na­ja­vi­li ob­no­vu ho­te­la. Ta­da su Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić, pred­sjed­nik Op­šti­ne, Zo­ran Bo­ško­vić i Vi­do­je Pa­vi­će­vić, pot­pred­sjed­ni­ci, i dr Mi­o­drag Đu­ro­vić, pred­sjed­nik SO, is­ta­kli da oče­ku­ju da no­vi vla­snik što pri­je re­no­vi­ra ovaj obje­kat ko­ji je već go­di­na­ma naj­ve­ća ru­i­na i cr­na ur­ba­ni­stič­ka tač­ka ovo­ga kra­ja.

-Lo­kal­na upra­va ni­je ima­la uti­caj na pro­da­ju ho­te­la, ali je pret­hod­nih go­di­na pred­u­zi­ma­la što je mo­gla ka­ko bi se ova zgra­da ob­no­vi­la i otvo­ri­la vra­ta za tu­ri­ste- is­ta­kli su ta­da čel­ni­ci op­šti­ne , ne skri­va­ju­ći za­do­volj­stvo što će ko­nač­no i taj vi­še­de­ce­nij­ski pro­blem bi­ti ri­je­šen.

Pod­sje­ti­će­mo da je ho­tel za­tvo­ren još 2005. go­di­ne, ali ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je je pri­va­ti­zo­van i nje­gov vla­snik je po­stao Go­ran Ka­le­zić, vla­snik PP „Ja­streb“. Me­đu­tim, u Ka­le­zi­će­vo pred­u­ze­će uve­den je ste­čaj, a ste­čaj­ne su­di­je Ve­se­lin Vu­jo­še­vić i Mi­lan Gu­be­ri­nić vr­lo br­zo uspje­li su da na­đu no­vog kup­ca.

„Ze­ta“ je po­dig­nu­ta 1976. go­di­ne i ra­di­la je do 2005. go­di­ne. Ge­ne­ra­ci­je iz še­zde­set i ne­ke do­bro se sje­ća­ju ovog ho­te­la za ko­ji se zna­lo i van gra­ni­ca Da­ni­lov­gra­da, pa i Cr­ne Go­re.

Pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve već go­di­na­ma una­zad su na­ja­vlji­va­li nje­go­vu ob­no­vu, ali pret­hod­nih se­dam go­di­na od to­ga ni­je bi­lo ni­šta. „Ze­ta“ je sve to vri­je­me bi­la na­pu­šte­na i za­pu­šte­na, osta­vlje­na na mi­lost i ne­mi­lost (ne)vre­me­na i za sa­da je ve­ći­nom sklo­ni­šte za bes­kuć­ni­ke i pse lu­ta­li­ce. „Ze­ta“ je je­dan od ri­jet­kih pri­mje­ra gdje su i ov­da­šnji vla­sto­dr­šci is­ti­ca­li da je sra­mo­ta da taj obje­kat bu­de u da­na­šnjem sta­nju.

U da­ni­lov­grad­skom Od­bo­ru Po­kre­ta za pro­mje­ne ka­žu da ih ne ču­di što od li­je­pih obe­ća­nja od no­ve „Ze­te“ ne­ma ni­šta. Če­do­mir Đu­ro­vić, šef od­bor­nič­kog klu­ba PzP-a, ka­že da ne vje­ru­ju ni­ka­kvim in­for­ma­ci­ja­ma iz op­štin­skih ka­bi­ne­ta, pa ni o oni­ma o ho­te­lu.

-Šta sve ni­je­su obe­ća­va­li pret­hod­nih go­di­na, pa ni­je­su ni­šta ura­di­li. Zbog če­ga bi i ta po­to­nja vi­jest ob­ra­do­va­la bi­lo ko­ga, ka­da su oni mno­go to­ga če­ga su se do­ta­kli upro­pa­sti­li. U vri­je­me svog rad­nog vi­je­ka bio sam di­rek­tor pred­u­ze­ća pod či­jim kro­vom je ra­dio ho­tel i do­bro mi je po­zna­ta pri­ča o nje­mu. Ob­ra­do­vao bih se uko­li­ko do­đe do ob­no­ve tog objek­ta na ko­ji smo ne­ka­da svi bi­li po­no­sni, ali zbog ka­rak­te­ra lo­kal­ne vla­sti te­ško mi je da u to po­vje­ru­jem – ka­že Đu­ro­vić.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Društvo

“Ujedinjeni za pravi grad”: Potvrđena još jedna izborna lista u Danilovgradu

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Na lokalnim izborima koji će se održati 23. oktobra u Danilovgradu, prema informacijama koje su dostupne na sajtu OIK Danilovgrad, učestvovaće 10 lista.

 

Poslednja lista za koju je donijeto rješenje o proglašenju je “Ujedinjeni za pravi grad”.

 

Broj birača u biračkom spisku za lokalne izbore u Danilovgradu na dan 2. avgust je 13.195.

Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak.

Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me.

– Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa. Obzirom na to da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu je ostavljena mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Takođe, građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima Područne jedinice/ Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište – navodi MUP..

Birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu.

Takođe, birači upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju i certifikata za kvalifikovani elektronski potpis koji su ugrađeni u elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, putem gore navedenog internet portala https://e.servis.mup.gov.me, mogu elektronskim putem izvršiti i promjenu adrese u okviru opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište.

Napominjemo da je, a kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak na opisan način ili izvršiti promjenu adrese prebivališta upotrebom elektronske lične karte, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti. Uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi se na internet stranici https://ca.elk.gov.me“, navodi MUP.

U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta.

Među učesnicima izbora u opštini Danilovgrad, nalaze se za sada, uz listu “Ujedinjeni za pravi grad”, sljedeće liste:

Građanska lista – Građanska inicijativa “21. maj”;
Aleksa Bečić – Idemo ljudi – Demokrate;
Može Danilovgrad, može Crna Gora – Građanski pokret URA;
Prava stvar – koalicija Stabilno naprijed za Danilovgrad – Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, Liberalna partija; Branko Bošković;
Preokret za Danilovgrad – Vuk Iković;
Svim srcem za Danilovgrad – Socijaldemokratska partija i Građani;
Za Danilovgrad – Evropa sad;
Za budućnost Danilovgrada – Demokratski front (NSD, DNP, PZP, Radnička partija);
SNP – Temeljno za Danilovgrad.

Sjutra se očekuje, da bude proglašena još jedna lista.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Akvaponijske jedinice uskoro u opštini Danilovgrad

Akvaponija predstavlja jednostavan vid poljoprivredne proizvodnje, koji je baziran na uzgoju biljaka u vodenom supstratu, a ne na zemlji i uzgoja ribe i vodenih organizama. Najveće komponente akvaponije predstavljaju biljke i ribe.

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


U okviru projekta “Artos – prilika za inovativno zaposlenje” dva aplikanta, poljoprivredna preduzetnika, na teritoriji opštine Danilovgrad pokrenuće akvaponijsku proizvodnju. U pitanju su Đuro Đurović iz Grlića i Milan Mijajlović iz sela Podostrog.

Ovaj projekat će ih osposobiti i povećati njihovu sposobnost da otvore nova radna mjesta i prošire sopstvene kapacitete.

NASTAVI SA ČITANJEM

Danilovgrad
19°
Делимично облачно
06:4018:25 CEST
Осећај: 19°C
Ветар: 3km/h N
Влажност: 87%
Притисак: 1018.96mbar
УВ индекс: 0
НедПонУто
27/13°C
25/11°C
23/9°C

Facebook

Najčitanije

[wcepe_products recent=true order='desc' number='4' columns='4' hide='rating,onsale' button='Vidi artikal']