Devet mjeseci je prošlo od proglašenja doline rijeke Zete za park prirode.


Za devet mjeseci Opština Danilovgrad i Glavni grad Podgorica nisu organizovale službe koje bi se bavile zaštitom parka i njegovom valorizacijom a takođe nisu poradile ni na konkretnim aktivnostima na unapređenju njegovog stanja.

Veliki broj Danilovgrađana je imao isti stav nakon prolašenja prostora parkom prirode – mrtvo slovo na papiru.

 

Pomor ribe i mlađi strujnim agregatima, Kosić

Za ovih devet mjeseci svjedoci smo devastacije prostora (Rogami), krivolova duž toka rijeke Zete, neadekavatnog odlaganja otpada, nerješavanja problema velikih zagađivača iz industrijske zone.

Izgleda da je dokument o Parku prirode samo opravdanje za buduće promašene projekte, koje će platiti građani Danilovgrada i Crne Gore.

Otpad na Landži, Ugrožava šumu u slučaju požara
Redovna pojava duž obale rijeke Zete
Otpad uz Sušicu, Mijokusovići

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima pa u njoj živi oko 70% ukupnog broja vrsta registrovanih na teritoriji države.

U dolini rijeke Zete registrovano je 265 vrsta ptica. Ako se uzme da dva najznačajnija staništa u državi za ptice Ulcinjska solana ima 252 a Skadarsko jezero oko 280, vidi se koliki je značaj doline za ptice.

Zone zaštite Park prirode rijeka Zeta

Zona zaštite I – strogi režim zaštite

Strogi režim zaštite obuhvata Zetu i njene pritoke sa obalnom vegetacijom. P=15,2 km2. Dio rijeke Zete koji ulazi u strogi režim zaštite odnosni se na njeni donji tok tj. od Glave Zete do njenog ušća u rijeku Moraču. Pritoke koje ulaze u strogi režim zaštite su Sušica koja protiče kroz Novo Selo, Gračanica, Sušica koja protiče kroz Mijokusoviće, Rimanić , Brestica sa močvarom Moromiš, Vranjak, Ljutotuk i Morava.

U ovoj zoni su dozvoljene rekreativne, sportske, edukativne i inaučno istraživačke aktivnosti. U pvoj zoni nije dozvoljena gradnja i lov.

Zona zaštite II – aktivni režim zaštite

Aktivni režim zaštite je servis zona strogoj zoni zaštite. P=30,44 km2. Ovo je zona koju većinom čine kanali, povremeni potoci, povremen-plavne livade, šume, šumo-livade i livade. Najvećio dio Zone II se nalazi uz rijeku Zetu i njene pritoke. Lokliteti koji najvećim dijelom ulaze u aktivni režim zaštite su: Zagorak, Kujavam Viš, Frutak, Velje Polje, Frutak, Velje Polje, Jastreb, Sladojevo Kopito, Kosić, Kopito Petrovića, Šabov Krug i Mareza.

Aktivna zona zaštite je zona koja predstavlja hranilište i reproduktivni prostor za brojne osjetljive i vrijedne vrste a svojim biološkim procesima garantuje kvalitet stanja vodenih ekosistema prve zone zaštite. U ovoj zoni je dozvoljena gradnja samo u svrhu ekstenzivne poljoprivrede i očuvanja prirodnih resursa. U drugoj zoni takođe nije dozvoljen lov.

Zona zaštite III – režim održivog korišćenja

Zona održivog korišćenja je površine 73,13 km2. Ova zona obuhvata ekosistemski najmanje vrijedne cjeline i predstavlja prostor koji je urbanizovan. Upravljanje je regulisano najvećim dijelom Prostorno urabnističkim planom opštine  Danilovgrad (2014 – 2020.) na način koji neće remetiti segmente životne sredine i pogoršavati stanje ekosistema.