Connect with us

Društvo

Most na potoku Ljutotuk: Šta se čeka?

Published

on

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Ka­me­nje kao zna­me­nje ve­li­kog stra­da­nja, ali i ob­na­vlja­nja, po­su­to po Bje­lo­pa­vlić­koj rav­ni­ci kao da su ve­za sa ne­kim skri­ve­nim i bo­ljim svi­je­tom. A taj svijet, svijet antike, ranog i srednjeg vijeka  šapuće, doziva nas da mu  posvetimo makar dio sebe, ovako prolaznih i zaboravnih.

Ima među nama onih što čuju šapat kamena, koji želi da se otrgne od zaborava, bez želje za priznanjem, da sačuvaju ono što neki tako olako shvataju – ili pak ne shvataju uopšte.

Slika nas je odvela do Zavičajnog muzeja u Danilovgradu i mr Boška Ikovića, – višeg konzervatora, koji nas je upoznao sa istorijom i značajem ovog  mosta, kao i lokalitetima  u njegovoj blizini. Priča počinje ostacima koji jasno ukazuju na periode antičke epohe ali i svih kasnijih perioda.

Naselja na teritoriji opštine Danilovgrad bitisala su na važnoj antičkoj komunikaciji od Skadra, pored Skadarskog jezera ka Duklji i dalje dolinom Zete prema sjeverozapadu. Na tom kontaktu antičkih ostataka u posljednjim decenijama VIII i prvim decenijama IX vijeka nastao je i grad – utvrđenje na Gradini u Martinićima, koji nauka identifikuje sa Porfirogenitovom Lontodoklom, centrom ranosrednjevjekovne Dukljanske države .

Antičko pristanište Postup na ušću potoka Ljutotuk i Vranjak u rijeku Zetu

 

Savremeno naselje i istoimeni potok Ljutotuk po svemu sudeći predstavlaju lingvističke nasljednike ovog ranosrednjevjekovnog utvrđenog grada. Prema onom kako ga Porfirogenit nazva.

 

Most na Ljututuku prije urušavanja (pogled nizvodno)

 

Most na Ljuotuku prije urušavanja (pogled uzvodno)

 

Lokacija mosta

Područje Danilovgrada je arheološki rekognoscirano i samo  djelimično istraženo i postoji mapa sa preko 200 arheološki interesantnih lokaliteta. Imajući to u vidu, dobija se jasnija slika o prošlosti, ali i o rasporedu i vrsti nalazišta od pećinskih staništa preko tumula, gradinskih naseobina, antičkih i srednjevjekovnih gradova, mostova pa sve do turskih građevina.

Nego da se vratimo, makar geografski, južnije od Lontodokle, do potoka i pritoke Zete, Ljutotuka. Tu nas čeka, još uvijek (srećom!), most čija je sudbina neizvjesna – neizvjesna jer nije još uvijek, upisan ili  kao kulturno dobro, ili, dio kulturne baštine i nasleđa. Zakon kaže da postoji slovo koje nešto definiše kao spomenik, kulturno dobro od lokalnog, nacionalnog ili međunarodnog značaja odnosno postavlja ga kao prioritetnog za čuvanje i restauraciju.

 

Član 12. Zakona o zaštiti kulturnih dobara

(1) Nepokretno kulturno dobro je profani, sakralni, memorijalni, fortifikacioni ili infrastrukturni objekat, grupa građevina ili prostor sa karakterističnim interakcijama čovjeka i prirode.

(2) Nepokretno kulturno dobro može biti kulturno – istorijski objekat, kulturno-istorijska cjelina, lokalitet ili područje.

Čitajući gornji član, možemo reći da most, ispunjava makar dijelom, da bude zaštićen.

Uspostavljanje zaštite

Način uspostavljanja zaštite

Član 18

(1) Zaštita kulturnog dobra se uspostavlja utvrđivanjem prethodne zaštite i utvrđivanjem statusa kulturno dobro.
(2) Zaštitu kulturnog dobra uspostavlja Uprava, po službenoj dužnosti.

Inicijativa za uspostavljanje zaštite

Član 19

(1) Svako može da podnese Upravi inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra.
(2) Uprava je dužna da razmotri inicijativu iz stava 1 ovog člana i da o tome u pisanoj formi obavijesti njenog podnosioca, u roku od 90 dana od dana podnošenja inicijative.

Prethodna zaštita

Član 20

(1) Prethodna zaštita se uspostavlja na nepokretnom i pokretnom dobru za koje se pouzdano vjeruje da ima kulturnu vrijednost, radi sprječavanja rizika od oštećenja, uništenja ili nestanka.
(2) Prethodna zaštita se uspostavlja na osnovu predloga stručnih lica, koji je zasnovan na neposrednom uvidu u stanje dobra, raspoloživoj dokumentaciji ili drugim relevantnim činjenicama.
(3) Uprava donosi rješenje o prethodnoj zaštiti po pravilima skraćenog upravnog postupka.
(4) Prethodna zaštita iz stava 1 ovog člana može da traje najduže godinu dana od dana donošenja rješenja.
(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, prethodna zaštita na arheološkom nalazištu može se uspostaviti do završetka arheoloških istraživanja i iskopavanja, a na arheološkom rezervatu na neodređeno vrijeme.
(6) Žalba na rješenje iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

U relativnoj blizini dva arheološka lokaliteta, Koljat  i Sige koji svjedoče i potvrđuju starost i značaj mosta na potoku Ljutotuk.

Istorija kaže da je most korišten u  periodu Turske vladavine kada je bio veza karavanima, prelaz vojsci ali od koristi i lokalnom stanovništvu. Lokaliteti, koje smo naveli, zaštićeni su još 1967. godine, po tadašnjoj klasifikaciji kao Spomenici III kategorije.

Nego, da za sada ne idemo predaleko od mosta, i vidimo šta možemo uraditi za njegov spas.

Mještani su nas kontaktirali  i upozorili da je most blizu kolapsa, a da su oni voljni i dijelom finansijski i materijalom pomoći da se most obnovi. Most nije upisan u registru kao spomenik ili kulturno dobro ali ipak vjerujemo da se samovoljno sa obnovom ne smije krenuti. Čitajući slova zakona, ostaje prvo inicijativa. Zub vremena ne čeka i ne prašta, pa bi trebalo i previše vremena da se procjenjuje nacionalni ili međunarodni značaj. Preostaje lokalni značaj.

Kategorije i registrovanje kulturnih dobara

Kulturno dobro od međunarodnog značaja

Član 33

Kulturno dobro od međunarodnog značaja je dobro koje je upisano na Listu svjetske baštine ili koje je od posebnog značaja za istoriju ili kulturu više država.

Kulturno dobro od nacionalnog značaja

Član 34

(1) Kulturno dobro je od nacionalnog značaja, ako:
1) ima izuzetan značaj za društveni, istorijski ili kulturni razvoj Crne Gore i naroda ili manjinskih nacionalnih zajednica koji u njoj žive;
2) svjedoči o presudnom istorijskom događaju ili značajnoj ličnosti;
3) predstavlja jedinstveni primjerak stvaralaštva svog vremena ili jedinstveni primjerak iz istorije prirode;
4) ima izuzetnu umjetničku ili estetsku vrijednost;
5) ima veliki uticaj na razvoj kulture, nauke ili tehnike;
6) svjedoči o društvenim ili prirodnim pojavama, odnosno o uslovima ekonomskog ili kulturno-istorijskog razvoja u određenom razdoblju.
(2) Kulturno dobro od nacionalnog značaja može se nominovati za upis na Listu svjetske baštine, u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Kulturno dobro od lokalnog značaja

Član 35

Kulturna dobra koja nijesu obuhvaćena čl. 33 i 34 ovog zakona su kulturna dobra od lokalnog značaja.

Pravimo li grešku objavljivanjem priče o mostu i potrebi za obnovom (popravkom) tj. hoće li most izdržati do novog slova, ostaje nam da vidimo. Volja i želja na lokalnom nivou, kod stanovništva postoji, pažnju u Muzeju smo dobili, korake evo znamo.

Ostaje pitanje: Šta se čeka?

 

Lokalitet ili područje

U blizini mosta, tu gdje je od hiljadu sedamsto i neke godine naše ere (ako ne i od ranije), nalaze se dva arheološka lokaliteta, Koljat i Sige koji podsjećaju i na članove Zakona o zaštiti kulturnih dobara i definiciji lokaliteta. Potvrda o cijelom području kao pojasu od značaja.

(1) Lokalitet ili područje je zajedničko djelo čovjeka i prirode, koje je djelimično izgrađeno, dovoljno osobeno i homogeno da se može topografski definisati.
(2) Lokalitet i područje može biti:
1) arheološko nalazište;
2) kulturno – istorijsko područje;
3) kulturni pejzaž.

Nedaleko od našeg mosta nalaze se lokaliteti Koljat i Sige. Arheološki lokaliteti proglašeni spomenicima davne 1967. godine. Isti, takođe,su u ne tako dobrom stanju

Koljat

Oba u lošem stanju.

Lokalitet Sige

Lokalitet Sige

Na ovim lokalitetima su uočljivi ostaci arhitekture, masivni kameni blokovi, fragmenti dekorativne plastike, konstruktivnih elemenata, fragmenti rimske keramike, rimskih tegula i još mnogo toga. (Boško Iković, 2004. godina, STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE).


Informacije u ovom članku u obimu u kojem jesu, ali i mnogobrojna istraživanja govore o bogatstvu kulturne baštine i nasleđa opštine Danilovgrad i njenim potencijalima, a zajedno sa održvim upravljanjem i valorizacijom, veoma lako se mogu postaviti u svrhu turističke ponude jedne od potencijalno najbogatijih opština u Crnoj Gori.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Društvo

TELEKOM Montenegro business run – najveći team building dogadjaj u crnoj gori

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Dogadjaj koji je namijenjen društveno – odgovornim kompanija sa ciljem promovisanja takmičarskog i timskog duha, brige o zdravlju zaposlenih, te jačanju kontakta sa poslovim saradnicima u jednom neformalnom okruženju

U okviru vinogradarskog kompeksa na Šipčaniku “Multisport Akademija Mayer” i “Business Support centar” organizuju 16.juna 2022.godine “III Telekom Montenegro Business Run“, najveći tim bilding događaj u Crnoj Gori.

Osnovni cilj ovog sportsko-poslovnog dogadjaja je usmjeren na društvenu aktivnost zaposlenih, te bolju interpersonalnu komunikaciju, kako zaposlenih unutar kompanije, tako i medju kompanijama. Namjera organizatora je da kroz osnovne prednosti sporta, kao što su takmičarski i timski duh podstaknu komunikaciju i umrežavanje sa kolegama iz drugih kompanija, ali i doprinese zdravlju zaposlenih.

Partner trke je kompanija Telekom, koja je prepoznala značaj trke i ono šta ona nudi svim Kompanijama. Domaćin trke su „Plantaže“ a.d., a pozvani su da učestvuju svi zaposleni u javnom i privatnom sektoru. Centalni dogadjaj predstavlja trka na 5 km, dok je nakon trke planiran koncert. Ako ste kompanija koja brine o zdravlju svojih zaposlenih, ne smijete propustiti najveći tim bilding dogadjaj u Crnoj Gori. „Telekom Montenegro business run“ nije samo trka posle posla, već priča koja se prenosi i nakon trke i želje da se učestvuje i sledeće godine.

This slideshow requires JavaScript.

Trend trčanja polako je stigao i u našu zemlju. Trčati mogu svi, a ko ne može, dovoljno je da prošeta i time da doprinos svojoj ekipi. Iz tog razloga „Telekom Montenegro Business run“ okuplja poprilično široko broj učesnika – stare i mlade, žene i muškarce, one takmičarski nastrojene ili one koji se po prvi put rekreiraju.

5 RAZLOGA DA SE PRIJAVITE

  1. Ojačajte timski duh.
  2. Motivacija za uspjeh i pobjedu.
  3. Novi poslovni i privatni kontakti.
  4. Briga o zdravlju zaposlenih.
  5. Svaki učesnik dobija startni paket.

Učestvovanje na dogadjaju kao što je “Telekom Montenegro Business Run” predstavlja oblik društveno odgovornog poslovanja. Svaka kompanija prijavljuje jedan tim koji se sastoji od minimum 3 zaposlena, a ograničenja u broju prijava ne postoje. Pobjednik na trci je ona kompanija koja ima najmanje zbirno vrijeme od najbrža 3 zaposlena. Naravno, smisao trke je prije svega dobro druženje i zabava.

Statistika je pokazala da CEO koji završi MARATON IMA 8% veće PRIHODE u svojoj kompaniji (u prosjeku).

Mark Cukerberg je prepoznao značaj trčanja i to sa zaposlenima i pokrenuo je kampanju “A year of running“, koja promoviše 365 pretrčanih milja za godinu dana!

Započnite i vi svoju “5K” strategiju na Telekom Montenegro Business Run 2022. Sa kolegama je lakše i zanimljivije. Neka najbolji tim pobijedi.

Svaki učesnik dobija bogat startni paket koji uključuje medalju, majicu, bon za večeru i startni broj sa čipom. Nakon trke ga očekuje večera, piće i žurka. Dobra zabava, muzika i kvalitetno piće su zaštitini znak “After run” žurki, jer pobjedu treba nazdraviti uz nagrade, ples i druženje sa kolegama. Više infomacija o ovom izuzetnom dogadjaju možete pronaći na sajtu https://www.montenegrobusiness.run/ ili na kontakt telefon 067 51 80 80.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Zodijakov opus slika izložen u Centru za kulturu Danilovgrad njegova je najintimnija biografija

Published

on

By

Izvor opština Danilovgrad

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Opus slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koji je predstavljen na izložbi u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija i ne postoje riječi koje bolje mogu od tog izbora, izraziti likovnost, njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju.

To je saopšteno na otvaranju izložbe slika Božidara Pavićevića Zodijaka, koja je upriličena u holu Centra za kulturu Danilovgrad, u okviru programa povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, kazala je da je Božidar rođen u Danilovgradu gdje je živio i stvarao.

„Uvijek je govorio da je Danilovgrad njegov zavičaj, specifičan po različitostima malim i velikim, po dobrim i britkim ljudskim osobinama. Grad Danilovgrad, koji je imao ogroman zamajac od davnina, grad koji je znao samo da priča, ako ima dovoljno sluha za sve te njihove priče, govorio je Zodijak. Rijeka Zeta i njegovi mostovi su tragovi jači od svih nas. Zato neka grad Danilovgrad nikad ne zaboravi našeg Boža, neponovljivu ličnost koja je imala snage da nas inspiriše, povede i kreativno sugeriše onaj stav koji mu život nameće“, rekla je Kovačević.

Podsjetila je da je Božidar dobitnik više nagrada, ali da izdvaja onu koja mu je, kako je kazala najdraža, a to je Nagrada 9. decembar, svog rodnog grada.

„Kada sam pitala Boža jednom prilikom da li bi svoj atelje preselio u neki drugi grad, Božo mi je rekao „ne, moja je radost tu, tu je moj korak djetinji, a rekao sam sve je blizu ako čovjek hoće“, rekla je Kovačević.

Ćerka Zodijaka Milica Pavićević kazala je da ne može da govori o stvaralaštvu njenog oca bez snažnih emocija.

„Posebno kad u drugačijem okruženju posmatram život moje porodice, jer ove slike jesu to. Zodijakov opus izložen u Centru za kulturu Danilovgrad, njegova je najintimnija biografija. Ne postoje riječi koje bolje mogu, od ovog suptilnog izbora, izraziti likovnost i njegovu senzaciju, beskrajnu svestranost i energiju. Opisivao je događaje, trag, um, rođenje i stradanje, ljubav, misao iznad svega i birao mjesto u našem domu u kojem će različiti izrazi živjeti sa nama“, rekla je Pavićević.

Sve je, kako je dodala, dobilo smisao.

„Za nas i konačni i beskonačni i neraskidivi. Za vas, draga publiko, jedno drugačije, možda najljepše druženje sa Zodijakom“, navela je Pavićević.

Predstavnica Centra za kulturu Danilovgrad, Božidarka Beba Popović, citirala je Zodijaka rečenicom koju je napisao „slikar ne treba da radi ono što vidi, već ono što će biti viđeno“.

„Centru za kulturu Danilovgrad čini čast i zadovoljstvo što smo sa porodicom Božidara Pavićevića Zodijaka sa posebnim uvažavanjem i sjetom upriličili ovu izložbu i tim gestom se makar odužili, podsjetili javnost na ovog značajnog crnogorskog umjetnika koji je nesumljivo ostavio veliki trag u likovnoj umjetnosti u Crnoj Gori“, navela je Popović.

Poručila je da izložba dokazuje to da djela velikog umjetnika uvijek žive i poslije njega.

Božidar Pavićević Zodijak rođen je 1948. godine u Danilovgradu. Srednju umjetničku školu je završio u Herceg Novom, a studirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Bio je svestran. Kreativnost i imaginaciju je, pored slika, crteža, scenografije i karikature ispoljavao u grafičkom dizajnu. Njegova djela su izlagana u Italiji, Kubi, a posebno je bio zastupljen na prostorima bivše Jugoslavije, a najviše u Beogradu. Izlagao je i u svim gradovima Crne Gore, a najviše u svom rodnom Danilovgradu. Dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih i domaćih nagrada. Preminuo je 2015. godine.

U muzičkom dijelu programa nastupile su Mila Nikić, vokalna solistkinja i Iva Uskoković violončelistkinja, a publika može posjetiti izložbu radnim danima od 10 do 14 sati i od 18 do 20 sati do 17. juna.

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije