Kako je objavljeno na sajtu opštine Danilovgrad planira se gradnja Novog gradskog groblja i to na kat parcelama br. br. 1723/5, 1723/6 i 1723/11 KO Glavica, opština Danilovgrad. U nastavku prenosi obavještenje za javnost. 

Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Komunalno“ d.o.o. Danilovgrad, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Inovirani Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta Novo gradsko groblje u Danilovgradu, koji se planira na kat. parcelama br. 1723/5, 1723/6 i 1723/11 KO Glavica, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama ovog Sekretarijata, radnim danima od 11,00 do 13,00 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu: Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Ul. Blaža Mrakovića bb, e-mail: urbanizamdg@yahoo.com , tel. 020 812 040, je 05.11.2018. g