Rekonstrukcija starog puta, Sporno rješenje vijadukta kod Rogama

Po pisanju Dnevnih novina Dan, projekat rekon­struk­ci­je sta­rog pu­ta za Da­ni­lov­grad u du­ži­ni od oko pet ki­lo­me­ta­ra još uvijek nije gotov iako je prema najavama iz Direkcije za saobraćaj do ljeta trebao biti gotov i projekat i raspisan tender za izvođača raspisan. Direktor Direkcije za saobraćaj Sa­vo Pa­ra­ča ističe da se radi o zahtjevnom projektu te da ne žele da išta prepuste slučaju. Objašnjava da je sporan samo jedan dio puta, i to raskrsnica kod Rogama gdje planiraju da naprave, kako je objasnio polu-most.

– Projekat se još radi. U pitanju je ozbiljan posao,a sporan je, ako tako mogu reći, samo taj jedan dio kod Rogama. Trebamo napraviti jednu ozbiljnu raskrsnicu na tom potezu što nije lako. Treba bukvalno da se radi kao vijadukt. Tamo su neki ogromni zidovi i to onda trebamo napraviti kako dolikuje. Ostali dio trase je lagan, samo što bi za tu raskrsnicu htjeli da napravimo baš pravu raskrsnicu. Da se ne ulazi ovako kao sad, nego da ide kao polu-most i taj dio nam koči sve. Projektant nam je nudio dva rješenja do sada, ali se to nama nije činilo kao najbolje rješenje pa smo mu vratili opet projekat na doradu. Vjerujem da to sada već ulazi u završnicu, da smo u finišu sa projektom i da ćemo vrlo brzo dobiti rješenje koje će biti i više nego prihvatljivo– kazao je Parača.

Istakao je Savo Parača i da čim projekat bude gotov, neće gubiti vrijeme već će od toga dana u narednih deset raspisati tender za iz­vo­đe­nje ra­do­va a koji će biti raspisan po skraćenom postupku. Napomenuo je i da je novac za taj projekat obezbijeđen, te da ne postoje nikakve prepreke da se dođe do finiša projekta i njegove izgradnje.
Pro­je­kat je vri­je­dan oko 2,4 mi­li­o­na.

Rekonstrukcija starog puta za Danilovgrad je prijeko potrebna jer je put u vidno lošem stanju. Kako mještani često ističu, od tako lošeg puta, jedinu koristi imaju automehaničari jer su dostini automobili češće u ne voznom nego u voznom stanju.

Ka­ko se na­vo­di u ten­de­ru Di­rek­ci­je, cilj i svr­ha iz­ra­de teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je je iz­ra­da idej­nih rje­še­nja i glav­nog pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta Ro­ga­mi – Spuž u du­ži­ni od oko pet ki­lo­me­ta­ra, uklju­ču­ju­ći i pro­jek­to­va­nje po­treb­nih ras­kr­sni­ca u skla­du sa ana­li­zom sa­o­bra­ća­ja, a za po­tre­be do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, spro­vo­đe­nja po­stup­ka jav­ne na­bav­ke za ustu­pa­nje iz­vo­đe­nja ra­do­va za gra­đe­nje objek­ta. Pro­je­kat za re­kon­struk­ci­ju pu­ta Ro­ga­mi-Spuž, vri­je­dan 28.441 euro ra­di kon­zor­ci­jum fir­mi „Ci­vil in­že­njer”, „Gra­und in­že­njer”, „Pa­ming” i „VL in­že­nje­ring”.

Izvor DAN

S.R.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •