Koncesije za ležište arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinarskog kamena Maljat dodijeljene su za više danilovgradskih firmi a radovi na martinićkim iskopima i pratećim pogonima su gotovo bez prekida poslednjih 70 godina. 

U okolini nalazišta ima preko 200 domaćinstava. Buka, kamena prašina, potresi izazvani detonacijama su svakodnevnica za mještane ovog kraja danilovgradske opštine.

Ži­te­lji tra­že da se strikt­no po­štu­ju za­ko­ni o eko­lo­gi­ji i ru­dar­stvu i tra­že da se for­mi­ra struč­na ko­mi­si­ja ko­ja bi is­pi­ta­la za­ga­đe­nje u se­lu zbog eks­plo­a­ta­ci­je ka­me­na.

Zbog rud­ni­ka ošte­će­ni su lo­kal­ni pu­te­vi, ali su za­ga­đe­ne i pod­zem­ne vo­de. U ovom kra­ju ra­ni­je je bi­lo pu­no bu­na­ra, ali da­nas se ne ko­ri­ste, jer je vo­da za­ga­đe­na.

Iz kancelarije Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine su nam saopštili da Mondal industrija, čiji je rad mještanima sporan, ima ekološku saglasnost tj. saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Iz Sekretarijata su dalje naveli da se negativni uticaji ogledaju u emitovanju kamene i cementne prašine, gasova iz mehanizacije i buke. Ovi negativni uticaji mogu biti vidljivi kroz pritisak na disajne puteve, slušni aparat i izazivanje stresa zbog konstantne buke i vibracija.

Na pitanje da li činjenica da se njihovo postrojenje nalazi u III zoni Parka prirode treba da utiče na način rada i djelovanja iz Sekretarijata su odgovorili da su aktivnosti i priroda poslovanja prihvatljivi u III zoni parka.

Ipak, kako tvrde iz Sekretarijata, bez obzira na to u kojoj su zoni parka investitori ne mogu da negativno utiču na stanje životne sredine i kvalitet života građana.

Iz tog razloga oni su u obavezi da se pridržavaju čitavog seta mjera u cilju zaštite vazduha, zemljišta, vode i zdravlja građana.

Kada je riječ o Mondal industriji izvor zagađenja su: drobilično postrojenje za proizvodnju agregata kamena, pogoni za proizvodnju prškastih materijala i betonskih elemenata, kao i kamioni potrebni za rad proizvodnog kompleksa.

Iz Sekretarijata su kategorični da je Investitor u obavezi da se pridržava mjera zaštite. To znači da može obrađivati kamen ali da to ne škodi mještanima već nasuprot da i oni imaju korsiti od toga. Tako je elaboratom propisana i mjera za poboljšanje i održavanje lokalnog puta koji je glavna saobraćajnica ovog dijela Matinića.:

Mjere održavanja pristupnog puta

Obzirom da Nosilac projekta za svoje aktivnosti na lokaciji projekta koristi pristupni put koji koriste i mještani okolne zone, kao i druga privredna društva koja rade u industrijskoj zoni, to je obaveza Nosioca projekta da sa nadležnim organom lokalne uprave napravi dogovor oko održavanja ovog pristupnog puta, tako što će sa organom lokalne uprave potpisati ugovor kojim će biti definisane njegove obaveze.

Iz Sekretarijata su upoznati sa problemima koji su aktuelni poslednjih mjesec dana i shodno tome su prijavili problem Upravi za inspekcijske poslove, dok još uvijek nisu dobili odgovor na poslatu prijavu.

Druge mjere po Elaboratu

Zbog dugogodišnjeg rada u industrijskoj zoni u okviru koje se nalazi i predmetni proizvodni kompleks, došlo je do znaþajne degradacije cijele zone. S tim u vezi, da bi se na neki naþin sprijeþila dalja degradacija prostora, a u cilju poboljšanja stanja na lokaciji Nosioca projekta, kao i  90 vizuelnog uticaja na okolno stanovništvo, potrebno je izvršiti aktivnosti koje su usmjerene na održavanje pejzaža u okviru svojih prirodnih karakteristika.

Ovo se može postići tako što će se obodom lokacije proizvodnog kompleksa zasaditi visoka (višespratna) vegetacija. Formiranje ovakve zelene zaštitne zone predstavlja prirodni filter kojim se stanovništvo bliskih i/ili udaljenih predjela štiti od širenja zagađenja vazduha (prašine, neprijatnih mirisa) i buke. Obaveza je Nosioca projekta da se u komunikaciji sa struþnjacima iz ove oblasti opredijeli koju vegetaciju će zasaditi.

Mjere zaštite kulturne zaostavštine

Na lokaciji projekta se nalazi stara peć izrađena od glinenih opeka, koju je kao kulturnu zaostavštinu potrebno sačuvati od devastacije. S tim u vezi, Nosilac projekta je obavezan da preduzme sve mjere očuvanja ove peći i da vodi računa da ne dođe do njene devastacije tokom aktivnosti na lokaciji projekta.


Iz Mondal industrije još uvijek nismo dobili odgovore na pitanja upućena email-om.

Kamen je život u Podglavicama (I Dio)