Predsjednica opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević, je 21.11.2019. godine, utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Danilovgrad za period 2020-2021. godina.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Danilovgrad za period 2020-2021. godina stavlja se na javnu raspravu.

Program javne rasprave

Povodom Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Danilovgrad za period 2020-2021. godina organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana, počev od 22.11.2019. godine, zaključno sa 06.12.2019. godine.

Mladi se nalaze u osjetljivom položaju zato što je period mladosti obojen psiho-fizičkim promjenama i predstavlja period tranzicije:  iz djetinjstva u odraslo doba, sa školovanja na tržište rada, iz porodice u osnivanje sopstvene porodice, iz lokalnog u globali sistem.

Kako bi se mladima olakšala tranzicija iz lokalnog u globalni sistem Vlada je usvojila Strategiju za mlade koja predstavlja svojevrsnu bazu za izradu ovakvih dokumenata na lokalnom nivou, zbog dominantnog stava da nema razvoja na državnom nivou ako stagniramo na lokalnom nivou.

Opština Danilovgrad uvijek je baštinila stav da su mladi ljudi najznačajniji resurs jednog društva i da se društvo koje ne ulaže u mlade ljude ne može nadati progresivnoj budućnosti.

Po ugledu na Strategiju Lokalni akcioni plan za mlade definiše ključne oblasti omladinske politike koje će se kroz detaljan pregled trenutne situacije implementirati u predviđenom roku.

Radna grupa za izradu LAPM i Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti definisali su oblasti koje će biti tretirane planom, koordinirali su istraživanjem među mladima (anketa i forum) i institucijama koje rade sa mladima i za mlade.

Prilikom pripreme Lokalnog akcionog plana, odrađeno je takozvano desk istraživanje i konsultovani su sljedeći dokumenti:

• Strategija za mlade 2017-2021.
• Zakon o mladima
• UNDP Strategija za mlade 2014-2017.

Takođe, prikupljeni su statistički podaci u posjedu Monstata, relevantnih subjekata u lokalnoj upravi, državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama i dr.

Sprovedena je i anketa među mladima u cilju mapiranja njihovih potreba i problama sa kojima se suočavaju u zajednici. Istraživanje je bazirano na procjeni razumijevanja omladinske politike, znanju o nadležnim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou koje se bave mladima, ali i utvrđivanju stepena povjeranja u institucije i organizacije koje se bave mladima, kao i procjenu stavova o tome da li misle da kao indvidiualci mogu da utiču na procese donošenja odluka na lokalnom nivou. U istraživanju je učešće uzelo 400 ispitanika/ca.

Na kraju, u cilju prikupljanja kvalitativnih podataka o potrebama i stavovima mladih, organizovan je Forum za mlade koji je okupio 30 mladih.

Nacrt se može pogledati na sledećem LINKU